Spring til indhold

Tilladelser på vejarealer

Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du har brug for at benytte et offentligt areal

Rådighedsansøgning

Veje og pladser er til for at blive brugt, og det giver liv i byerne med caféer, torvehandel, underholdning, sportsaktiviteter og vejfest.

Byporte

Byporte skal opsættes efter fælles retningslinjer både af hensyn til trafiksikkerheden og landskabet

Dispensation for gyllekøretøjer

Mulighed for individuel dispensation for kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med lavtryksdæk i 2018

Overkørsel, indkørsel

Tilladelse til overkørsel fra kommunevej eller private fællesvej til din grund kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Skiltning og vareudstillinger

I byerne kan butiksejere og lejere få tilladelse til at bruge offentlige vejarealer til skilte og vareudstillinger.


Feedback

Sidst opdateret

23.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Takstblad

Du kan se takster for benyttelse af park- og vejarealer:

Se takster

Klagevejledning

Se Vejdirektoratets klagevejledning her

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort