Spring til indhold

Drikkevand og grundvand

Rent drikkevand er en af vores vigtigste ressourcer og leveres oftest af et nærtliggende vandværk.

Vandværker

Husstandene i Holbæk Kommune forsynes fra et af de 55 vandværker eller 12 små vandværker (under 10 aftagere) i kommunen. Omkring 300 ejendomme har egen vandforsyning.

Forsyningsområderne er fastlagt i Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan.

Ved at klikke med musen på et område i kortet, kan du se kontaktoplysningerne på vandværket.

Spørgsmål om vand

Du skal i første omgang kontakte dit vandværk, hvis du mangler vand i hanen. Du kan også kontakte dit vandværk, hvis du har spørgsmål til vandkvalitet, tilslutning, flytteaflæsning, takster og vedtægter.

Regulativ for vandværker

Det daværende byråd i Holbæk Kommune har godkendt et regulativ, som beskriver hvilke bestemmelser og forpligtigelser der gælder for vandværkerne i kommunen.

Regulativ for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune (pdf)

Samarbejde mellem vandværker

Vandværkerne i Holbæk Kommune har dannet et vandråd, som virker som kontaktorgan for vandværkerne i forhold af fælles interesse.

Ønsker du flere oplysninger om vandrådet, er du velkommen til at kontakte formand Lars Pedersen.

IndvindingstilladelseDu skal have en indvindingstilladelse for at indvinde grundvand. Dette gælder uanset om ansøger er et vandværk, en landmand, en virksomhed, enkeltperson eller myndighed.

Grundvand og overfladevand

I henhold til vandforsyningslovens § 18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse, dette gælder også for vand til markvanding. Anlæg til indvinding af vand må først etableres, når der er givet tilladelse til indvinding (VFL § 20).

Grundvandssænkning

Bortledning af grundvand ved bygge og anlægsarbejder, eller anden form for sænkning af grundvandsstanden må ikke ske uden tilladelse (VFL § 26). Kommunen kan give tilladelse.

Din ansøgning

Når du ansøger om tilladelse til vandindvinding, skal du blandt andet oplyse om formål med indvinding, arealforhold, boringer, vandkvalitet, evt. forurenende forhold og vandbehandlingsanlæg.
Det anbefales at søge i god tid, da sagsbehandlingstiden kan være lang.

Du ansøger via Selvbetjening - Grundvand - indvinding.

BoringerNår du skal lave borearbejde, skal du enten anmelde arbejdet eller søge om tilladelse hos kommunen. Hvornår du skal hvad, afhænger af hvilken type boring, det drejer sig om.

Forskellige typer boringer

Boringer er opdelt i kategori A og kategori B efter Boringsbekendtgørelsen. Boringer i kategori A kræver tilladelse fra kommunen, mens boringer i kategori B typisk blot skal anmeldes. Du finder ansøgningsmuligheden under selvbetjening.

Som udgangspunkt omfatter kategori A-boringer alle permanente boringer, udbygget med filter- eller forerør, mens kategori B-boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filter- og/eller forerør.

Ved en midlertidig boring forstås en boring, som har en levetid på mindre end to år.

Kategori A–boringer

Kræver tilladelse og omfatter følgende boringer:

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i vandforsyningsloven samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i vandforsyningsloven
 • Permanente pejleboringer
 • Permanente moniteringsboringer
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør
 • Miljøtekniske afværgeboringer
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden
 • Andre boringer hvor der efterlades filter- eller forerør

Kategori B-boringer

Skal typisk blot anmeldes og omfatter følgende boringer:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i vandforsyningsloven
 • Korte miljøtekniske boringer som ikke filtersættes eller kun filtersættes midlertidigt
 • Geotekniske boringer
 • Råstofboringer
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør

Ikke tilladelse eller anmeldelse

Vær opmærksom på at geotekniske boringer og råstofboringer må udføres uden anmeldelse til kommunen. Korte boringer udført med håndboreudstyr er under normale omstændigheder heller ikke omfattet af bekendtgørelsen. De må derfor typisk udføres uden at underrette kommunen.

Vandkvalitet og hårdhed

Det enkelte vandværk skal offentliggøre vandkvaliteten en gang om året, enten på vandværkets hjemmeside, ved brev eller ved annoncering i lokalavisen.

Vandkvalitet

Generelt viser kvalitetskontrollen, at vandet i Holbæk Kommune er af god kvalitet. Hvis du får vand fra et vandværk, kan du finde analyseresultater på GEUS's hjemmeside, tjek din vandkvalitet.

Det enkelte vandværk skal offentliggøre vandkvaliteten en gang om året, enten på vandværkets hjemmeside, ved brev eller ved annoncering i lokalavisen.

Analyse af drikkevandet skal ske med den hyppighed, der er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen og i vandværkets indvindingstilladelse. Hyppigheden afhænger af vandværkets produktion i m³ pr. år.

Hvis en analyse viser overskridelser af kvalitetskravene, skal vandværket eller den private indvinder straks give besked til Holbæk Kommune, som derefter beslutter, hvad der skal ske for at genoprette vandkvaliteten.

Holbæk Kommune fører tilsyn med drikkevandskvaliteten efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvis du oplever problemer med kvaliteten af vandet fra dit vandværk, skal du i første omgang kontakte vandværket.

Hårdhed

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Generelt ligger hårdheden i Holbæk Kommune på 12-18 dH (temmelig hårdt).

Dit vandværk kan oplyse dig om vandets hårdhed. Du kan også finde hårdheden af vandet på GEUS's hjemmeside, hårhedskort.

Kommunens opgaver inden for drikkevand og grundvand

Som kommune har vi ansvar for, at du som borger eller virksomhed har rent drikkevand til rådighed. Vi sikrer dig rent drikkevand gennem samarbejde og dialog med vandværker og enkeltindvindere i kommunen.

Vandindvinding i Holbæk Kommune sker på et bæredygtigt grundlag, hvor befolkningens almindelige vandforsyning prioriteres over henholdsvis natur og andre formål, herunder vandforbrugende industrier.

Vandindvindingen skal tage hensyn grundvandsdannelse, vandløb og Natura 2000-områder.

Kommunen giver indvindingstilladelser

Det kræver tilladelse at indvinde vand i Danmark. Vandforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser sætter rammerne for, hvornår der kan gives tilladelse til vandindvinding. I Holbæk Kommune skelnes der mellem tilladelser til almen vandforsyning, privat vandforsyning og markvanding.

Når kommunen give tilladelse til indvinding af grundvand fastsætter kommunen samtidig vilkår for vandindvindingen, herunder hvilke analyser der skal tages, og hvor tit de skal tages.

Ansøgning sendes via link i selvbetjenings boksen.

Kommunen fører tilsyn med vandindvindinger

Holbæk Kommune fører tilsyn med alle vandværker i kommunen. På tilsynene gennemgås de tekniske installationer og vandværkets hygiejniske tilstand.

Kommunen kontrollerer vandkvaliteten

Det enkelte vandværk skal udtage vandprøver med jævne mellemrum. Dette fortages af et laboratorium, som også analyserer vandprøverne. Resultaterne af vandprøverne kontrolleres af kommunen. Vandværkets analyser bliver herefter gjort tilgængelige på GEUS's hjemmeside, Tjek din vandkvalitet. Se under "Gode links". Du kan også rette henvendelse til dit vandværk og blive orienteret om nyeste analyser.

Enkeltindvindere skal med maksimalt 5 års mellemrum foretage en kontrol af deres vandkvalitet.

Kommunen godkender vandværkets takstblad

Det enkelte vandværks takstblad skal godkendes af kommunen. Dette sker typisk efter vandværket har vedtaget takstbladet på den årlige generalforsamling. Kommunen sikrer dig som forbruger, at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
Takstbladet er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel. Driftsdelen fortæller dig, hvad du skal betale for vand, og anlægsdelen fortæller, hvad det koster at tilslutte sig vandværket (nye udstykninger og ejendomme der opgiver egen vandforsyning).Feedback

Sidst opdateret

20.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Lovgivning

Vandforsyningsloven

 

  Kontakt

  Har du spørgsmål, kan du kontakte:

  Vækst og Bæredygtighed

  Telefon: 72 36 36 36
  E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk