Spring til indhold

Rum til fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker med puljen ”Rum til Fællesskab” at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Ansøgningsfrist 1. august 2021 - OBS - Ansøgningsfristen er overskredet og der kan pt. ikke søges om midler til nye projekter.

Hvad kan der søges penge til?

I kan søge tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de tre nedenstående kriterier.

1. Særlige kendetegn: handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn. Det kan være et fysisk vartegn, der er unikt for et specifikt område. Et eksempel på et eksisterende projekt med særlige kendetegn er Ugerløse Friluftsbad. Her kan gæster bade udendørs hele sommerhalvåret.

2. Møder i naturen: skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs fitness eller trampestier. Skellingsted Friluftsområde er et eksempel på et eksisterende projekt, der giver møder i naturen. Det er et brugerdrevet naturområde med friluftsaktiviteter som agility, fuglekiggeri og bål.

3. Lokale samlingssteder: er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder. Stederne kan være kunstneriske og folkeskabte områder, og et projekt kan for eksempel være et filmtorv eller en aktivitetspark i en lokal by, hvor mennesker samles. Aktivitetsstedet "Meget mere Merløse" og fællesområdet "Kildebo" i Soderup er eksempler på lokale samlingssteder.

Projekter, der er nyskabende og unikke, vægtes højt. Har du spørgsmål, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk. Du kan også ringe til Sarah Grundtvig Christoffersen på telefonnummer: 72 36 4837.

Du kan søge puljen her.

Tidligere projekter

Siden puljen blev oprettet, er den blevet søgt af mange spændende projekter.

Hvis I klikker her, kan I læse om projekter, der tidligere har fået tilskud.

I kan læse mere om puljen ved at klikke på boksene nederst på denne side. 

Andre krav

Projekter skal skabe rum til fællesskab ved at leve op til mindst et af tre kriterier ovenfor. Desuden gælder det at:

 • Projektet skal komme det lokale fællesskab og en bred kreds af borgere til gavn.
 • Der kan ikke søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter, til fx vedligehold, med mindre særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt. Vær derfor opmærksom på, at det kan være udfordringsfuldt at søge om midler til nyplantning af træer. Plantning af træer kræver gartnerfaglig ekspertise, ifm. såvel anlæg, drift i etableringsfasen samt ved den efterfølgende driftspleje, ellers er der risiko for, at der skabes risikotræer.
 • Der gives ikke puljemidler til projekter, som involverer alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Hvem kan søge?

Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsaktiviteter, erhvervsdrivende, enkeltpersoner eller til privat ejendom.

Hvilke former for projekter kan man søge om?

I puljen kan der ansøges både om tilskud til nyopførelse af faciliteter, istandsættelse af eksisterende faciliteter i en sådan grad, at der kan være tale om anlæg. Ligeledes kan der ansøges til forprojekter.

Der kan søges om fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. I sidstnævnte tilfælde skal ansøger selv være opmærksomme på, hvilke krav/betingelser der gælder i evt. andre puljer/fonde, som I søger.

Hvor mange penge kan der søges?

Der kan tildeles op til 2,5 mio. kr. i år 2021. Der er ansøgningsfrist 1. august 2021

 • Der skal minimum søges 50.000 kroner
 • Der er intet maksimalt beløb, men hvis man søger over 100.000 kroner, er der krav om
  medfinansiering.
 • Ansøges der om 100.000 kr. eller derover skal medfinansiering udgøre minimum 10 % af det samlede projektbeløb (budget).
 • Minimum 50 % af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler opnået gennem andre fonde, egne økonomiske midler eller lignende.
 • Midler opnået fra andre puljer eller lign. i Holbæk Kommune tæller med i det samlede projektbeløb(budget), men kan ikke tælles som medfinansiering under puljen Rum til Fællesskab
 • Medfinansiering kan, ud over reelle økonomiske midler for eksempel også bestå af frivillige arbejdstimer, jord fra lodsejere og donation af materialer.
 • Hvis frivillige timer regnes for medfinansiering, skal der tælles 125 kr. pr. time pr. frivillig.
 • Kun frivillige timer der ligges i udførelsen af projektet efter finansiering er på plads, kan tælles med. Projekt- og mødetimer til ansøgning ol. kan således ikke medregnes.

Hvordan søger man?

Du søger puljen ved at udfylde det digitale skema, som findes her på siden.

Når der indsendes en ansøgning, skal der altid medsendes en ”Erklæring til puljeansøgning”, hvori det oplyses, om der er søgt penge i andre puljer. Erklæringer findes på samme side som ansøgningsskemaet. Derudover kan du valgfrit uploade billeder og beskrivelser i skemaet. Der uddeles midler én gang årligt.

Har du spørgsmål til puljen, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk.  

 

Hvordan fordeles pengene?

Alle ansøgninger screenes af administrationen i Holbæk Kommune. Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bliver præsenteret for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, der udvælger hvilke projekter, de anbefaler der modtager støtte og indstiller dette til Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen, der foretager den endelige beslutning.

Ansøgerne får besked hurtigst muligt efter det besluttende møde besked om tilsagn eller afslag

Når et projekt modtager midler

Der sendes et tilsagnsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående:

 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen.
 • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn.
 • Hvis et projekt har behov for tilladelser, fx fra myndighedstilladelser Holbæk Kommune, for at kunne
  gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
 • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet indenfor to år efter, at beløbet er
  bevilliget.
 • Hvis Holbæk Kommune ikke modtager en skriftlig anmodning om penge fra ansøger i
  overensstemmelse med tilsagnet inden for de to år, frafalder tilsagnet.

I tilfælde af projektændring

Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet

 • Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet, herunder forsinkelser.
 • Hvis ændringer i projektet måtte ske, kræver det en skriftlig ansøgning om projektændring, hvorefter
  der vil ske en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne i et tilsagn kan frigives.
 • Hvis ændringerne i projektet har medført, at det samlede projektbeløb (budget) er faldet mere end
  50% anses projektet som et nyt projekt. Vurderingen betyder, at tilsagnet frafalder.
 • Krav om minimumsprocentsatser for medfinansieringen af et samlet projektbeløb (budget) er stadig
  gældende i en projektændring. Er der tildelt i imellem 100.000-200.000 kr. fra puljen gælder kravet om
  20 % stadig. Er der tildelt over 200.000 kr. fra puljen gælder kravet om 10 % stadig.
 • At minimum 50% af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler er stadig gældende i en
  projektændring .

Når et projekt afsluttes

Følgende krav er gældende ved afslutning af et projekt der har modtaget penge fra puljen:

 • Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning, der dokumenterer, at pengene
  er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på
  over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved
  støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet
  vedlægges.
 • Hvis de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgning og bevillingsbrevet
  har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.
 • Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater
  videre til Holbæk Kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et
  arrangement for lokalområderne.


Feedback

Sidst opdateret

16.05.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen