Spring til indhold

Biologisk sandfilteranlæg

Det skjulte anlæg, der renser spildevandet før udledning eller nedsivning.

Hvad er et biologisk sandfilteranlæg, og kan jeg anlægge et? 

Når spildevandet er blevet mekanisk renset i bundfældningstanken, der skiller det faste fra det flydende, ledes spildevandet til en pumpestation, der pumper spildevandet over i sandfilteranlægget.

I sandfiltret bliver spildevandet renset af mikroorganismer, når det siver ned igennem sandfiltret. I bunden af anlægget samles det rensede spildevand og ledes ud af anlægget til for eksempel et vandløb, eller til nedsivning.

Et sandfilteranlæg skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre det kombineres med nedsivning. 

Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

Hvor synligt er et sandfilteranlæg? 

Ofte vil der kun være 2 brønddæksler og et par udluftningsrør, som er synlige. Anlægget vil ofte ligger ca. 1 meter over jorden og fremstå som som en lille vold, der er dækket af fx. græs. Anlægget kræver et areal på minimum 25 mog højden vil typisk være 1 meter over terræn.  Anlægget kræver ca. 5 m3 filtersand pr. person.

Tryk på nedenstående billede, for at få et stort billede frem af et illustreret sandfilteranlæg.

Pasning af et sandfilteranlæg

Et sandfilteranlæg passer for det meste sig selv, når først det er anlagt. Din bundfældningstank skal tømmes mindst en gang om året og indgå i en tømningsordning. Pumperne skal efterses.

Økonomi

For at se hvad anlæggelse af et biologisk sandfilteranlæg koster, ved at trykke på dette link. Vær opmærksom på, at priserne kan være steget.

Hvilke rensekrav opfylder det?

Et sandfilter opfylder rensekravene O (reduktion af organisk stof) og SO (reduktion af organisk stof samt nitrifikation) når det har udledning. Det kan opfylde rensekravet SOP (reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation), men det kræver, at det kombineres med fosforfældning eller nedsivning. 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil læse mere om biologiske sandfilteranlæg, så har miljøstyrelsen udarbejdet en detaljeret vejledning til sandfilteranlæg, og Holbæk kommune har i et tværkommunalt samarbejde fået udarbejdet et faktaark i 2013.

Du kan hente miljøstyrelsens vejledning til biologiske sandfiltrer, ved at trykke på dette link. 

Du kan hente faktaark om biologiske sandfiltre fra 2013, ved at trykke på dette link.Feedback

Sidst opdateret

20.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen