Spring til indhold

Rum til fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker gennem puljen ”rum til fællesskab” at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Projekter skal leve op til mindst et af fire kriterier, og dertil vægtes nyskabende, unikke projekter højt.

Puljen kan søges to gange om året, og næste frist er søndag den 22. april 2019. 

Ansøgninger fra sidste runde har alle fået svar på deres ansøgning.

Hvad kan der søges penge til?

I kan søge tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

1. Særlige kendetegn: handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn. Det kan være et fysisk vartegn, der er unikt for et specifikt område. Et eksempel på et eksisterende projekt med særlige kendetegn er Ugerløse Friluftsbad. Her kan gæster bade udendørs hele sommerhalvåret.

2. Møder i naturen: skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs fitness eller trampestier. Skellingsted Friluftsområde er et eksempel på et eksisterende projekt, der giver møder i naturen. Det er et brugerdrevet naturområde med friluftaktiviteter som agility, fuglekiggeri og bål.

3. Lokale samlingssteder: er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder. Stederne kan være kunstneriske og folkeskabte områder, og et projekt kan for eksempel være et filmtorv eller en aktivitetspark i en lokal by, hvor mennesker samles. Aktivitetsstedet "Meget mere Merløse" og fællesområdet "Kildebo" i Soderup er eksempler på lokale samlingssteder.

4. Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter, hvor et projekt eksempelvis kan handle om hastighedsbegrænsning, en bom eller et fodgængerfelt. Det kan være ved institutioner, klubber og forsamlingshuse, at der ses eksempler på faciliteter, der skaber mere sikker færden.

Jeres projekt skal komme en bred kreds af borgere til gavn.

Derudover må jeres projekter både være nyopførelse, istandsættelse af noget eksisterende, forprojekter og driftstilskud. I kan få både fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. Hvis I søger mellemfinansiering, skal I selv være opmærksom på krav i andre puljer.

I kan læse mere om puljen ved at klikke på boksene herunder. I kan også læse det officielle dokument med alle beskrivelser her.

 

Hvad kan der ikke søges penge til?

Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til projekter om nyopførelse, der så efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til for eksempel vedligeholdelse.

Der kan kun søges penge til nyopførelse med drift, hvis der er lavet forudgående aftale herom.

Der gives ikke puljemidler til projekter, der involverer alkohol, stoffer eller tobak. Det samme gælder for projekter, der er stødende, racistiske, uetiske eller ulovlige.

Hvor mange penge kan der søges?

I ”rum til fællesskaber” er der 4 millioner kroner årligt. Derfor henvender puljen sig til større projekter. Af den årsag skal der søges minimum 50.000 kroner.

Der er intet maksimalt beløb, men hvis man søger over 100.000 kroner, skal der være medfinansiering fra et andet sted. Dette gælder dog ikke, hvis det er et forslag til offentlige anlægsprojekter i forbindelse med "sikker færden".

Medfinansiering kan, ud over økonomiske midler, også bestå af eksempelvis frivillige arbejdstimer og jord fra lodsejere. Hvis frivillige timer regnes for medfinansiering, skal der tælles 125 kr. pr. time pr. frivillig. 

Hvem kan søge?

Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner kan søge puljen.

Det vil sige, at der ikke kan søges penge til erhverv, enkeltpersoner eller privat ejendom.

Et projekt skal være åbent og tilgængeligt for borgere, ligesom det skal leve op til mindst et af de ovenstående fire kriterier.

Hvordan søger man?

Du ansøger ved at udfylde et skema.

Du søger puljen ved at udfylde et digitalt skema. 

I skemaet svarer du blandt andet på spørgsmål om projektet, drift og baggrunden for at søge puljen. Du skal også vedhæfte en udfyldt ”erklæring til puljesøgning”, som du kan se i boksen på denne side, samt et budget. Derudover kan du valgfrit uploade billeder og beskrivelser i skemaet.

Kravet om budget frafalder ved projektforslag til offentlige anlægsprojekter i forbindelse med ”sikker færden”. 

Du kan finde linket til ansøgningsskemaet i boksen på denne side eller ved at klikke her.

Har du spørgsmål til puljen, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk.  

 

Hvordan fordeles pengene?

Alle ansøgninger screenes af administrationen i Holbæk Kommune. Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bliver præsenteret for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder. Udvalget udvælger hvilke projekter, de anbefaler som modtagere af støtte. Dette indstiller udvalget til økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne på følgende måde:

 • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler hvilke projekter, de indstiller til tildeling af midler.
 • Den endelige beslutning tages i enten økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen. Ansøgninger, der indeholder midler til anlæg, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
 • Ansøgere får besked hurtigst muligt efter det besluttende møde.
 • Næste møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, der handler om fordeling af puljepenge, afholdes i maj 2019.

Når et projekt modtager midler

Der sendes et bevillingsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler, hvori vilkårene for tildelingen beskrives. Vær opmærksom på nedenstående.

 • Pengene kan først udbetales, når det samlede projekt er fuldt finansieret.
 • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn. Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
 • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet indenfor to år efter at beløbet er bevilliget.
 • Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning, der dokumenterer, at pengene er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet vedlægges.
 • Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater videre til Holbæk Kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et arrangement for lokalområderne.
 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen. Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, såfremt der sker ændringer i projektet, herunder forsinkelser.
 • Såfremt de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgning og bevillingsbrevet har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.
 • Såfremt et projekt har behov for tilladelser fra myndigheder, for eksempel fra Holbæk Kommune, for at kunne gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.


Feedback

Sidst opdateret

07.02.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Det er Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, der har etableret "rum til fællesskab".

Læs mere om udvalget her.