Spring til indhold

Drikkevand og grundvand

Rent drikkevand er en af vores vigtigste ressourcer og leveres oftest af et nærtliggende vandværk.

Vandværker

Husstandene i Holbæk Kommune forsynes fra et af de 55 vandværker eller 12 små vandværker (under 10 aftagere) i kommunen. Omkring 300 ejendomme har egen vandforsyning.

Forsyningsområderne er fastlagt i Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan.

Ved at klikke med musen på et område i kortet, kan du se adressen på vandværket.

Spørgsmål om vand

Du skal i første omgang kontakte dit vandværk, hvis du mangler vand i hanen. Du kan også kontakte dit vandværk, hvis du har spørgsmål til vandkvalitet, tilslutning, flytteaflæsning, takster og vedtægter.

Regulativ for vandværker

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 24. maj 2023 godkendt et regulativ, som beskriver hvilke bestemmelser og forpligtigelser der gælder mellem forbruger og de private almene vandværker i kommunen.

Regulativ for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune (pdf)

Samarbejde mellem vandværker

Vandværkerne i Holbæk Kommune har dannet et vandråd, som virker som kontaktorgan for vandværkerne i forhold af fælles interesse.

Ønsker du flere oplysninger om vandrådet, er du velkommen til at kontakte formand Hanne Gurresø.

IndvindingstilladelseDu skal have en indvindingstilladelse for at indvinde grundvand. Dette gælder uanset om ansøger er et vandværk, en landmand, en virksomhed, enkeltperson eller myndighed.

Grundvand og overfladevand

I henhold til vandforsyningslovens § 18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse, dette gælder også for vand til markvanding. Anlæg til indvinding af vand må først etableres, når der er givet tilladelse til indvinding (VFL § 20).

Grundvandssænkning

Bortledning af grundvand ved bygge og anlægsarbejder, eller anden form for sænkning af grundvandsstanden må ikke ske uden tilladelse (VFL § 26). Kommunen kan give tilladelse.

Din ansøgning

Når du ansøger om tilladelse til vandindvinding, skal du blandt andet oplyse om formål med indvinding, arealforhold, boringer, vandkvalitet, evt. forurenende forhold og vandbehandlingsanlæg.
Det anbefales at søge i god tid, da sagsbehandlingstiden kan være lang.

Du ansøger via Selvbetjening - Grundvand - indvinding.

BoringerNår du skal lave borearbejde, skal du enten anmelde arbejdet eller søge om tilladelse hos kommunen. Hvornår du skal hvad, afhænger af hvilken type boring, det drejer sig om.

Forskellige typer boringer

Boringer er opdelt i kategori A og kategori B efter Boringsbekendtgørelsen. Boringer i kategori A kræver tilladelse fra kommunen, mens boringer i kategori B typisk blot skal anmeldes. Du finder ansøgningsmuligheden under selvbetjening.

Som udgangspunkt omfatter kategori A-boringer alle permanente boringer, udbygget med filter- eller forerør, mens kategori B-boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filter- og/eller forerør.

Ved en midlertidig boring forstås en boring, som har en levetid på mindre end to år.

Kategori A–boringer

Kræver tilladelse og omfatter følgende boringer:

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i vandforsyningsloven samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i vandforsyningsloven
 • Permanente pejleboringer
 • Permanente moniteringsboringer
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør
 • Miljøtekniske afværgeboringer
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden
 • Andre boringer hvor der efterlades filter- eller forerør

Link til ansøgningsskema findes her: Ansøgningsskema

Kategori B-boringer

Skal typisk blot anmeldes og omfatter følgende boringer:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i vandforsyningsloven
 • Korte miljøtekniske boringer som ikke filtersættes eller kun filtersættes midlertidigt
 • Geotekniske boringer
 • Råstofboringer
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør

Ikke tilladelse eller anmeldelse

Vær opmærksom på at geotekniske boringer og råstofboringer må udføres uden anmeldelse til kommunen. Korte boringer udført med håndboreudstyr er under normale omstændigheder heller ikke omfattet af bekendtgørelsen. De må derfor typisk udføres uden at underrette kommunen.

Vandkvalitet og hårdhed

Det enkelte vandværk skal offentliggøre vandkvaliteten en gang om året, enten på vandværkets hjemmeside, ved brev eller ved annoncering i lokalavisen.

Vandkvalitet

Generelt viser kvalitetskontrollen, at vandet i Holbæk Kommune er af god kvalitet. Hvis du får vand fra et vandværk, kan du finde analyseresultater på GEUS's hjemmeside, tjek din vandkvalitet.

Det enkelte vandværk skal offentliggøre vandkvaliteten en gang om året, enten på vandværkets hjemmeside, ved brev eller ved annoncering i lokalavisen.

Analyse af drikkevandet skal ske med den hyppighed, der er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen og i vandværkets indvindingstilladelse. Hyppigheden afhænger af vandværkets produktion i m³ pr. år.

Hvis en analyse viser overskridelser af kvalitetskravene, skal vandværket eller den private indvinder straks give besked til Holbæk Kommune, som derefter beslutter, hvad der skal ske for at genoprette vandkvaliteten.

Holbæk Kommune fører tilsyn med drikkevandskvaliteten efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Hvis du oplever problemer med kvaliteten af vandet fra dit vandværk, skal du i første omgang kontakte vandværket.

Hårdhed

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Generelt ligger hårdheden i Holbæk Kommune på 12-18 dH (temmelig hårdt).

Dit vandværk kan oplyse dig om vandets hårdhed. Du kan også finde hårdheden af vandet på GEUS's hjemmeside, hårhedskort.

Kommunens opgaver inden for drikkevand og grundvand

Som kommune har vi ansvar for, at du som borger eller virksomhed har rent drikkevand til rådighed. Vi sikrer dig rent drikkevand gennem samarbejde og dialog med vandværker og enkeltindvindere i kommunen.

Vandindvinding i Holbæk Kommune sker på et bæredygtigt grundlag, hvor befolkningens almindelige vandforsyning prioriteres over henholdsvis natur og andre formål, herunder vandforbrugende industrier.

Vandindvindingen skal tage hensyn grundvandsdannelse, vandløb og Natura 2000-områder.

Kommunen giver indvindingstilladelser

Det kræver tilladelse at indvinde vand i Danmark. Vandforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser sætter rammerne for, hvornår der kan gives tilladelse til vandindvinding. I Holbæk Kommune skelnes der mellem tilladelser til almen vandforsyning, privat vandforsyning og markvanding.

Når kommunen give tilladelse til indvinding af grundvand fastsætter kommunen samtidig vilkår for vandindvindingen, herunder hvilke analyser der skal tages, og hvor tit de skal tages.

Ansøgning sendes via link i selvbetjenings boksen.

Kommunen fører tilsyn med vandindvindinger

Holbæk Kommune fører tilsyn med alle vandværker i kommunen. På tilsynene gennemgås de tekniske installationer og vandværkets hygiejniske tilstand.

Kommunen kontrollerer vandkvaliteten

Det enkelte vandværk skal udtage vandprøver med jævne mellemrum. Dette fortages af et laboratorium, som også analyserer vandprøverne. Resultaterne af vandprøverne kontrolleres af kommunen. Vandværkets analyser bliver herefter gjort tilgængelige på GEUS's hjemmeside, Tjek din vandkvalitet. Se under "Gode links". Du kan også rette henvendelse til dit vandværk og blive orienteret om nyeste analyser.

Enkeltindvindere skal med maksimalt 5 års mellemrum foretage en kontrol af deres vandkvalitet.

Kommunen godkender vandværkets takstblad

Det enkelte vandværks takstblad skal godkendes af kommunen. Dette sker typisk efter vandværket har vedtaget takstbladet på den årlige generalforsamling. Kommunen sikrer dig som forbruger, at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
Takstbladet er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel. Driftsdelen fortæller dig, hvad du skal betale for vand, og anlægsdelen fortæller, hvad det koster at tilslutte sig vandværket (nye udstykninger og ejendomme der opgiver egen vandforsyning).

BNBO, boringsnære beskyttelsesområderBoringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er cirkulære eller ovale områder, der er udpeget omkring alle drikkevandsboringer, der tilhører almene vandværker.

Der findes 124 drikkevandsboringer med BNBO i Holbæk Kommune.

Sårbarheder i BNBO

Der opstår sårbarhed i nærområdet omkring boringer, når der indvindes vand fra dem. Det skyldes det sug, som indvindingen forårsager i undergrunden.

Der vil være større grundvandsdannelse og hurtigere vandtransport ned gennem jordlagene i boringens nærområde. Det betyder en risiko for, at forurenende stoffer i boringens nærområde kan finde vej til boringen.

Aftale om stop for brug af pesticider i BNBO

Et bredt flertal i Folketinget indgik 11. januar 2019 aftale om, at risikoen for udvaskning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal mindskes. Aftalen gælder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Kommunerne skal derfor i de kommende år sikre, at erhvervsmæssig brug af pesticider stopper i boringernes nærhed i BNBO. Læs mere herunder.

Stop for brug af pesticider

Kommunerne skal inden udgangen af 2022 forsøge at indgå aftaler med de landmænd, der har jord indenfor BNBO, om permanent at stoppe med at sprøjte i BNBO.

Det ligger i den politiske aftale, at der vil blive indført et generelt sprøjteforbud i BNBO, hvis det ikke lykkes kommunerne at indgå frivillige aftaler med landmændene.

Erstatning til landmanden
Fuld erstatning

Landmanden skal have fuld erstatning for det tab, vedkommende har ved ikke at måtte sprøjte i BNBO.

Erstatningen kan fx være

 • engangserstatning med tilhørende tinglysning af servitut på ejendommen om rådighedsindskrænkning i BNBO
 • opkøb af de relevante arealer

I aftalerne skal der tages hensyn til, at det resterende areal skal kunne dyrkes uden unødige gener. Det vil i mange tilfælde betyde, at der skal trækkes lige linjer ved afgrænsningen af de sprøjtefrie områder.

Finansiering af erstatning

Erstatningen finansieres af det vandværk, der ejer boringen, som beskyttes. Vandværket opkræver pengene hos forbrugerne via en forhøjelse af vandtaksten.

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at prisen for vand vil stige med 8-12 kr. årligt for en gennemsnitlig husstand

Tilskud til sløjfning af brønde og boringerHar du en brønd eller boring på din ejendom, som ikke længere anvendes til vandindvinding, og som ikke er sløjfet forsvarligt endnu?
Hvis du bor i et område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for et indvindingsopland til et vandværk, kan du søge Miljøstyrelsen om tilskud til sløjfningen.

Tilskudspuljen er en del af drikkevandspuljen, som der blev afsat midler til på Finanslov 2022.

Ubenyttede brønde og boringer udgør en direkte adgangsvej for forurening til grundvandet. Når de ikke længere anvendes til vandindvinding, er det derfor vigtigt at få lukket hullerne ned til grundvandet igen. Ved at få sløjfet den ubenyttede brønd eller boring på din ejendom, gør du en væsentlig indsats for at beskytte drikkevandet.

Kriterier for tilskud

Du kan se om du bor inden for et område med særlige drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til et alment vandværk på kommunens digitale kort.

Se kort med drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

Tilskudspuljen er på ca. 2 mio. kr. og uddeles efter ”først-til-mølle”-princippet.
Du kan max. få et tilskud på 15.000 kr. pr. brønd/boring.
Du kan søge om tilskud til sløjfning af din brønd/boring, hvis den sløjfes efter den 1. juli 2023.
Sløjfningen skal foretages af en autoriseret brøndborer.

Hvornår kan jeg søge?

Miljøstyrelsen åbner for ansøgninger fra den 15. august 2023 til og med 1. oktober 2023.
Tilskudspuljen åbner igen i løbet af 2024.

Du kan læse mere om ansøgningspuljen på Miljøstyrelsens hjemmeside: Miljøstyrelsens drikkevandspulje

Inden brøndborer foretager sløjfningen, skal det være anmeldt til kommunen. Dette gør du ved at sende en mail til Holbæk Kommunes grundvandsteam på grundvand@holb.dk minimum 14 dage før sløjfningens udførelse. Mail skal indeholde følgende oplysninger:

 • Firmanavn på brøndborer
 • Sløjfningsmetode
 • Anvendte materialer

En brøndborer kan også hjælpe dig med anmeldelsen. Når kommunen har modtaget og set anmeldelsen, sender vi en kvittering til afsenderen, som kan vedlægges ansøgningen til Miljøstyrelsen.

Hvor finder jeg en brøndborer?

Liste over brøndborer (hentet fra GEUS-s hjemmeside). Feedback

Sidst opdateret

21.09.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Lovgivning

Vandforsyningsloven

 

Gode links

Energistyrelsen

GEUS har lovfæstede opgaver omkring databankvirksomhed, grundvand, drikkevand. På deres hjemmeside kan du se: