Spring til indhold

Kvælstof- og fosforvådområder

Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber miljøproblemer.

Muligheden for tilskud til vådområdeordninger

Vådområdeordningerne giver mulighed for tilskud til at genskabe naturlige vandforhold. Det sker steder i landskabet, som er velegnet til det, og som derved mindsker kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde.

Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur.

Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20. Det har overordnet set til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Ordningen er dermed medfinansieret af EU.

Kommunerne, staten og Naturstyrelsens lokale enheder arbejder tæt sammen. Her gennemføres projekterne ved indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne i et område.

Du kan læse mere om dine muligheder som lodsejer for at være med i et vådområdeprojekt, og hvilke fordele, der kan være forbundet med at etablere et vådområde på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Gå til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for at læse om vådområdeindsatser.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen