Spring til indhold

Vil du supplere kommunens snerydning med egen indsats

Boligforeninger, vejlaug og lignende kan supplere kommunens vintertjeneste på enkelte boligveje (vejklasse 4)

Af budgetmæssige årsager må Holbæk Kommune prioritere snerydningen på kommunens offentlige veje. Der er borgere der har spurgt om de må supplere den offentlige snerydning med deres egen private snerydning.

Den private snerydning må og skal ikke træde i stedet for den offentlige snerydning, men skal ses som et supplement. I de tilfælde hvor de private grundejere ønsker snerydning på et højere niveau, end det kommunen har mulighed for at foretage, kan følgende anbefales.

Holbæk Kommunes anbefaling til borgere

Holbæk Kommune oplyser, at det ikke anbefales, at borgerne selv foretager snerydning på de offentlige veje. Dette blandt andet fordi snerydning er en lovfæstet kommunal opgave, samt de erstatningsmæssige konsekvenser, det kan have for de private, hvis der sker en skade på vej, vejens udstyr eller andet, i forbindelse med de private foretager snerydning på den offentlige vej.

Samtidig vil Holbæk Kommune ikke modsætte sig, hvis borgere ønsker at supplere kommunens snerydning og glatførebekæmpelse på vejklasse 4 med egen indsats. Det er vigtigt at understrege, at den private glatføre- og snerydningsindsats foretages for borgernes egen regning og risiko, naturligvis med respekt for færdselsloven og anden relevant lovgivning.

Kort med vinterklasser for veje

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at supplere kommunens vintertjeneste med egen indsats?

Såfremt borgere ønsker at supplere den kommunale vintertjeneste med egne ydelser skal det lokalt – boligforening, vejlaug eller lignende drøftes, om det er op til den enkelte ikke blot at rydde fortov, men også vej. Alternativt kan borgere gå sammen om en fælles løsning, som kan være en aftale med en entreprenørpart, som engageres til arbejdet.

Inden suppleringen startes, skal der gives et samtykke. Der kan søges om samtykke i nedenstående skema:

I skemaet skal der oplyses om:

 1. Ansøger
 2. Ansøgers CPR- nummer
 3. Ansøgers adresse + telefon nr. (fulde kontaktoplysninger)
 4. Entreprenørnavn
 5. Entreprenøradresse
 6. Entreprenør adresse + telefon nr. (fulde kontaktoplysninger)
 7. Beskrivelse af aftalens løbetid
 8. Beskrivelse af entreprenørens ydelser (glatførebekæmpelse, snerydning)
 9. Ydelsesfrekvenser og – omfang, herunder evt. tidsaftaler inden for døgnet (f.eks. "efter endt snefald i tidsintervallet kl. 07.00 - 22.00 – søndage undtaget)
 10. Beskrivelse af aftalens ansvarsfordeling i forhold til evt. skade på vej, vejens udstyr eller lign. (Hvem har hvilket ansvar)
 11. Beskrivelse af initiativets opbakning fra vejens eller områdets beboere (f.eks. "Vejlauget har ved en flertalsbeslutning på ekstraordinært møde vedtaget at supplere den kommunale vintertjeneste. Beslutningsreferat bilagt")
 12. Dato og underskrift fra ansøger og ansøgers entreprenør.

Skema til ansøgning om supplerende vintertjeneste på offentlige veje 

- husk at underskrive, før det sendes til Vækst og Bæredygtighed.

Sagsbehandlingstid

Du vil kunne forvente et samtykke/begrundet afslag indenfor 7 arbejdsdage.Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen