Spring til indhold

Praktisk Information

Her kan du holde dig orienteret om hvilke regler der gælder for dit lokale vandløb, samt finde vejledninger vedrørende hvilke forpligtigelser du har som bredejer.

Offentlige og private vandløb

Vandløb inddeles i to forskellige grupper, offentlige vandløb og private vandløb. Det er kommunen som vedligeholder de offentlige vandløb, og bredejerne der vedligeholder de private vandløb. 

For de offentlige vandløb er der udarbejdet et regulativ. Regulativerne beskriver regler for en lang række forhold f.eks. krav til vandløbets dimensioner eller evne til at lede vand, hvordan den årlige vedligeholdelse skal udføres samt bestemmelser om sejlads, hegning mm. 

Du kan finde alle Holbæk Kommunes regulativer her: Link til Holbæk Kommunes vandløbsregulativer

OBS Flere af regulativerne indeholder også redegørelser og kort.

Hvilke dræn/rørlagte vandløb er omfattet af vandløbsloven? 

Vandløbsloven gælder for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, samt søer, damme og lignende, hvor flere end en enkelt har interesse i deres tilstedeværelse og vedligeholdelse er omfattet af vandløbsloven. 

Friholdelse af drænudløb

For mange lodsejere er det vigtigt at deres og omkringliggende dræn fungerer, for at sikre afvandingen af deres arealer. For at sikre af drænene kan lede vand væk, er det vigtigt at udløbet fra dræn til åbnet vandløb er fri for aflejringer af sand og mudder, samt at dette friholdes for grøde. I vandløbsregulativerne er rettigheder og pligter i forhold til de konkrete vandløb yderligere beskrevet. 

Retningslinjer 

  • Det er tilladt lodsejere at friholde drænudløb ved bortgravning af aflejringer foran drænudløbet. Arbejdet skal dog udføres manuelt. 
  • Fjernelse af aflejringer skal udføres skånsomt, så der ikke sker skade på vandløb, skråninger og brinker.
  • "Flytter" vandløbet sig så drænudløbet "begraves" i brinken, er det muligt at forlænge drænet så det har udløb til vandløbets frie løb.
  • Når drænudløb er markeret med hvid pind (plast eller træ) på brinken, vil åmændene i forbindelse med grødeskæringen, så vidt muligt, fjerne grøden helt ind til rørudløbet.

Hvem udfører arbejdet?

  • Det er tilladt den enkelte lodsejer at udføre borgravningen af aflejringer samt forlængelse af dræn - som ovenfor beskrevet.
  • Kommunen tilbyder også - efter anmodning fra lodsejere - at foretage bortgravning af aflejringer foran dræn og forlængelse af dræn, når vandløbet har flyttet sig. Lodsejeren skal være i stand til at udpege drænets nuværende placering.

Henvendelse til kommunen

Ønsker du at anmode kommunen om at frihold dræn skal du gøre følgende: 

  • Anmodning kan sendes pr. e-mail til: vandloeb@holb.dk
  • eller sendes til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
  • Yderligere skal lodsejer sende kort med angivelse af drænenes placering samt oplysninger om, hvad der ønskes udført. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om matr. nr., lodsejer/kontaktperson og telefonnr.
  • Drænudløb skal markeres på vandløbskanten med en hvid pind (plast eller træ) på mindst 1 meter over terræn

Holbæk Kommune har udarbejdet følgende vejledninger som hjælp til borgere der oplever problemer med afvandingen

Vandløbsregulativer

I Holbæk Kommune er der i alt 60 offentlige vandløb som kommunen har ansvar for at vedligeholde.

Fejl ved dræn og rørledninger

Information om fejl ved dræn og rørlagte vandløb

Vandstandsloggere

Her kan du følge udviklingen i vandstanden i udvalgte offentlige vandløb i Holbæk kommune.


Feedback

Sidst opdateret

27.04.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Fiskeundersøgelser

Her finder du de nyeste fiskeundersøgelser i Holbæk Kommune: 

 

For udlevering af øvrige rapporter kan Holbæk Kommune kontaktes på vandloeb@holb.dk

Kontakt information

Er der spørgsmål du ikke kan finde svar på, eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vandløbsteamet på: 

Telefon: +45 72 36 15 06 

E-mail: vandloeb@holb.dk