Grundejer forpligtigelser

Her kan du læse de forpligtigelser, du har som grundejer

Hold fortove og stier rene

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade, sne og ukrudt. Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge kemiske ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling.

Uanset årstiden er det husejerens eget ansvar at sikre et pænt og rydeligt fortov. Også selvom kommunen de fleste steder giver en hjælpende hånd.

Eksempler på hvor man som grundejer har forpligtelser på renholdelse af fortove, kan ses i boksen "Illustrationer af forpligtigelser" til højre.

Jyllands-Posten har udgivet en meget sigende artikel, der beskriver:
Fortovet forpligter til mere arbejde end du tror

Husk at klippe hæk, buske og træer

Veje, fortove og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle trafikanter. På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

Træer og buske bør beskæres sådan

  • Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.
  • Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid være synlige og tilgængelige.
  • Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,8 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.

Bemærk: 1 meter ind i rabatten, over fortov og cykelsti målt fra kørebanekant, skal der ligeledes være en frihøjde på 4,2 meter

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.

Tinglyste oversigtsdeklarationer

Grundejere, der har tinglyst oversigtsdeklaration på hjørnegrunde, skal sørge for, at al beplantning skal være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold altid er forsvarlige, og ikke bliver højere end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for matriklen.

Kommunens tilsyn

Med hjemmel i Vejloven kan kommunen anmode grundejerne om oprensning af fortov og stier samt klipning af hæk og træer. Hvis ikke grundejerne overholder deres forpligtelser, kan kommunen foretage det fornødne for grundejerens regning.

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Vejdirektoratet - kontakt Vejdirektoratet.

Klageadgangen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, du modtager afgørelsen. Klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

En klage har ikke automatisk opsættende virkning, og du skal derfor rette dig efter afgørelsen, selvom du klager.

Vejdirektoratet kan dog bestemme, at en eventuel klage skal have opsættende virkning, indtil Vejdirektoratet har truffet afgørelse i klagesagen.Feedback

Sidst opdateret

09.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål?

Kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Illustrationer af forpligtigelser på fortove

Her kan ses 7 eksempler på hvornår forpligtigelsen til at holde fortove påhviler grundejeren eller kommunen

 

Illustrationer af forpligtigelser på fortove