Spring til indhold

Ungekollegiet

Ungekollegiet Holbæk er et ambitiøst specialiseret socialpsykiatrisk døgntilbud til 11 unge med betydelige psykiske lidelser

OBS : Tilbuddet Ungekollegiet ophører pr. 30.6.2020.

 

Målgruppen for Ungekollegiet er normalt begavede unge mellem 18 og 30 år med en psykisk lidelse. Vi tror på, at det er omsorgsfuldt og udviklende for den unge psykisk sårbare at være i et positivt samarbejde, hvor vi mødes med gensidige forventninger og krav til fællesskabet. Vi er i løbende dialog med den enkelte, om mestring af eget ansvar og hensyn i fællesskabet. I processen yder vi den individuelt relevante og nødvendige støtte og vejledning.

Alle undersøgelser og erfaringer viser, at det menneske, der med sin psykiske lidelse udvikler oplevelsen af livskvalitet, har været i en recovery-proces båret af nære, gensidigt anerkendende relationer. Det omgivende miljø har i processen været kendetegnet ved en gennemgående tro på den psykisk sårbares evne til og muligheder for at komme sig og derfor mødt mennesket sådan.

Fakta om Ungekollegiet

Her finder du viden om visitation, lovgrundlag, opholdsbetaling samt Ungekollegiet som praktiksted.

Lovgrundlag

Ungekollegiet Holbæk er oprettet efter Lov om Social Service § 107, stk. 2, og § 67, stk. 2. Et længerevarende midlertidigt ophold, der for Ungekollegiets vedkommende er med en politisk udmeldt tidshorisont for opholdet, på 3-5 års varighed.

(Du kan læse Serviceloven på Retsinformation her)

Opholdsbetaling


Opholdsbetalingen består af en kommunal finansiering og en beboerbetaling af husleje, forbrugsafgifter og frivillige ydelser.

Beboerbetalingen udregnes på baggrund af beboerens indtægt.

Taksten kan ses på tilbudsportalen.

Visitation


Du kan henvende dig direkte til Ungekollegiet for en første indledende dialog. Her kan vi drøfte om den unge passer ind i målgruppen og mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Her aftaler vi også et eventuelt besøg og det videre forløb.

 

Medarbejderne og samarbejdet

Ungekollegiet tilstræber en mangfoldighed i sammensætning af medarbejdergruppen i forhold til køn, alder, interesse, baggrund og personlighed. Alle har en pædagogisk-, social-, eller sundhedsfaglig uddannelse.

Uddannelse

Vi er primært socialpædagogisk og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere med et bredt erfaringsgrundlag inden for det socialpsykiatriske felt.

Teams

Vi er 1 team, hvor alle har ansvaret for hele gruppen af unge, og hvor den enkelte medarbejder er koblet på 1-2 unge som kontaktperson med særlig opmærksomhed.

Forskellighed

Vi tilstræber en mangfoldig sammensætning af medarbejdergruppen - i forhold til bl.a. køn, alder interesse, baggrund, personlighed - med den hensigt at skabe flest muligheder for beboerne. Vi ser forskelligheden som en styrke, der kan give en mere nuanceret tilgang, men afsættet skal være en fælles faglighed.

Udvikling og læring

Vi arbejder med kontinuerlig udvikling og læring via supervision ved ekstern supervisor samt fælles pædagogiske udviklingsforløb, undervisning/uddannelse og coaching. Medarbejderne har gennemgået en kognitiv efteruddannelse tilrettelagt af medarbejdere fra Skt. Hans Hospital, Roskilde.

Det er vigtigt for os, at vi er bevidste om vores samarbejdskultur, og vi ser det gode samarbejde som udgangspunktet for den gode og koordinerede indsats.

 

Misbrug

Ved et eventuelt misbrug rettes indsatsen mod at opnå motivation for en forandring.

Vi arbejder som udgangspunkt altid med dialogen om den unges eventuelle misbrug.
Indsatsen rettes mod at den unge opnår motivation for en forandring og dermed en styrket evne til at deltage i livet uden at være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol.

Vi forholder os altid til mistanken om en beboers omgang med euforiserende stoffer og vi skrider ind overfor det hver gang.

Nogle af medarbejderne har en uddannelse i dobbelt diagnoser. Denne viden, kombineret med en social- eller sundhedsfaglig baggrund, giver mulighed for en professionel indsats overfor unge psykisk sårbare med misbrug.

Vi samarbejder med Rusmiddelcenter Holbæk i Holbæk Kommune, når det er nødvendigt, og vi samarbejder endvidere med Holbæk Politi omkring det præventive arbejde.

 

Målgruppe

Ungekollegiet er for normalt begavede unge fra 18 til 30 år med betydelige psykiske lidelser.

Målgruppen i Ungekollegiet Holbæk er defineret ved:

Det er væsentligt, at den unge, ved indstillingstidspunktet, har et aktivt ønske om at indgå i et samarbejde om en forandring af sin nuværende situation hen imod en forøget mestring af sit eget liv.

Den unges psykiske lidelse kan komme til udtryk i flere af nedenstående problematikker/udviklingspotentialer:

 • Aggressiv/udadreagerende adfærd
 • Misbrug af euforiserende stoffer/alkohol
 • Angst
 • Netværksproblematikker
 • Botræning
 • Personlig hygiejne
 • Depression
 • Praktiske færdigheder
 • Døgnrytme
 • Relationelle problematikker
 • Hallucinationer
 • Rituel adfærd
 • Isolation
 • Kontaktforstyrrelser
 • Skrøbelighed
 • Kost og ernæring
 • Social angst
 • Kropsbevidsthed
 • Stemmehøring

Pædagogisk grundlag

Vores pædagogiske metoder i recovery-processen er den kognitive miljøterapeutiske tilgang, samt den motiverende samtale.

Vores arbejde tager udgangspunkt i, at det er omsorgsfuldt og udviklende for den unge psykisk sårbare at være i et positivt samarbejde, hvor vi mødes med gensidige forventninger og krav til fællesskabet. Vi er i løbende dialog med den enkelte, om mestring af eget ansvar og hensyn i fællesskabet. I processen yder vi den individuelle relevante og nødvendige støtte og vejledning.

Ungekollegiet tilstræber en mangfoldighed i sammensætning af medarbejdergruppen i forhold til køn, alder, interesse, baggrund og personlighed.

Udslusning

Vi er med ved udflytning til anden form for bolig og etablerer kontakt til eventuelle andre støtteforanstaltninger.

Når de unge har boet på Ungekollegiet nogle år og herefter føler sig parat til at flytte ud i egen bolig eller en anden mindre foranstaltning end døgninstitution, deltager vi i processen omkring udflytningen.

Vi tror på, at en god udflytning med tryghed giver den bedste start et nyt sted. Kontaktpersonen deltager i udflytningen, som tovholder i etableringen af kontakten til nye samarbejdspartnere. Det kan være i forhold til en ny kommune, distriktspsykiatrien, boligselskab og andre, hvor det er relevant at få en god og tryg start i samarbejdet.

 Feedback

Sidst opdateret

30.04.2020

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker

Kontakt

Ungekollegiet Holbæk

Roskildevej 12
4300 Holbæk

Telefon 72 36 46 01
Tryk her for sikker henvendelse