Spring til indhold

Gravearbejde i veje

Der skal søges om tilladelse til gravearbejde på alle offentlige veje og private fællesveje i byzone/sommerhusområder.

Hvis der skal graves i vejarealet, skal der indhentes tilladelse fra vejmyndigheden.

Søg tilladelse til gravearbejde 

Søg digitalt via Virk.dk - under selvbetjening i højre side. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor der graves (vejnavn, husnummer, by). Der skal anføres oplysninger om ansvarlig entreprenør og kontaktperson, som kan kontaktes i tilfælde af fejl og mangler på vejafmærkningen eller -afspærringen, samt tegningsmateriale der tydeligt viser hvor ledningsarbejde skal udføres.  

Sagsbehandlingstid 

Ansøgninger behandles hurtigst muligt - typisk inden for 8 arbejdsdage, når der er tale om offentlige veje. I tilfælde af forhold, som kræver politiets godkendelse, må der forventes længere sagsbehandlingstid, eller ved partshøring af private fællesveje - her vil sagsbehandlingstiden være ca. 3 uger.  

Partshøring 

Hvis du søger gravetilladelse på privat fællesvej i byzone/sommerhusområder, skal Holbæk Kommune normalt partshøre ejeren af det areal, som vejen ligger på. Det betyder, at sagsbehandlingstiden forlænges med ca. 3 uger.

Partshøring er ikke nødvendig, hvis ejeren af arealet på forhånd er orienteret om gravearbejdet, og ikke har indvendinger.   

 

Vejsyn  

Holbæk Kommune foretager vejsyn ved gravearbejder der er over 100 m. Dette er for at registrere forholdene på den givne strækning.  

Kort over hvilke veje der er offentlige og private 

Kort med vejstatus, byzoner og sommerhusområder

 

Kort med gravetilladelser  

Kort med gravetilladelser

 

Kort med belægnings- og anlægsarbejder

Oversigtkort over de steder der er givet tilladelse til belægnings- og anlægsarbejder:

 

Kort med belægnings- og anlægsarbejder 

 

Hvem giver tilladelsen til at grave? 

 • på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzone/sommerhusområder - det gør kommunen
 • på private veje i landzonen - det gør private ejere af veje
 • på statsveje - det gør Vejdirektoratet

 

Dem der graver, er ansvarlig for: 

 • at overholde reglerne for, hvordan de må grave og afmærke
 • at sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener
 • at orientere beboer på vejen og grundejerforening om større gravearbejder
 • at orientere ejer af vejen på private fællesveje/sommerhusområder skriftligt mindst 3 dage inden arbejdet starter. Se blanket under partshøring
 • at søge ledningsoplysninger i LER
 • at søge om tilladelse til jordflytning. Læs om flytning af jord
 • at orientere sig om forurenet jord på Region Sjællands hjemmeside
 • at orientere sig om forhold til ledninger også på private arealer
  - se Dansk Ledningsejerforum - Publikationer

 

Jordforurening  

Opdager du en forurening har du pligt til at kontakte Holbæk Kommune på tlf. 72 36 36 36.
Sker det under et bygge- og anlægsarbejde, har du også pligt til straks at stoppe arbejdet.
Læs mere om forurening af jord.

 

Vejregelportalen  

Har du brug for materiale vedrørende vejregler, en håndbog, bekendtgørelser eller cirkulærer, finder du de sidste nye opdateringer og gældende regler på vejregler.lovportaler.dk

 

Vejregler og udbudsforskrifter   

 

 

 Oplysninger fra Vejdirektoratet

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

03.12.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Kontakt

Vækst og Bæredygtighed

Kommunal Drift

E-mail: driftsbestiller@holb.dk

Info - jul og nytår 2018/2019

Der vil kun blive udstedt gravetilladelser og foretaget partshøringer i begrænset omfang i perioden 22. december 2018 til 6. januar 2019.