Spring til indhold

Facader og skilte

Hvis du ønsker at sætte skilte op i enten Holbæk bymidte eller i det åbne land, er der nogle retningslinjer, som du skal overholde.

Facadeskilte i Holbæk bymidte

Lokalplan nr. 1.10 "Holbæk Bymidte - vedr. centerfunktioner, trafikforhold og byens udseende" indeholder bestemmelser om, at skiltning til butikkerne skal godkendes. Formålet med godkendelsen er at opnå en så harmonisk skiltning som muligt. Der er ikke faste regler for, hvordan skiltningen skal være. Udformning afhænger af den enkelte butiks behov, bygning og gadebilledet i øvrigt.

Se Lokalplan 1.10

Ved valg af skiltning er det vigtigt med en vurdering af behovet. Det er sjældent nødvendigt med et stort og dominerende skilt inde i byen. Det vil ofte være en god ide at anvende et symbol eller logo, der klart fremhæver butikkens identitet. Derved kan lange tekster undgås. Skiltningen på facaden skal tage hensyn til de forskellige dele af bygningens arkitektur, herunder vinduernes placering og detaljer som f.eks. gesimser, indfatninger og buer, som skiltningen ikke må dække eller sløre. Det kan anbefales at anvende løse bogstaver, der opsættes direkte på muren.

Formålet med godkendelsen er at opnå en så harmonisk skiltning som muligt.

Udhængsskilte er en god idé, da de har en klar signalværdi og træder godt frem i gadebilledet. Derfor kan man nøjes med en mindre størrelse, især hvis skiltet har et let aflæseligt logo.

Belysningen må ikke være blændende eller i øvrigt virke overdimensioneret. Egentlige lyskasser bør undgås, da disse ofte virker klodsede.

Vi indgår gerne i dialog om mulighederne for din butik, inden du træffer det endelige valg.

Du kan læse mere om øvrig skiltning i Holbæk Bymidte her

Skiltning i det åbne land

I Danmark tager vi særlig hensyn til landskabet. Skiltene må derfor ikke være store, dominerende reklameskilte, der kan ses på lang afstand.

Reglerne for skiltning i det åbne land fremgår af bekendtgørelse nr. 817 af 20/06/2018.

Læs bekendtgørelsen om skiltning i det åbne land

Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af skiltning skal du sende på en mail til: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk. Vedhæft også gerne et foto. Og oplys så mange detaljer som muligt.

Vejvisning til virksomheden

Virksomheder i det åbne land kan søge om at få en sort/hvid vejvisningstavle til virksomheden.

 

Virksomheder i det åbne land kan søge kommunen om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler til deres virksomhed. Vejvisningen kaldes særlig servicevejvisning, og er baseret på brugerbetaling.

 

Reglerne om særlig servicevejvisning er indført for at sikre en ensartet vejvisning til forskellige servicemål, og derved undgå de ofte hjemmelavede skilte af meget varierende karakter, som opsættes langs vejene på privat initiativ, og som kan være til fare for trafiksikkerheden.

 

Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje, til virksomheder der er beliggende i landzone, eller uden for tættere bebygget område (afmærket med byzone-tavler).

 

Tavlerne har hvid skrift på sort bund, og en hvid ramme. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo, men kun generelle samlebetegnelser som "Gårdbutik", "Antik", "Galleri" m.m., der beskriver virksomhedens type.

 

Ordningen med særlig servicevejvisning er fra politisk hold tænkt udgiftsneutral for kommunen. Kommunerne har derfor mulighed for at opkræve betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med ordningen, fx betaling for administration, etablering og drift.

 

Vækst og Bæredygtighed har udarbejdet en vejledning om opsætning af særlig servicevejvisning i Holbæk Kommune, hvor man kan læse mere om ordningen, herunder takster, betaling og ansøgningsprocedure:

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

04.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen