Spring til indhold

Skiltning i boligområder

Hvis man ønsker at sætte skilte op for nabo-hjælp og legende børn, skal der søges om tilladelse til dette.

Nabohjælp

På mindre boligveje kan beboerne få lov til at sætte nabohjælp skilte op, hvis alle beboerne er enige om at deltage i nabohjælp ordningen.
Materiale og gode råd kan ses på nabohjælp.dk

Nabohjælp skilt på privat areal

NABO-H~1

Hvis skiltene sættes op på grundejerforeningens fællesarealer eller private arealer, skal placeringen godkendes i henhold til Byggeloven § 6D stk. 2.

Ansøger kan selv sætte skiltene op, når godkendelsen er modtaget. 

Nabohjælp skilt på vejareal

Cykelsti, fortov, rabat og selve vejen hører til vejarealet.

Hvis skiltene ønskes sat op på vejarealet, skal Holbæk Kommune godkende placering og indhente politiets samtykke. Det gælder både for veje og stier, som er offentlige og private fællesveje/-stier.

Læs mere om Private fællesveje og fællesstier Vejloven, se i højre spalte.

Nabohjælp skiltet skal sættes op på en særskilt stander

Nabohjælp skilte er ikke færdselsafmærkning.

Ifølge Færdselslovens § 99 stk. 2 gælder der regler for skilte, der ikke er færdselsafmærkning. De må ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning. De må heller ikke placeres ved indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.

Holbæk Kommune kan i visse tilfælde godkende placering af et nabohjælp skilt på standeren med vejnavn.

Holbæk Kommune sætter skiltene op

Du må ikke selv sætte nabohjælp skiltene op på vejarealet.

For at undgå, at der sker skade på nogle af alle de forsyningsledninger, som er gravet ned langs vejene, vil Holbæk Kommune ikke give tilladelse til, at grundejerforeninger m.fl. graver skiltene ned.

Ligeledes skal opsætning af nabohjælp skilte på lygtepæle monteres med en gummimanchet, så galvaniseringen på masten ikke tager skade. Evt. skader, som kan henføres til privat opsætning af skilte, vil kunne medføre et erstatningskrav.

Der er minimumskrav til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov – disse krav skal overholdes, når nabohjælp skiltene skal sættes op på vejarealet. Når placeringen er godkendt af politiet, kan skiltene opsættes.

Generelt om tilladelsen

Som ansøger påtager du dig det fulde ansvar for Nabohjælp skiltene.

Da et nabohjælp skilt ikke er et færdselsskilt, har Holbæk Kommune ingen forpligtigelse til at sætte disse skilte op på vejarealet. Ansøger skal derfor afholde alle udgifterne.

Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabohjælp, er udgiften til reparation noget som ansøgeren selv skal sørge for. 

Legende børn skilt

Untitled

Skiltet er uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlige vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer kan Holbæk Kommune med politiets samtykke give tilladelse til, at skiltet med legende børn sættes op. Ansøger afholder alle udgifter.

Læs mere i Privatvejsloven, her på siden. 

Ansøgning

Send e-mail med ansøgning og kortmateriale til Vej & Trafik på Vejogtrafik@holb.dk

Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet placeret – gerne vedlagt et kort/foto.Feedback

Sidst opdateret

15.01.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Digitale kort

På det digitale kort kan du finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, lokalplaner og mange andre informationer, der har en geografisk relation.
Gå til det digitale kort

Takstblad

Du kan se takster for benyttelse af park- og vejarealer:

Se takster her. Du skal kigge under takster om vejareal og hegn

Kontakt Vej & Trafik

Telefon: 72 36 41 60 alle hverdage fra kl. 08.00 til 13.00

Email: Vejogtrafik@holb.dk