Spring til indhold

Afledning af regnvand

Du må gerne selv lave og tilslutte faskiner på din egen grund til regnvand. Du skal huske at få en tilladelse fra kommunen, inden du begynder på arbejdet.

Regnvandsfaskiner

Som grundejer skal du være opmærksom på at tag- og overfladevand skal holdes på egen grund.

Du må gerne selv lave og tilslutte regnvandsfaskiner eller andre regnvandsløsninger på din grund. Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du vil anlægge faskiner til nedsivning af regnvandet. Du ansøger via Byg og Miljøportalen (BOM).

Når du har lavet faskinerne, skal du huske at færdigmelde det til kommunen. Dette gøres også via Byg og Miljøportalen. Har du haft en aut. kloakmester ind over dit regnvandsprojekt, skal han færdigmelde arbejdet. Husk at oplyse på færdigmeldingen, hvis du færdigmelder som privat person.

Gå til færdigmelding af faskine

Undtagelsen

Du må ikke selv lave en frakobling af regnvand fra det eksisterende kloaksystem. Arbejdet skal laves af en autoriseret kloakmester for at sikre at frakoblingen sker korrekt og der lukkes forsvarligt af til kloakken, bl.a. for at sikre kloak systemet mod rotter.

Ansøgning om nedsivning af regnvand

For at søge om tilladelse til nedsivning af regnvand, skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Ved valg af ”nedsivning af regnvand” guider løsningen dig igennem ansøgningsprocessen og sørger for, at vi får alle oplysninger og dokumenter indsendt.

De nødvendige oplysninger om anlægget og jordbundsforholdene, som skal oplyses i forbindelse med myndighedsbehandlingen (ud over ja/nej-koderne) er:

  • Størrelse af tagflader der skal afvandes
  • Størrelse af evt. andre overflader der skal afvandes
  • Type af tagbelægning og type af tagrender
  • Typen af faskine/anlæg
  • Faskine-oplysninger (højde, bredde, længde og volumen)
  • Jordbundstype hvor anlægget placeres samt metode til jordbundsundersøgelse. Her kan det anbefales at bruge nedsivningstesten
  • Der skal vedhæftes en tegning over ledningsføring og placering af nedsivningsanlæg. 

Dimensionering af anlæg

Til dimensionering af faskinernes størrelse anbefales at benytte Rørcenterets dimensioneringsark til faskiner og regnbede.
Du finder regnearket i excel-format til beregningen ved at klikke her

I tilfælde af ansøgninger som resulterer i tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, vil Holbæk Kommune som udgangspunkt stille krav til, at anlægget skal opfylde Spildevandsplanens krav til dimensionering af regnvandssystemer. Her er det et krav, at et vandsystem i boligområder højst må være fyldt op med vand, så der sker oversvømmelse på terræn hvert 5. år, mens dette krav er hvert 2. år på grønne områder.

I dimensioneringsskemaet fra Rørcentret bør beregning af anlæggets størrelse derfor udregnes efter disse krav. Her skal det dog nævnes, at krav til oversvømmelseshyppighed afhænger af den aktuelle arealanvendelse, så afvigelser skal begrundes. Rent praktisk sker beregningen ved at indsætte tallet for oversvømmelses hyppighed i dimensioneringsskemaet under punktet: Gentagelsesperiode (år mellem oversvømmelser).

Fors A/S tilbagebetaler 40% af tilslutningsbidraget til de ejendomme, der ligger i fælleskloakerede områder og som etablerer LAR løsninger på egen grund. Hermed frasiger ejendommen sig mulighed for at aflede regnvand til forsyningens ledninger.

Myndighedsbehandling

Når Holbæk Kommune modtager en ansøgning via Byg og Miljø, undersøger vi, om alle ovennævnte fakta er oplyst og i tilfælde af ønsket om udtrædelse af Fors A/S med hensyn til regnvand, undersøger vi om anlægget er stort nok til at håndtere tag- og overfladevandet, jf. ovenfor nævnte krav om gentagelsesperiode mellem oversvømmelser.

Derefter udarbejder Holbæk Kommune en tilladelse til nedsivning /lokal håndtering af tag- og overfladevand.

Færdigmelding

Når anlægget er udført skal dette færdigmeldes via Byg og Miljø.

I tilfælde af at Fors A/S skal tilbagebetale tilslutningsbidrag, skal en autoriseret kloakmester færdigmelde arbejdet og samtidig kontrollere og dokumentere, at der ikke længere ledes regnvand til forsyningens fælles-/spildevandsledning. Når kommunen modtager en færdigmelding orienteres Fors A/S, som derefter udbetaler 40% af tilslutningsbidraget til grundejer.

VejledningerDu kan finde flere vejledninger på nettet når du eller din kloakmester, skal etablere en løsning for afledningen af dit regnvand.

Holbæk Kommune har i samarbejde med nogle andre kommuner fået udarbejdet disse to videoer som er tilgængelige via nettet:

Her kan du se en video om regnvandsfaskiner
Her kan du se en video om regnbede

 

Faktaark om regnvandsløsninger

Faskine

Regnbede

Vejledninger om nedsivning og regnbede

Hvordan laver du en nedsivningstest?

Vejledning til beregningsskema og dimensionering
Beregningsskema om dimensionering af faskiner og regnbede

Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Anvisningen indeholder blandt andet råd om valg af anlægstype og beskrivelser af forskellige løsninger for afledning af regnvandet.

Regnvand i husholdningen

Opsamling og genanvendelse af regnvand i husholdningen

Ønsker du at opsamle og genanvende dit regnvand til fx tøjvask og toiletskyl, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler

Der skal bl.a. installeres et separat rørsystem til regnvandet som sikrer, at det ikke får kontakt med drikkevandssystemet. I vejledningen Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand, 4. udgave, udgivet af Teknologisk Institut, kan du læse mere om genanvendelse om regnvand og regler for genanvendelse.

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl og tøjvask i maskine, skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenter-anvisning udarbejdet af Teknologisk Institut (Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, rørcenter-anvisning 003), jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Nogle tagflader er uegnede til etableringen af opsamlingsanlæg, herunder tage med ny bitumenbelægning, græs-, mos- og stråtage, kobbertage og kobbertagrender samt asbestholdige tage.

Der må ikke ske opsamling af regnvand fra ovenstående tagflader.

Efter anlægget er etableret, skal tegninger af de tekniske installationer (vandinstallation og afløbsinstallation) samt en underskrevet erklæring om, at installationerne er lovligt udført, fremsendes til Holbæk Kommune samt til det vandværk, som forsyner boligen med vand.

Det er grundejers ansvar, at gældende lovgivning og rørcenter-anvisning overholdes.

Spørgsmål omkring betaling for spildevandsafledning, skal ejer kontakte Fors A/S inden anlægget etableres. Jf. rørcenter-anvisningen vil det som udgangspunkt kræve, at der er installeret et tilstrækkeligt antal vandmålere på systemet. Som minimum skal der således installeres én måler, der registrerer den drikkevandsmængde, der bruges til efterfyldning, og én måler der registrerer mængden af vand fra tanken til wc og tøjvask.

Særlige krav til institutioner og bygninger med offentlig adgang:

Krav til brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask fremgår af § 5 i drikkevandsbekendtgørelsen:

Stk. 3. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask.

Der kan ikke gives tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn under 6 år, hospitaler samt plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper.

Stk. 4. Ejeren af en ejendom, hvortil der søges om tilladelse til brug af regnvand, jf. stk. 3, 1. pkt., skal over for kommunalbestyrelsen dokumentere, at kravene til vandkvaliteten ved bygningens taphaner til drikkevand kan opretholdes, når opsamlingsanlægget er i brug, herunder at ejendommens ledningsnet til drikkevand er egnet til lavt vandforbrug. Ejeren skal sikre, at brugerne til enhver tid er informeret om, at der anvendes regnvand opsamlet fra tage, f.eks. ved opslag.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse om, at brug af regnvand, jf. stk. 3, skal ophøre, hvis det er nødvendigt for at sikre vandkvaliteten ved bygningens taphaner.

Bilag - Lovgivning vedr. regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Holbæk kommunes Grundvandsteam på mail: grundvand@holb.dk 

 

Udtræden af kloakforsyningen

Hvis du har mulighed for selv at håndtere dit regnvand, kan du træde ud af kloakforsyningen.

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er der mulighed for, at ejendomme/virksomheder kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. Dette kræver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed for udtræden. Og at der laves en aftale om det imellem kommunen og grundejeren.

I den gældende spildevandsplan står der, at det er op til grundejere i de fleste fælleskloakerede områder, selv at håndtere overfladevand, mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Tryk her for at se et kort over de områder hvor tilbagebetaling er mulig.

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan Fors A/S tilbagebetale op til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Du kan læse mere om muligheden i kommunens spildevandsplan.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

LAR i Danmark

På hjemmesiden LAR i Danmark, kan du finde mere information om forskellige løsninger til regnvandshåndtering på din egen grund eller større løsninger til fx udlejningsejendomme og andelsboligforeninger.

Holbæk Kommunes spildevandsplan 2020-2030

 kommunens planportal finder du flere oplysninger om kloakeringsarbejdet som sker i kommunen og om din ejendom er omfattet.

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
www.fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00