Tilladelser på vejarealer

Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du har brug for at benytte et offentligt areal

Rådighedsansøgning

Veje og pladser er til for at blive brugt, og det giver liv i byerne med caféer, torvehandel, underholdning, sportsaktiviteter og vejfest.

Byporte

Byporte skal opsættes efter fælles retningslinjer både af hensyn til trafiksikkerheden og landskabet

Dispensation for gyllekøretøjer

Mulighed for individuel dispensation for kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med lavtryksdæk i 2017

Gravearbejde i veje

Der skal søges om tilladelse til gravearbejde på alle offentlige veje og private fællesveje i byzone/sommerhusområder.

Overkørsel, indkørsel

Tilladelse til overkørsel fra kommunevej eller private fællesvej til din grund kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Plakater og bannere

Du kan reklamere for offentlige arrangementer ved at hænge plakater op langs veje, men husk at søge først.

Skiltning og vareudstillinger

I byerne kan butiksejere og lejere få tilladelse til at bruge offentlige vejarealer til skilte og vareudstillinger.

Skiltning i det åbne land

Virksomheder i det åbne land kan søge om at få en sort/hvid vejvisningstavle til virksomheden.

Skiltning i boligområder

Hvis man ønsker at sætte skilte op for nabo-hjælp og legende børn, skal der søges om tilladelse til dette.

Stillads, lift, container

Hvis du vil opsætte container, stillads og lignende på offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse til dette.

Trafikspejle

Opsætning af trafikspejl kræver både politiets og Holbæk Kommunes godkendelse, og er sjældent den bedste løsning.


Feedback

Sidst opdateret

02.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål?

Kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Takster

Takster for benyttelse af park- og vejarealer kan ses i oversigten med kommunens:

Øvrige takster

Love, regler og klagemulighed

Når du søger om tilladelse, vil din ansøgning blive behandlet ud fra følgende:

Vejloven
LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om private fællesveje - Privatvejsloven
LOV nr. 1234 af 04/11/2015


Regulativer

Hvis du i en kortere eller længere periode ønsker at benytte et park- eller vejareal, skal du være opmærksom på, at der er nogle regler som skal overholdes. Ligeledes er der som grundejer også nogle forpligtigelser.

Se Regulativ for benyttelse af Park- og vejarealer (pdf).

Se Vinter- og renholdelsesregulativ for veje, stier og pladser (pdf).

Klage over en afgørelse

Hvis du vil klage over en afgørelse om brug af vejarealer, kan du rette henvendelse til:

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13, Postboks 9018
1022 København K
Tlf: 33 41 33 33
E-mail: vd@vd.dk

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, hvor du har fået meddelelse om afgørelsen.

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort