Spring til indhold

Snerydning og saltning

Når vejene bliver sne- og isglatte, rykker vi ud for at rydde og salte. Hvornår der ryddes er afhængig af, hvilken prioritet din vej har.

Når vejene bliver sne- og isglatte, sørger Drift og Vedligehold for, at du stadig kan færdes sikkert i trafikken. Men selvom alle sneplove og saltningsmaskiner kører, kan vi ikke nå alle veje på en gang.

Derfor er alle veje delt ind i vejklasser fra 1 til 4, hvor vejklasse 1 har højest prioritet. Stier er på samme måde inddelt i stiklasser fra 1 til 4. Hvornår og hvor ofte en vej eller sti bliver ryddet og saltet afhænger altså af, hvor høj prioritet den har.

Veje og kategorier

 • Vejklasse 1: holdes farbare alle ugens dage hele døgnet.
 • Vejklasse 2: holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.00 og 22.00 på betingelse af, at klasse 1 veje er farbare. 
 • Vejklasse 3: holdes farbare mandag-fredag mellem kl. 07.00 og 18.00 på betingelse af, at klasse 1 og 2 veje er farbare. Ryddes dog ikke i weekender og på helligdage. Det må forventes, at der ved snefald kan forekomme forsinkelser på klasse 3 veje.
 • Vejklasse 4: er uden kommunal saltning og snerydning.

På kortet kan du se, hvilke klasser de enkelte veje har. Søg eventuelt på din adresse.

Her finder du link til det digitale kort med vejklasser.

 Stier og kategorier

 • Stiklasse 1: holdes farbare alle ugens dage hele døgnet
 • Stiklasse 2: holdes farbare mandag-fredag mellem kl. 07.00 og 18.00 på betingelse af at klasse 1 stier er farbare. Ryddes dog ikke i weekender og på helligdage. Det må forventes, at der kan forekomme forsinkelser ved snefald på stiklasse 1
 • Stiklasse 3: offentlige interne stier uden kommunal saltning/snerydning (ofte grundejerforpligtelser).
 • Stiklasse 4: offentlige grusstier uden kommunal saltning/snerydning.

På kortet kan du se, hvilke klasser de enkelte stier har. Søg eventuelt på din adresse. 

Du får signaturforklaring ved at klikke på dobbelt-pilen eller ved klik på stien.

 

Fortove

 

Undskyld - vi kaster med sne!

Når Drift og Vedligehold rydder sne på veje og stier kan det ske, at fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som grundejer allerede har ryddet. Det er selvfølgelig ærgerligt for den, der lige har ryddet, men du har som grundejer alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang. 

Hvad skal du gøre som grundejer?

Som grundejer er du også forpligtet til at rydde vej/sti ud for din ejendom. Se detaljerne her eller illustrationerne i højre spalte.

 • Offentlig vej i byer eller bymæssig bebyggelse: På fortov og gangsti ud for ejendommen skal sneen snarest muligt fjernes og når det er glat, gruses eller saltes. Som grundejer har du overholdt din forpligtigelse, hvis du har ryddet sne inden du tager på arbejde om morgenen.
 • Offentlige veje på landet: Ingen forpligtigelser.
 • Private fællesveje i byer eller bymæssig bebyggelse: På hele vej- og stiarealet. Det vil sige, at du som grundejer skal rydde både kørebane, fortov og stier umiddelbart efter snefald, samt gruse eller salte, når det er glat.
 • Private fællesveje eller stier på landet samt i sommerhusområder: I disse områder skal den, der har behov for, at der bliver ryddet og saltet selv gøre det.

Hvis du ikke overholder dine forpligtelser som grundejer, er du erstatningsansvarlig, hvis der sker en faldulykke. 

Læs mere i:

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Uheldserstatning

Er du kommet til skade, fordi der er sne- og isglat, kan det være, at du er berettiget til erstatning.

Få flere oplysninger om uheldserstatning her.

Vinterråd

Inden du kører hjemmefra, er det en god ide, at orientere dig om trafiksituationen.

Dette kan du gøre via Vejdirektoratets hjemmeside vintertrafik.dk, app'en vintertrafik eller på Vejdirektoratets trafikkort 'aktuel trafikinfo'. 

På Vejdirektoratets hjemmeside kan du også hente forskellige Apps med trafikinformation til din mobil og tablet. Hent apps med trafikinformation her.

Aktuel trafikinfo

Vil du supplere kommunens snerydning med egen indsats

Boligforeninger, vejlaug og lignende kan supplere kommunens vintertjeneste på enkelte boligveje (vejklasse 4)

Af budgetmæssige årsager må Holbæk Kommune prioritere snerydningen på kommunens offentlige veje. Der er borgere der har spurgt om de må supplere den offentlige snerydning med deres egen private snerydning.

Den private snerydning må og skal ikke træde i stedet for den offentlige snerydning, men skal ses som et supplement. I de tilfælde hvor de private grundejere ønsker snerydning på et højere niveau, end det kommunen har mulighed for at foretage, kan følgende anbefales.

Holbæk Kommunes anbefaling til borgere

Holbæk Kommune oplyser, at det ikke anbefales, at borgerne selv foretager snerydning på de offentlige veje. Dette blandt andet fordi snerydning er en lovfæstet kommunal opgave, samt de erstatningsmæssige konsekvenser, det kan have for de private, hvis der sker en skade på vej, vejens udstyr eller andet, i forbindelse med de private foretager snerydning på den offentlige vej.

Samtidig vil Holbæk Kommune ikke modsætte sig, hvis borgere ønsker at supplere kommunens snerydning og glatførebekæmpelse på vejklasse 4 med egen indsats. Det er vigtigt at understrege, at den private glatføre- og snerydningsindsats foretages for borgernes egen regning og risiko, naturligvis med respekt for færdselsloven og anden relevant lovgivning.

Kort med vinterklasser for veje

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at supplere kommunens vintertjeneste med egen indsats?

Såfremt borgere ønsker at supplere den kommunale vintertjeneste med egne ydelser skal det lokalt – boligforening, vejlaug eller lignende drøftes, om det er op til den enkelte ikke blot at rydde fortov, men også vej. Alternativt kan borgere gå sammen om en fælles løsning, som kan være en aftale med en entreprenørpart, som engageres til arbejdet.

Inden suppleringen startes, skal der gives et samtykke. Der kan søges om samtykke i nedenstående skema:

I skemaet skal der oplyses om:

 1. Ansøger
 2. Ansøgers CPR- nummer
 3. Ansøgers adresse + telefon nr. (fulde kontaktoplysninger)
 4. Entreprenørnavn
 5. Entreprenøradresse
 6. Entreprenør adresse + telefon nr. (fulde kontaktoplysninger)
 7. Beskrivelse af aftalens løbetid
 8. Beskrivelse af entreprenørens ydelser (glatførebekæmpelse, snerydning)
 9. Ydelsesfrekvenser og – omfang, herunder evt. tidsaftaler inden for døgnet (f.eks. "efter endt snefald i tidsintervallet kl. 07.00 - 22.00 – søndage undtaget)
 10. Beskrivelse af aftalens ansvarsfordeling i forhold til evt. skade på vej, vejens udstyr eller lign. (Hvem har hvilket ansvar)
 11. Beskrivelse af initiativets opbakning fra vejens eller områdets beboere (f.eks. "Vejlauget har ved en flertalsbeslutning på ekstraordinært møde vedtaget at supplere den kommunale vintertjeneste. Beslutningsreferat bilagt")
 12. Dato og underskrift fra ansøger og ansøgers entreprenør.

Skema til ansøgning om supplerende vintertjeneste på offentlige veje 

- husk at underskrive, før det sendes til Vækst og Bæredygtighed.

Sagsbehandlingstid

Du vil kunne forvente et samtykke/begrundet afslag indenfor 7 arbejdsdage.

Istapper og løs sne på taget

Som grundejer har man ansvaret for, at ingen risikerer at blive ramt af is eller sne

Hvis du har istapper og løs sne på taget

Istapper og snemasser på tagene kan gå hen og give problemer, når vejret slår om til mildere temperaturer.

Efter mange dage med snevejr og hård frost, kan der være betydelige mængder sne og is på tagene. Det kan være risikabelt, at færdes langs med husene, når de tunge bunker af sne løsnes og de spidse istapper falder ned.

Derfor beder Holbæk Kommune til, at alle grundejere sørger for enten at fjerne is og sne eller afspærre arealerne, der hvor isen og sneen vil lande.

Hvis der er brug for afspærring, skal der søges om det.

Søg om afspærring

Det er grundejerne som er forpligtet til at holde området langs bygningerne fri for sne og is. Skulle uheldet ske at en forbipasserende bliver ramt, er det grundejeren som er ansvarlig.

Se Ordensbekendtgørelsen i boksen Lovgivning i højre spalte.

Hvis du er nødt til at køre i ekstremt vintervejr

Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil.

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt, at du:

 • har vinterdæk på din bil
 • medbringer varmt tøj
 • tjekker, at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Som husejer har du pligt til at rydde sne

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Hvis du falder på grund af manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.Feedback

Sidst opdateret

05.02.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Har du driftspørgsmål til aktuel snerydning

Drift og Vedligehold
Materielgården
Parallelvej 52
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 77 10
E-mail: driftogvedligehold@holb.dk

Telefontider
mandag-torsdag 08.00 - 16.00
fredag 08.00 - 13.00

Åbningstider
Personlig henvendelse efter aftale

Har du spørgsmål til Regulativ for Vintervedligeholdelse

Har du som grundejer spørgsmål om pligternes omfang, eller hvilken type vej du bor ved, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Forpligtigelser og vejlov

Her kan du finde vejloven.

Forpligtelsen til at holde fortove påhviler nogle gange kommunen, og andre gange grundejeren.

Her kan du se 7 eksempler på forpligtigelser til at ordne fortove.