Spring til indhold

Præciseringer til genåbningen af dagtilbud

Økonomiudvalget har besluttet en række præciseringer til den overordnede plan for genåbningen af dagtilbuddene. Her får du et overblik.

Du kan læse det politiske beslutningsgrundlag her eller får overblikket nedenfor.

Hvorfor er præciseringer nødvendige?Konkret har det i praksis vist sig, at forældrenes behov for pasning er større end først forventet og overstiger den kapacitet børnehusene aktuelt har til rådighed i form af areal og personaleressourcer.

Mange af børnehusene har derfor været nødsaget til at reducere i åbningstiden og/eller lade børnene møde ind i hold. Det har blandt andet betydet, at forældre der varetager kritiske funktioner, har fået indskrænket deres pasningsmuligheder, når der sammenlignes med den periode, hvor dagtilbuddene har været lukket, og der har været nødpasning i den fulde åbningstid.

Formålet med en yderligere præcisering af rammerne for den gradvise genåbning af Holbæk Kommunes er for det første at understøtte og sikre, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes og for det andet, at der under de under de givne omstændigheder sker en realistisk rammesætning af forældrenes pasningsmulighed med et særligt fokus på de forældre, der varetager vitale funktioner og på børn i udsatte positioner.

I præciseringen af rammerne for den gradvise genåbning indgår følgende elementer:

 • Der sker en omlægning af åbningstiden for alle børn. Formålet med omlægningen er, at der frigøres ressourcer til, at der for afgrænset forældregruppe, kan tilbydes pasning op til fuld åbningstid. Denne forældregruppe omfatter først og fremmest de familier, hvor begge forældre eller enlige forældre varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsningen af den nuværende sundhedsmæssige krise – og som ikke har andre pasningsmuligheder.
 • Der indføres en orlovsordning, så forældre med kort varsel kan søge orlov til deres børn samtidig med at barnet bevarer sin plads i det børnehus eller den dagpleje, det er indskrevet i.
 • Der igangsættes en række initiativer til rekruttering af tilstrækkeligt med medarbejdere til, at der, forudsat at rekrutteringen lykkes, er et pasningstilbud til alle børn.

Omlægning af åbningstidenFor at frigøre ressourcer til nødpasning og med det sigte, at der tilstræbes en fælles minimumsramme for alle børn, omlægges åbningstiden. Det betyder, at åbningstiden i børnehusene med virkning fra den 27. april 2020 som udgangspunkt er 35 timer om ugen for alle børn. Svarende til en gennemsnitlig sammenhængende daglig åbningstid på 7 timer.

Hvis den pædagogiske leder i samråd med områdeleder, forældrebestyrelsen og MED-udvalg vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at øge åbningstiden ud over de 35 timer pr. uge, kan der lokalt træffes beslutning om det. Beslutningen skal træffes under hensyntagen til områdets samlede ressourcer. Det betyder, at man f.eks. ikke kan udvide åbningstiden i et børnehus samtidig med, at der i et eller flere af områdets øvrige børnehuse mangler personaleressourcer.

Den daglige sammenhængende placering af åbningstiden tilrettelægges i det enkelte børnehus af den pædagogiske leder i samråd med områdelederen og den lokale TRIO-gruppe samt om muligt med inddragelse af forældreråd og/eller forældrebestyrelsen.

Åbningstiden fordeles så den tilgodeser flest mulige forældres pasningsbehov.

Omlægningen af åbningstiden er gældende indtil der træffes beslutning om andet.

Ændringen af åbningstiden berører ikke dagplejen.

Omlægning sker med lovhjemmel i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om retningslinjer for genåbning af dagtilbud (6. april 2020) , hvor det fremgår, at Kommunalbestyrelsen hvis det er nødvendigt for at kunne efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, kan afgrænse tidsrummet, som barnet er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte mødetidspunkter.

Om nødpasningUd over den nedsatte åbningstid tilbydes der så vidt muligt nødpasning i alle institutioner op til den normale ugentlige åbningstid på 52 timer.

Nødpasningen er i prioriteret rækkefølge til rådighed for følgende grupper:

 1. Børn, hvor begge forældre eller en enlig forælder varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsning af den nuværende sundhedsmæssige krise og som ikke har andre pasningsmuligheder.
 2. Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
 3. Børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, som fysisk skal møde på arbejde og som ikke har andre pasningsmuligheder.

Tilmeldingen til pasningen sker direkte til det børnehus, som barnet er indskrevet i.

