Spring til indhold

Lån af kommunale lokaler

Offentlige faciliteter stilles til rådighed for folkeoplysningsaktiviteter, frivillige kultur- og fritidsaktiviteter eller fritidsaktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde. Vilkårene og regler for lån af kommunes lokaler, kan findes i boksene forneden.

Aflysninger af lokalerSåfremt brugeren skal have aflyst en enkelt dag eller resten af en tildelt periode, skal dette ske skriftligt snarest muligt.

Såfremt en hal skal bruges til et stævne eller en turnering med fremmed deltagelse, kan trænings-tider aflyses til fordel for et sådant arrangement. Meddelelse herom skal indgives i god tid og senest 3 uger før.

Aflysninger fra institutionens side:

Såfremt institutionen selv skal bruge de anviste lokaler til særlige arrangementer (skolens eget brug, valghandlinger og lignende) skal meddelelse herom gives til brugerne senest 14 dage forud.

Foreningshuset på BispehøjenHuset må ikke bruges til private arrangementer

Foreningshuset kan i timerne 8.00 – 17.00 udlånes til foreningers aktiviteter

Ansøgning sker via Holbæk Kommunes lokalebookingssystem / www.conventus.dk

Efter kl. 17.00 er Foreningshuset klubhus for foreningerne i Bjergmarkshallen.

Foreningshuset kan i enkeltstående tilfælde udlånes til andre foreningers aktiviteter.

- Der skal sammen med ansøgningen fremsendes program eller lignende for benyttelse af Forenings-huset.

Ansøg her

For lukkede frivillige foreninger i Holbæk Kommune tages en leje på 500 kr. pr. aften for dækning af varme, el, vand og rengøring.

Hvad er offentlige faciliteter?Offentlige faciliteter stilles til rådighed i idræts- og svømmehaller, idrætsanlæg, skoler, daginstitutioner, ældrecentre og andre offentlige bygninger på følgende betingelser:

 • At der er tale om folkeoplysningsaktivitet, frivillige kultur- og fritidsaktiviteter eller frivillige aktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde.
 • At lokalet/anlægget tilhører Holbæk Kommune, Region Sjælland eller staten.
 • At lokale/anlæg er egnet til de ønskede aktiviteter.
 • At lokale/anlæg er ledigt.
 • At de ønskede aktiviteter kan forenes med lokalets/anlæggets primære aktiviteter.
 • At foreninger, borgergruppe eller lignende stiller en kontaktperson til rådighed, som skriftligt gøres ansvarlig for foreningens eller gruppens benyttelse af lokalet/anlægget.

Ingen offentlige faciliteter må bruges til private arrangementer.

Såfremt der er stillet et offentligt lokale til rådighed for en forening, og det senere viser sig, at lokalet ikke er brugt til foreningens primære formål, vil der blive opkrævet et beløb, svarende til afsnittet: "For erhvervsdrivende/forretningsmæssige arrangementer opkræves der i kommunale lokaler"

Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles offentlige lokaler ikke gratis til rådighed.

Lokaler stilles gratis til rådighed med den indretning og det inventar, der er, når de anvendes til deres primære formål.

Holbæk Private Realskoles TeatersalTeatersalen kan lejes af folkeoplysende foreninger til foreningens aktiviteter, såfremt det er foreneligt med Realskolens egen brug.

Holbæk Private Realskole opkræves et beløb, som dækker skolens udgifter for varme, el, vand og rengøring.

Ansøgning sker til Kultur- og fritidssekretariatet.

Kommunens forbehold i forbindelse med benyttelse af kommunale lokalerKommunen påtager sig intet ansvar for eventuel overlast eller tyveri af brugernes ejendele. Det anbefales, at man søger sig dækket forsikringsmæssigt for eventuelle personskader m.v., som ikke kan henføres under det almindelige grundejeransvar, der påhviler kommunen. Ved overtrædelse eller grov misligholdelse af ordensregler for den enkelte lokaleudbyder, kan tilladelsen til brug af lokalet tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning.

Lokaleudbyderen forbeholder sig ret til – i fornødent omfang – at ændre eller tilbagekalde givne tilladelser til benyttelse af lokaler.

Da rengøring af kommunens skoler er planlagt efter 200 skoledage og fortrinsvis finder sted om morgenen og i skoletiden, kan disse lokaler ikke forventes at være ny-rengjorte.

Haller tilknyttet skoler kan pr. år give tilladelse til arrangementer af ikke idrætslig karakter, f.eks. fester, udstillinger, messer og lignende.

Arrangementerne skal kunne gennemføres uden gene for skolens undervisning, men aflysning af træningstider kan accepteres i mindre omfang.

De egentlige ordensregler for brug af lokaler udarbejdes af den enkelte lokaleudbyder og udleve-res sammen med godkendelsen.

Såfremt et tildelt lokale ikke anvendes som ansøgt, vil godkendelsen bortfalde.

Multihuset på fælledenHuset må ikke bruges til private arrangementer

Kernebrugere er frivillige foreninger, kommunale institutioner og offentligt støttede organisationer, som opfylder Folkeoplysningslovens formål og vedtægter, som arbejder for:

 • Almenhedens brug
 • Organisationer og foreningers og institutioner brug

Multihusets brugerråd er brugernes koordinerende og rådgivende råd med udtaleret over for Hol-bæk kommune. Brugerrådet udarbejder retningslinjer for brugen af Multihuset, shelters og andre bebyggelser – (husregler), samt koordination af anvendelsen af arealerne mv. på Holbæk Fælled, herunder arenaen, fodboldbanerne, søerne, vejene og stierne og adfærdsreglerne for de forskelli-ge dele af Holbæk Fælled.

Brugerrådet står for administrationen af elektronisk kalender der viser benyttelsen af Multihusets lokaler.

Den elektroniske kalender kan ses her

Opkrævningsgebyrer

For foreninger som er hjemmehørende i Holbæk Kommune opkræves der i kommunale lokaler ved afholdelse af koncerter mv., som ikke er en del af foreningens aktivitet:

For foreninger som er hjemmehørende i Holbæk Kommune opkræves der i kommunale lokaler ved afholdelse af koncerter mv., som ikke er en del af foreningens aktivitet:

Haller til koncerter mv. 6.000 kr. For 1 døgn
  1.500 kr.  Pr. efterfølgende døgn

For foreninger som ikke er hjemmehørende i Holbæk Kommune opkræves der i kommunale lokaler:

Haller til koncerter mv. 10.000 kr.  For 1 døgn
  1.500 kr. Pr. efterfølgende døgn
Gymnastiksale/lokaler 300 kr.  Pr. time

For erhvervsdrivendes / forretningsmæssige arrangementer opkræves der i kommunale lokaler:

Haller til koncerter mv. 15.000 kr. For 1 døgn
  2.000 kr.  Pr. efterfølgende døgn
  800 kr. Pr. time

For private skoler og uddannelsesinstitutioner – som er hjemmehørende i Holbæk Kommune opkræves leje for lån af kommunale lokaler til undervisning:        

Gymnastiksale/lokaler 300 Pr. time

Indtægterne tilgår lokaleudbyderens budgetramme til dækning af udgifter, f.eks. rengøring, oprydning m.v.

Overtrædelse af ordensregler eller vilkår for lån af lokaler/arealHvis en forening gentagne gange overtræder ordensregler for et lokale eller vilkårene for lånet af lokalerne kan foreningen få midlertidig karantæne fra de kommunale lokaler/areal. Varigheden af karantænen besluttes af Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra Kultur- og fritidssekretariatet.

Lokalerne anvises decentralt.

Regulativ for overnatningsarrangementer i kommunale lokaler • Ved overnatningsarrangementer opkræves et beløb på kr. 35 pr. deltager pr. nat, til dækning af rengøring, renovation, vand, varme m.v.
 • Tilladelsen gives administrativt i forbindelse med stævner eller lignende arrangementer.
 • Der kan ikke stilles faciliteter til rådighed for forplejning, herunder skolekøkkenet.
 • Arrangøren skal påtage sig ansvaret for, at de benyttede lokaler ikke lider skade og i givet fald dække eventuelle skader.
 • Arrangøren gøres bekendt med de brandmæssige krav i "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. afsnit 8" og forpligtiges at forskrifterne overholdes.
 • Lokaleudbyderen efterser, at de brandmæssige forskrifter kan overholdes.
 • Lokaleudbyderen orienterer brand- og civilforsvarskontoret om overnatningen.

Tildeling af lokaler sker ud fra følgende prioritering, pr. 1. april (1.= første prioritet) 1. Skoler og daginstitutioner som hovedregel kl. 8.00 – 16.00.
 2. Ungdomsskole kl. 16.00 – 22.00.
 3. Frivillige foreningsaktiviteter for børn og unge under 25 år.
 4. Folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter i tilknytning hertil.
 5. Aktiviteter for voksne på 25 år og derover.
 6. Aktiviteter i øvrige foreninger, motionsgrupper, selvhjælpsgrupper eller andre uorganiserede grupper.

Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende aktiviteter for handicappede, skal anvisning til sådan aktivitet dog normalt ske før anden anvisning.

Det skal samtidig bemærkes, at foreningerne i lokalområdet har 1. prioritet til deres lokale hal, og når disse foreninger har fået anvist tider, kan foreninger fra andre lokalområder an-søge om evt. ledige tider.

Tildeling af offentlige lokaler sker ved henvendelse til den enkelte lokaleudbyder, dog sker fordelingen af lokalerne på skoler i Holbæk by ved indsendelse af ansøgning til Kultur- og Fritidssekretariatet, som herefter indkalder til fordelingsmøde.

Ansøgningsfristen er 1. april for sæsonfordeling.

Ansøgninger om enkeltstående lån af lokaler eller ændringer i løbet af sæsonen, skal ske til udbyder hele året.

Ansøgning om lokaler skal søges på skema – som vil kunne findes her.Feedback

Sidst opdateret

15.11.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Lån af kommunale arealer

Link til foreningsoplysninger

Foreninger der søger støtte i form af penge eller lokaler i Holbæk Kommune, skal én gang om året sende foreningens oplysninger, herunder underskrive erklæring for børneattest, til Kultur- og Fritidssekretariatet.

 

Klik ind på linket for at komme frem til skemaet skal udfyldes og underskrives.  

 

Link til foreningsoplysningerne