Spring til indhold

Afløb i kælderskakt

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis du skal have separeret dine kloakledninger og du ønsker at dit regnvand fra kælderskakte eller lyskasser ikke skal løbe til regnvandskloakken.

Krav om separering af kloak

Når din gamle fælleskloak skal skiftes, etablerer Holbæk Kommune og Forsyningen som udgangspunkt separatkloak. Separatkloak betyder, at regn- og spildevand løber til hvert sit ledningssystem, så regnvandet fjernes fra spildevandssystemet.

Der er flere grunde til at man laver separatkloak, blandt andet for at give en bedre rensning af spildevandet, en mindre miljøforurening og en bedre styring af spildevandsafledningen i forbindelse med større skybrud.

Hvis din ejendom har kælder, omfatter separeringskravet også at udvendige kælderskakte og lyskasser med afløb skal tilsluttes regnvandssystemet.

Dispensationsmulighed

På nogle ejendomme vil separatkloakeringen af den udvendige kælderskakt medføre en omkostning, som ikke står mål med den gevinst, man opnår ved separeringen. Er du ejer af sådan en type ejendom, kan du søge om dispensation til at beholde afløbet i kælderskakten på spildevandssystemet.

For at der kan gives dispensation skal følgende minimumskrav være opfyldt:

  1. Kælderskakten skal hele vejen omkring trappenedgangen have en opkant på minimum 2 cm. i forhold til det omkringliggende terræn
  2. Det omkringliggende terræn skal have fald væk fra kælderskakten (eller opkanten skal forhøjes)
  3. Kælderskakten skal være helt eller delvist overdækket


Formålet med disse krav er at begrænse mængden af regnvand til afløbet i kælderskakten.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om dispensation skal du skrive til:

Holbæk Kommune
Att: Spildevandsteamet
Vækst og Bæredygtighed
0899 Kommuneservice

Du kan også sende din ansøgning på e-mail til: spildevand@holb.dk
Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af sagen, herunder

  1. hvordan separatkloakeringen på ejendommen skal foretages, og hvilke ledninger der fornys
  2. begrundelse for ansøgning om dispensation
  3. hvordan den eksisterende kælderskakt er udført (foto skal vedlægges)
  4. hvordan ovenstående krav til kælderskakten overholdes
  5. tegning af kloaksystem og -ledninger på grunden, hvor omlægninger i forbindelse med separatkloakeringen vises
  6. bundkoter på afløb fra kælderskakten og regnvandsskelbrønden

 

Lovgivning

Dispensationen gives på baggrund af en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning, og omfatter almindeligt rent regnvand som vil tilgå Holbæk forsynings spildevandsledning. Dispensationen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 4.

 Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen