Spring til indhold

Kommunens opgaver inden for drikkevand og grundvand

Som kommune har vi ansvar for, at du som borger eller virksomhed har rent drikkevand til rådighed. Vi sikrer dig rent drikkevand gennem samarbejde og dialog med vandværker og enkeltindvindere i kommunen.

Vandindvinding i Holbæk Kommune sker på et bæredygtigt grundlag, hvor befolkningens almindelige vandforsyning prioriteres over henholdsvis natur og andre formål, herunder vandforbrugende industrier.

Vandindvindingen skal tage hensyn grundvandsdannelse, vandløb og Natura 2000-områder.

Kommunen giver indvindingstilladelser

Det kræver tilladelse at indvinde vand i Danmark. Vandforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser sætter rammerne for, hvornår der kan gives tilladelse til vandindvinding. I Holbæk Kommune skelnes der mellem tilladelser til almen vandforsyning, privat vandforsyning og markvanding.

Når kommunen give tilladelse til indvinding af grundvand fastsætter kommunen samtidig vilkår for vandindvindingen, herunder hvilke analyser der skal tages, og hvor tit de skal tages.

Ansøgning sendes via link i selvbetjenings boksen.

Kommunen fører tilsyn med vandindvindinger

Holbæk Kommune fører tilsyn med alle vandværker i kommunen. På tilsynene gennemgås de tekniske installationer og vandværkets hygiejniske tilstand.

Kommunen kontrollerer vandkvaliteten

Det enkelte vandværk skal udtage vandprøver med jævne mellemrum. Dette fortages af et laboratorium, som også analyserer vandprøverne. Resultaterne af vandprøverne kontrolleres af kommunen. Vandværkets analyser bliver herefter gjort tilgængelige på GEUS's hjemmeside, Tjek din vandkvalitet. Se under "Gode links". Du kan også rette henvendelse til dit vandværk og blive orienteret om nyeste analyser.

Enkeltindvindere skal med maksimalt 5 års mellemrum foretage en kontrol af deres vandkvalitet.

Kommunen godkender vandværkets takstblad

Det enkelte vandværks takstblad skal godkendes af kommunen. Dette sker typisk efter vandværket har vedtaget takstbladet på den årlige generalforsamling. Kommunen sikrer dig som forbruger, at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
Takstbladet er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel. Driftsdelen fortæller dig, hvad du skal betale for vand, og anlægsdelen fortæller, hvad det koster at tilslutte sig vandværket (nye udstykninger og ejendomme der opgiver egen vandforsyning).Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen