Spring til indhold

Kvælstof- og fosforvådområder

Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber miljøproblemer.

Muligheden for tilskud til vådområdeordninger

Vådområdeordningerne giver mulighed for tilskud til at genskabe naturlige vandforhold. Det sker steder i landskabet, som er velegnet til det, og som derved mindsker kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde.

Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur.

Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20. Det har overordnet set til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Ordningen er dermed medfinansieret af EU.

Kommunerne, staten og Naturstyrelsens lokale enheder arbejder tæt sammen. Her gennemføres projekterne ved indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne i et område.

Du kan læse mere om dine muligheder som lodsejer for at være med i et vådområdeprojekt, og hvilke fordele, der kan være forbundet med at etablere et vådområde på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Gå til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for at læse om vådområdeindsatser.

Aktuelle projekter

Holbæk Kommune søger gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Midler til forundersøgelser og realisering af Kvælstof og fosforvådområder rundt i kommunen.

Projekttitel: Løvenborg
Ordning: Kvælstof- og fosforvådområde
Fokusområde: Kvælstofreduktion – Forundersøgelse
Tilskud: 112.800,00 kr.
Projektperiode: 4. oktober 2016 til 4. oktober 2018
Rådgiver: Naturrådgivningen A/S

Projektets indhold og effekt

Forundersøgelsesprojektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Løvenborg vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet.

Projektet har til formål at reducere afstrømningen af kvælstof fra Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord til kystvandene i Holbæk Fjord og Isefjorden på en omkostningseffektiv måde. Samtidig ønskes den naturlige vandbalance i projektområdet genskabt.

Holbæk Kommune har peget på muligheden for at etablere et vådområde i det lavtliggende engområde Ellinge Enghave, som afvandes til Tuse Å, der løber langs områdets vestlige side.

Holbæk Kommune ønsker undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde med en kvælstoffjernelse på min. 90 kg N/år/ha projektområde, hvilket er kravet ved etablering af vådområder efter vandområdeplanen. Projektet skal være omkostningseffektivt samtidig med, at forringelser af værdifulde biotoper og miljøtilstanden i vådområder skal undgås. Projektet skal udformes på en måde, som sikrer, at arealer uden for det endelige projektområde sikres den for dyrkning nødvendige afvanding.

Læs resultatet af undersøgelsen herFeedback

Sidst opdateret

17.12.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen