Spring til indhold

Drænudløb fra vandløb

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har besluttet, at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Friholdelse af drænudløb

For lodsejere er det væsentligt, at deres dræn fungerer og at udledninger til åbne vandløbsstrækninger er både frie for aflejringer og grøde foran udløbet. I de eksisterende vandløbsregulativer beskrives rettigheder og pligter i forhold til dræn forskelligt.

Holbæk Kommunes udvalg for Klima og Miljø har derfor besluttet, at der skal gøres en indsats for dels at orientere om hvordan vedligeholdelse af drænudløb til kommunale vandløb må ske og dels at tilbyde kommunens hjælp til at sikre dræns frie udløb.

Retningslinjer for friholdelse af drænudløb

 • Aflejringer foran et drænudløb må bortgrave, når arbejdet foregår manuelt.
 • "Flytter" vandløbet sig, så drænudløbet "begraves" i aflejringer, kan drænet forlænges ud til vandløbets frie løb.
 • Friholdelse af drænudløb skal udføres og vedligeholdes, så der ikke sker skade på vandløb og skråninger.
 • Grødeskæring sker normalt i slynget strømrende. Når drænudløb er markeret med hvid pind (plast eller træ) på brinken, vil åmændene i forbindelse med grødeskæringen fjerne grødebræmmen helt ind til rørudløbet.

Hvem udfører arbejdet

 • Det er tilladt den enkelte lodsejer at udføre bortgravningen af aflejringer samt forlængelse af dræn - som ovenfor beskrevet.
 • Kommunen tilbyder også - efter anmodning fra lodsejere - at foretage bortgravning af aflejringer foran dræn og forlængelse af dræn, når vandløbet har flyttet sig.

Hvordan skal henvendelse til kommunen ske

 • Drænudløb skal markeres på vandløbskanten med en hvid pind (plast eller træ) på mindst 1 meter over terræn.
 • Yderligere skal lodsejer sende kort med angivelse af drænenes placering samt oplysninger om, hvad der ønskes udført. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om matr. nr., lodsejer/kontaktperson og telefonnr. 
 • Anmodning kan sendes pr. e-mail til: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk
  eller sendes til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk


Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen