Spring til indhold

Gravearbejde i veje

Der skal søges om tilladelse til gravearbejde på alle offentlige veje og private fællesveje i byzone/sommerhusområder.

Hvis der skal graves i vejarealet, skal der indhentes tilladelse fra vejmyndigheden.

Søg tilladelse til gravearbejde 

Søg digitalt via Virk.dk - under selvbetjening i højre side. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor der graves (vejnavn, husnummer, by). Der skal anføres oplysninger om ansvarlig entreprenør og kontaktperson, som kan kontaktes i tilfælde af fejl og mangler på vejafmærkningen eller -afspærringen, samt tegningsmateriale der tydeligt viser hvor ledningsarbejde skal udføres. 

Sagsbehandlingstid 

Ansøgninger behandles hurtigst muligt - typisk inden for 8 arbejdsdage, når der er tale om offentlige veje. I tilfælde af forhold, som kræver politiets godkendelse, må der forventes længere sagsbehandlingstid, eller ved partshøring - her vil sagsbehandlingstiden være ca. 3 uger.

Vejsyn  

Holbæk Kommune foretager vejsyn ved gravearbejder der er over 100 m. Dette er for at registrere forholdene på den givne strækning. 

Partshøring 

Hvis du søger gravetilladelse på privat fællesvej i byzone/sommerhusområder, skal Holbæk Kommune normalt partshøre ejeren af det areal, som vejen ligger på. Det betyder, at sagsbehandlingstiden forlænges med ca. 3 uger.

Partshøring er ikke nødvendig, hvis ejeren af arealet på forhånd er orienteret om gravearbejdet, og ikke har indvendinger.  

Kort over hvilke veje der er offentlige og private 

Kort med vejstatus, byzoner og sommerhusområder

Kort med gravetilladelser 

Kort med gravetilladelser

Kort med belægnings- og anlægsarbejder

Oversigtkort over de steder der er givet tilladelse til belægnings- og anlægsarbejder:

Kort med belægnings- og anlægsarbejder 

Hvem giver tilladelsen til at grave?

 • på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzone/sommerhusområder - det gør kommunen
 • på private veje i landzonen - det gør private ejere af veje
 • på statsveje - det gør Vejdirektoratet

Dem der graver, er ansvarlig for:

 • at overholde reglerne for, hvordan de må grave og afmærke
 • at sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener
 • at orientere beboer på vejen og grundejerforening om større gravearbejder
 • at orientere ejer af vejen på private fællesveje/sommerhusområder skriftligt mindst 3 dage inden arbejdet starter. Se blanket under partshøring
 • at søge ledningsoplysninger i LER
 • at søge om tilladelse til jordflytning. Læs om flytning af jord
 • at orientere sig om forurenet jord på Regions Sjællands hjemmeside
 • at orientere sig om forhold til ledninger også på private arealer
  - se Dansk Ledningsejerforum - Publikationer

Jordforurening 

Opdager du en forurening har du pligt til at kontakte Holbæk Kommune på tlf. 72 36 36 36.
Sker det under et bygge- og anlægsarbejde, har du også pligt til straks at stoppe arbejdet.
Læs mere om forurening af jord.

Vejregelportalen 

Har du brug for materiale vedrørende vejregler, en håndbog, bekendtgørelser eller cirkulærer, finder du de sidste nye opdateringer og gældende regler på vejregler.lovportaler.dk

Vejregler og udbudsforskrifter   

 Oplysninger fra VejdirektoratetFeedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Kontakt

Vækst og Bæredygtighed

Kommunal Drift

E-mail: driftsbestiller@holb.dk

Info

 

Der udstedes kun gravetilladelser og foretages partshøringer i begrænset omfang i ugerne 30, 31 og 32.