I enkelte tilfælde kan tilbuddet om nødpasning ske ved, at barnet overflyttes til et andet børnehus, hvor det indgår i en fast børnegruppe så længe den midlertidige nedsættelse af åbningstiden er gældende. Områderne kan også vælge en model, hvor børn, hvis forældre har behov for nødpasning, samles i et børnehus.

Hvis der mangler hænder og pladsDet forventes, at pasningsbehovet vil være stigende i den kommende tid. Hvis pasningsbehovet i et børnehus overstiger den plads, der er til rådighed, og/eller der ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere til at holde åbent for alle børn i 35 timer og samtidig tilbyde nødpasning, skal den pædagogiske leder i samråd med områdelederen iværksætte følgende i nedenstående prioriterede rækkefølge:

 1. Tilbyde nødpasning i 52 timer for de familier, hvor begge forældre eller en enlig forælder varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsning af den nuværende sundhedsmæssige krise, samt til børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov (prioritering af gruppe 1 og 2 af de nødpasningsberettigede børn).
 2. Finde lokale løsninger for de øvrige forældre der delvist imødekommer deres behov. Det kan f.eks. være ved at reducere det daglige timetal for pasning eller ved at begrænset tilbuddet til at gælde nogle dage om ugen.

Hvis et børnehus må lukkeBørnehuse og dagplejen kan komme til at stå i en situation, hvor en høj grad af mangel på personale (f.eks. på grund af sygdom) eller de hygiejniske forhold (rengøring og adgang til værnemidler) betyder, at det ikke er muligt at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil derfor ikke være sundhedsmæssigt forsvarligt at holde børnehuset eller dagplejeområdet åbent.

I så tilfælde skal der træffes beslutning om, at børnehuset genlukkes, indtil det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Den pædagogiske leder er ansvarlig for at orientere områdeleder og chef for Læring & Trivsel, hvis det vurderes, at forholdene ikke er sundhedsmæssige forsvarlige. Beslutningen om en eventuel lukning træffes af chefen for Læring & Trivsel, der også træffer beslutning om, hvornår en genåbning kan ske, når de nødvendige forudsætninger er bragt på plads.

Ved en genlukning af børnehuset eller dagplejeområdet tilbydes der i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt og i prioriteret rækkefølge, stadig nødpasning for følgende grupper:

 1. Børn, hvor begge forældre eller en enlig forælder varetager kritiske funktioner af vital betydning for løsning af den nuværende sundhedsmæssige krise og som ikke har andre pasningsmuligheder.
 2. Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
 3. Børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, som fysisk skal møde på arbejde og som ikke har andre pasningsmuligheder.

Nødpasningen tilbydes som udgangspunkt i den normale ugentlige åbningstid på 52 timer.

I enkelte tilfælde kan tilbuddet om nødpasning ske ved at barnet overflyttes til et andet børnehus og her indgår i en fast børnegruppe, indtil barnets eget børnehus/dagpleje genåbnes.

Flere medarbejdereEn væsentlig forudsætning for, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes, og at børnehusene kan holde åbent og tilbyde et (om end begrænset) pasningstilbud, er, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere.

Alle børnehuse trækker i øjeblikket maksimalt på vikarer, der er tilknyttet børnehusene, og medarbejdere ansat på deltid opfordres til om muligt at øge deres timetal. Derudover er der i et samarbejde med HR og med Alle Kan Bidrage igangsat forskellige initiativer for at rekruttere yderligere medarbejdere, herunder rekruttering via kommunens jobbank.

Derudover arbejder krisestaben i dialog med Hovedudvalget på at frigøre arbejdskraft fra andre funktioner og kerneområder i organisationen. Arbejdskraften vil blive anvendt i direkte arbejde med børnene eller ved løsning af praktiske opgaver i institutionen.
I alle tilfælde, hvor der rekrutteres personale udefra eller udlånes medarbejdere fra andre funktioner, indhentes der børneattest jf. gældende retningslinjer.

Desuden kan det i et begrænset omfang blive nødvendigt at omrokere de fastansatte medarbejdere indenfor et dagtilbudsområde for at sikre en jævn fordeling mellem børnehusene af pædagogisk uddannede og kvalificerede medarbejdere.

SpørgsmålDer vil også med de nye præciseringer være tale om lokale forskelle, og derfor opfordres forældre til at kontakte ledelsen i deres børnehus eller i dagplejen, hvis der er spørgsmål.

Herudover opfordres der generelt til at holde øje med Børn i Holbæk Kommune.Feedback

Sidst opdateret

02.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Seneste nyt

Kontakt

Du kan ringe til Holbæk kommune på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her