Spring til indhold

Vandløb

Her finder du vejledninger om vandløb.

Der er tale om et vandløb, når vandet løber over flere ejendomme, og flere lodsejere dermed kan have interesse i vandløbet og vedligeholdelsen af det. Vandløbene kan enten være naturlige vandløb, som altid har eksisteret i landskabet, eller gravede drængrøfter og afvandingskanaler. Begge typer er omfattet af vandløbsloven. 

Holbæk Kommune er vandløbsmyndighed og varetager opgaver efter vandløbsloven. Det er også os, der træffer afgørelser i forbindelse med vandløbsloven.

Randzonekravet gælder for alle åbne vandløb, også selvom de ikke er vandførende hele året.

 

Vedligeholdelsen af vandløb

Holbæk Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen af de kommunale vandløb. 

Se status for grødeskæringen på kort 

Drænudløb fra vandløb

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har besluttet, at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Friholdelse af drænudløb

For lodsejere er det væsentligt, at deres dræn fungerer og at udledninger til åbne vandløbsstrækninger er både frie for aflejringer og grøde foran udløbet. I de eksisterende vandløbsregulativer beskrives rettigheder og pligter i forhold til dræn forskelligt.

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har derfor besluttet, at der skal gøres en indsats for dels at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Retningslinjer for friholdelse af drænudløb

 • Aflejringer foran et drænudløb må bortgrave, når arbejdet foregår manuelt.
 • "Flytter" vandløbet sig, så drænudløbet "begraves" i aflejringer, kan drænet forlænges ud til vandløbets frie løb.
 • Friholdelse af drænudløb skal udføres og vedligeholdes, så der ikke sker skade på vandløb og skråninger.
 • Grødeskæring sker normalt i slynget strømrende. Når drænudløb er markeret med hvid pind (plast eller træ) på brinken, vil åmændene i forbindelse med grødeskæringen fjerne grødebræmmen helt ind til rørudløbet.

Hvem udfører arbejdet

 • Det er tilladt den enkelte lodsejer at udføre bortgravningen af aflejringer samt forlængelse af dræn - som ovenfor beskrevet.
 • Kommunen tilbyder også - efter anmodning fra lodsejere - at foretage bortgravning af aflejringer foran dræn og forlængelse af dræn, når vandløbet har flyttet sig.

Hvordan skal henvendelse til kommunen ske

 • Drænudløb skal markeres på vandløbskanten med en hvid pind (plast eller træ) på mindst 1 meter over terræn.
 • Yderligere skal lodsejer sende kort med angivelse af drænenes placering samt oplysninger om, hvad der ønskes udført. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om matr. nr., lodsejer/kontaktperson og telefonnr. 
 • Anmodning kan sendes pr. e-mail til: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk
  eller sendes til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Grødeskæring af vandløb

Grødeskæring er en almindelig årlig vedligeholdelse af vandløb. Ved grødeskæringen fjerner entreprenørerne en del af de vandplanter (grøde), der er i vandløbet.

Vi grødeskærer en til tre gange om året for at få vandet til at strømme hurtigere gennem vandløbet.

Her kan du se den foreløbige grødeskæringsplan for dit vandløb på et kort

Grødeskæring er ikke det samme som oprensning. Vi oprenser kun vandløbet, hvis vi har opmålt bundkoten (bundhøjden) til at være højere end den, der er fastsat i vandløbsregulativet. I vandløbsregulativerne står beskrevet, hvordan vores entreprenører skal vedligeholde vandløbene mht. tidspunkt, metode, bundkote og strømrendebredde mv.

Her kan du finde regulativer for offentlige vandløb

Når grødeskæringen går i gang, er det vigtigt, at du som lodsejer ved et offentligt vandløb gør dig bekendt med regulativet og følger huskelisten:

 • Du skal tåle kørsel med maskiner i arbejdsbæltet langs vandløbet. Arbejdsbæltet er normalt på 5-8 meter
 • Fjern alle hegn og lignende, som kan forhindre vores åmænd i at færdes frit langs vandløbet
 • Opsæt en markering ved drænudløb, indtag til mulepumper og lignende så entreprenørernes åmænd nemt kan få øje på dem
 • Når grødeskæringen er overstået, skal du fjerne grøden fra vandløbskanten og sprede den ud i et højst 10 cm tykt lag. Grøden må ikke spredes ud i 2 meter-bræmmen

Opmåling af vandløb

Holbæk Kommune får løbende foretaget kontrolopmåling af de offentlige vandløb i kommunen med henblik på at vurdere om der er oprensningsbehov.

Sjællandske kommuner, repræsentanter fra landbruget, Danske Vandløb og eksperter har lagt fortidens diskussioner bag sig og udarbejdet nye guidelines eller anbefalinger for opmåling af vandløb.

Guidelines for opmåling af vandløb

For hver vandløbsopmåling bliver der lavet en kontrolrapport, der sammenligner vandløbets opmålte skikkelse eller vandføring med hvad regulativet foreskriver. 

Aggersvoldløbet

Aggervoldsløbet-nord

Brændemølle Å

Byløbet

Bårupgrøften

Dønnerbækken 

Elverdamsåen

Gislinge Å 

Hørby Sørende

Kalvemose Å

Kobbel Å Amt

Kobbel Å Kommunalt

Kølle Å

Kyringegrøfterne hovedløbet

Lovledsrenden

Lundemarksløbet

Mårsøgrøften

Nr. Jernløse Enge Vest

Nr. Jernløse Enge øst

Regstrup Å

Rusrenden

Sideløb til Kobbel Å - østlig gren

Sideløb til Kobbel Å

Skelgrøften

Skolegrøften

Svinninge Å

Søndersted Grøft

Torslunde Å

Tuse Å Amt

Tuse Å Kommunalt

Tysinge Å

Vanløsemose Å

Østrup Skovløb

Kommunens vandsynsgrupper

Holbæk Kommune har i samarbejde med lodsejere og naturorganisationer etableret 3 vandsynsgrupper til varetagelse af offentlige vandløb.

Se organisering og kommissorium for vandsynsgrupper

Kvælstof- og fosforvådområder

Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber miljøproblemer.

Muligheden for tilskud til vådområdeordninger

Vådområdeordningerne giver mulighed for tilskud til at genskabe naturlige vandforhold. Det sker steder i landskabet, som er velegnet til det, og som derved mindsker kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde.

Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur.

Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20. Det har overordnet set til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Ordningen er dermed medfinansieret af EU.

Kommunerne, staten og Naturstyrelsens lokale enheder arbejder tæt sammen. Her gennemføres projekterne ved indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne i et område.

Du kan læse mere om dine muligheder som lodsejer for at være med i et vådområdeprojekt, og hvilke fordele, der kan være forbundet med at etablere et vådområde på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Gå til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for at læse om vådområdeindsatser.

VandstandsloggereHolbæk Kommune har indgået aftale med HydroInform om præsentation på web af vandstande på udvalgte stationer i kommunens vandløb.

Systemet opdateres løbende, således at man på internettet kan se, både hvad vandstanden er lige nu, og hvordan vandstanden har udviklet sig i den foregående periode.

Det er også muligt at aflæse regnmængden på fire af DMIs nedbørsstationer. 

Link til Holbæk Kommunes vandstandsloggere.

Vejledninger om vandløb

VandrådHvad er vandrådets opgave?

Ifølge bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord

Sekretariatskommunen Lejre Kommune har i samarbejde med kommunerne i oplandet, oprettet vandrådet for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Se vandrådets medlemmer her

Har du spørgsmål til vandrådet kan du skrive til vandloeb@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Giv et praj

Du kan downloade vores gratis app 'Giv et praj - Holbæk Kommune' i App Store eller i Google Play.

Du kan også sende os et praj via dette link. 

 

Lovgivning

Kort med offentlige og private vandløb