Spring til indhold

Boringer

Når du skal lave borearbejde, skal du enten anmelde arbejdet eller søge om tilladelse hos kommunen. Hvornår du skal hvad, afhænger af hvilken type boring, det drejer sig om.

Forskellige typer boringer

Boringer er opdelt i kategori A og kategori B efter Boringsbekendtgørelsen. Boringer i kategori A kræver tilladelse fra kommunen, mens boringer i kategori B typisk blot skal anmeldes. Du finder ansøgningsmuligheden under selvbetjening.

Som udgangspunkt omfatter kategori A-boringer alle permanente boringer, udbygget med filter- eller forerør, mens kategori B-boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filter- og/eller forerør.

Ved en midlertidig boring forstås en boring, som har en levetid på mindre end to år.

Kategori A–boringer

Kræver tilladelse og omfatter følgende boringer:

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i vandforsyningsloven samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i vandforsyningsloven
 • Permanente pejleboringer
 • Permanente moniteringsboringer
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør
 • Miljøtekniske afværgeboringer
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden
 • Andre boringer hvor der efterlades filter- eller forerør

Link til ansøgningsskema findes her: Ansøgningsskema

Kategori B-boringer

Skal typisk blot anmeldes og omfatter følgende boringer:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i vandforsyningsloven
 • Korte miljøtekniske boringer som ikke filtersættes eller kun filtersættes midlertidigt
 • Geotekniske boringer
 • Råstofboringer
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør

Ikke tilladelse eller anmeldelse

Vær opmærksom på at geotekniske boringer og råstofboringer må udføres uden anmeldelse til kommunen. Korte boringer udført med håndboreudstyr er under normale omstændigheder heller ikke omfattet af bekendtgørelsen. De må derfor typisk udføres uden at underrette kommunen.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard