Spring til indhold

Tilladelser til landbruget

Anmeldelse af dyrehold

Heste, grise, køer og får...... og høns! Læs mere om erhvervsmæssigt dyrehold der kræver anmeldelse til kommunen. For pelsdyr kræves dog en miljøtilladelse.

Svine-, kvæg-, fåre- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder der er lokalplanlagt til boligformål.

Du skal dog være opmærksom på, at der er særlige regler for øvrige dyrehold i byzone, sommerhusområder og afgrænsede boligområde i landzone. Du kan læse mere om f.eks hønsehold i vejledning for fjerkræhold i byområder.

Vejledning for fjerkræhold i boligområder

Gå til skema til anmeldelse af mindre husdyrhold

Miljøtilladelse til dyrehold

Gælder for etablering og ændringer i dyrehold mellem 15 og op til 75 dyreenheder - dog for pelsdyr mellem 3 og 25 dyreenheder.

Ansøgning om tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse skal udfyldes og indsendes til kommunen via et tilladelsesskema. Skemaet er baseret på 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold, der alle skal besvares.

Skema og vejledning kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Samtidig skal du også sende en fiktiv ansøgning ind via husdyrgodkendelse.dk

Her finder du link til Husdyrgodkendelse.dk's hjemmeside

 

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Gælder for husdyrbrug større end 75 dyreenheder - dog for pelsdyr 25 dyreenheder


Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering, ændring eller udvidelse skal indsendes elektronisk via husdyrgodkendelse.dk

Gå til husdyrgodkendelse.dk

Du kan læse mere om husdyrgodkendelse.dk, lovgivning og vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Brugerbetaling

Der betales gebyr for den tid, der er brugt på at lave miljøgodkendelsen. Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Forhøjet akseltryk på gyllekøretøjer

Der er mulighed for at få en individuel dispensation for kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med lavtryksdæk i 2018.

I Holbæk Kommune ønsker vi ikke at give en generel dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk for gyllekøretøjer med lavstryksdæk. I stedet er det i 2018 muligt at få individuel dispensation. Det sker på baggrund af Trafikstyrelsens skrivelse af 18. marts 2011.

En ansøgning til det skal som minimum indeholde oplysninger om ruten - gerne indtegnet på kort. Der skal også være info om køretøjets aksler og samlede maksimale vægt, bredde og tidspunkt for transporten tur/retur. Ansøgningen sendes på en mail til: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk. Vi skal have din ansøgning mindst 7 arbejdsdage før kørslen.

Vi vurderer konkret på enkeltansøgninger ud fra en trafiksikkerhedsmæssig begrundelse og sammenholder det med vejenes beskaffenheder.

Vilkår for dispensation i 2018

Den individuelle dispensation gives fra gang til gang til en landmand eller maskinstation. Der er særtransportslignende vilkår for dispensationen, som du kan se herunder.

  • For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/ -redskab) tillades 10 t akseltryk på op til 3 aksler. Det er på betingelse af, at køretøjet er monteret med mindst 65 cm brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
  • For gyllevogne med 3 aksler er det desuden en betingelse, at 1. og 3. aksel er tvangsstyrede. Vogntogs totalvægt tillades op til 48,0 t.
  • For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades 11,5 t akseltryk, på betingelse af, at køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
  • For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades totalvægt op til 23 t på to-akslede, og op til 34,5 t på tre-akslede (vogntog).
  • Kørsel på offentlig vej skal under alle omstændigheder reduceres til det absolut nødvendige af hensyn til vejbelægningens svækkelse i tøbrudsperioden.
  • Holbæk Kommunes dispensation gælder udelukkende på kommuneveje og omfatter ikke statsveje eller private fællesveje.
  • Færdselstavler vedrørende vægtbegrænsninger, bredde mv. skal overholdes uanset dispensation.
  • Holbæk Kommune har vægtbegrænset nogle broer: se Broer med vægtbegrænsning.
  • Holbæk Kommune forbeholder sig ret til at give afslag på individuel dispensation, såfremt det viser sig at give problemer for vejenes tilstand samt færdslen i øvrigt.
  • Holbæk Kommunes individuelle tilladelse skal medbringes under gyllekørslen og fremvises for relevant myndighed.

Kommuneliste med dispensationer eller afslag på kørsel med forhøjet akseltryk

Kommunernes dispensationer eller afslag kan ses på: Landbrug & Fødevarer hjemmesideFeedback

Sidst opdateret

13.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen