Spring til indhold

Genanvendelse af asfalt

Knust asfalt kan i mange tilfælde genanvendes uden tilladelse. I andre tilfælde skal der søges tilladelse.

Krav ved genanvendelse af knust asfalt

Den opbrudte asfalt skal være ren, knust og skal erstatte primære råstoffer.

Holbæk Kommune er som udgangspunkt positivt indstillet for projekter til genanvendelse af knust asfalt:

  • på arealer med ikke-følsom anvendelse.

Du skal være opmærksom på at Region Sjælland vil kortlægge arealet som forurenet.

Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse

  • opbygning af egentlige veje, dvs. som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringslag på veje med slidlag/bærelag af bunden asfalt
  • sidesikring af egentlige veje

Genanvendelse af knust asfalt, der kræver tilladelse

Anvendes nedknust eller opbrudt asfalt til fx. belægninger på stier, grusveje, markveje, indkørsler, vendepladser, parkeringspladser m.v. kræver det en tilladelse.


Ansøgning om tilladelse til genanvendelse af knust asfalt

En ansøgning skal indeholde følgende:

  • Kortmateriale over arealet, hvor det knuste asfalt skal anvendes. (Adresse og matrikel nr.)
  • Beskrivelse af hvor mange m², der skal udspredes asfalt på
  • Hvor meget knust asfalt, der skal bruges/ hvor tykt et lag, der ønskes anlagt
  • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra
  • Om der etableres et bærelag/slidlag i et andet materiale
  • En tidsplan for projektets gennemførelse
  • Oplysning om afstand til drikkevandsboringer, områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandværker.

Ansøgningen skal sendes til jord@holb.dk

I tvivlstilfælde afgør Vækst og Bæredygtighed, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse.

Lovgivning

Link til Miljøbeskyttelsesloven §19.

Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse er reguleret af Miljøstyrelsen cirkulære fra 1985, samt Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om fortolkningen af cirkulæret i 2010.Feedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk