Spring til indhold

Rum til fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker med puljen ”rum til fællesskab” at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Puljen kan søges to gange om året. Næste dato for ansøgningsfrist vil fremgå, når den er fastsat.

Hvad kan der søges penge til?

I kan søge tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de fire nedenstående kriterier.

1. Særlige kendetegn: handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn. Det kan være et fysisk vartegn, der er unikt for et specifikt område. Et eksempel på et eksisterende projekt med særlige kendetegn er Ugerløse Friluftsbad. Her kan gæster bade udendørs hele sommerhalvåret.

2. Møder i naturen: skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs fitness eller trampestier. Skellingsted Friluftsområde er et eksempel på et eksisterende projekt, der giver møder i naturen. Det er et brugerdrevet naturområde med friluftsaktiviteter som agility, fuglekiggeri og bål.

3. Lokale samlingssteder: er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder. Stederne kan være kunstneriske og folkeskabte områder, og et projekt kan for eksempel være et filmtorv eller en aktivitetspark i en lokal by, hvor mennesker samles. Aktivitetsstedet "Meget mere Merløse" og fællesområdet "Kildebo" i Soderup er eksempler på lokale samlingssteder.

4. Sikker færden: drejer sig om trafiksikkerhed for bløde trafikanter, hvor et projekt eksempelvis kan handle om hastighedsbegrænsning, en bom eller et fodgængerfelt. Det kan være ved institutioner, klubber og forsamlingshuse, at der ses eksempler på faciliteter, der skaber mere sikker færden.

Projekter, der er nyskabende og unikke, vægtes højt. Har du spørgsmål, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk. Du kan også ringe til Line Voltzmann på telefonnummer: 72 36 80 45.

Tidligere projekter

Siden puljen blev oprettet, er den blevet søgt af mange spændende projekter.

Hvis I klikker her, kan I læse om projekter, der tidligere har fået tilskud.

I kan læse mere om puljen ved at klikke på boksene nederst på denne side. I kan også læse det officielle dokument med alle beskrivelser her.

Puljens muligheder

Projekter skal skabe rum til fællesskab ved at leve op til mindst et af fire kriterier. Dertil er der flere muligheder og vigtige forhold.

 • Jeres projekt skal komme en bred kreds af borgere til gavn.
 • Unikke og nyskabende projekter vægtes højt.
 • Jeres projekt må både være nyopførelse, istandsættelse af noget eksisterende, forprojekter og driftstilskud.
 • I kan få både fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. Hvis I søger mellemfinansiering, skal I selv være opmærksom på krav i andre puljer.

Hvad kan der ikke søges penge til?

Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til projekter om nyopførelse, der så efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til for eksempel vedligeholdelse.

Der kan kun søges penge til nyopførelse med drift, hvis der er lavet forudgående aftale herom.

Der gives ikke puljemidler til projekter, der involverer alkohol, stoffer eller tobak. Det samme gælder for projekter, der er stødende, racistiske, uetiske eller ulovlige.

Hvor mange penge kan der søges?

I ”rum til fællesskab” er der 4 millioner kroner årligt. Derfor henvender puljen sig til større projekter. Af den årsag skal der søges minimum 50.000 kroner.

Der er intet maksimalt beløb, men hvis man søger over 100.000 kroner, skal der være medfinansiering fra et andet sted. Dette gælder dog ikke, hvis det er et forslag til offentlige anlægsprojekter i forbindelse med "sikker færden".

Medfinansiering kan, ud over økonomiske midler, også bestå af eksempelvis frivillige arbejdstimer og jord fra lodsejere. Hvis frivillige timer regnes for medfinansiering, skal der tælles 125 kr. pr. time pr. frivillig. 

Hvem kan søge?

Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner kan søge puljen.

Det vil sige, at der ikke kan søges penge til erhverv, enkeltpersoner eller privat ejendom.

Et projekt skal være åbent og tilgængeligt for borgere, ligesom det skal leve op til mindst et af de ovenstående fire kriterier.

Hvordan søger man?

Du ansøger ved at udfylde et skema.

Du søger puljen ved at udfylde et digitalt skema. 

I skemaet svarer du blandt andet på spørgsmål om projektet, drift og baggrunden for at søge puljen. Du skal også vedhæfte en udfyldt ”erklæring til puljesøgning”, som du kan se i boksen på denne side, samt et budget. Derudover kan du valgfrit uploade billeder og beskrivelser i skemaet.

Kravet om budget frafalder ved projektforslag til offentlige anlægsprojekter i forbindelse med ”sikker færden”. 

Du kan finde ansøgningsskemaet i boksen på denne side eller ved at klikke her. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan skemaet skal udfyldes, kan du finde en vejledning i boksen på denne side eller ved at klikke her.

Har du spørgsmål til puljen, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk.  

 

Hvordan fordeles pengene?

Alle ansøgninger screenes af administrationen i Holbæk Kommune. Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bliver præsenteret for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne. Udvalget udvælger hvilke projekter, de anbefaler som modtagere af støtte. Dette indstiller udvalget til økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne på følgende måde:

 • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefaler hvilke projekter, de indstiller til tildeling af midler.
 • Den endelige beslutning tages i enten økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen. Ansøgninger, der indeholder midler til anlæg, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
 • Ansøgere får besked hurtigst muligt efter det besluttende møde.

Når et projekt modtager midler

Der sendes et bevillingsbrev til de ansøgere, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående.

 • Pengene kan først udbetales, når det samlede projekt er fuldt finansieret.
 • Pengene udbetales, når ansøger har sendt en skriftlig anmodning. Det sker i overensstemmelse med tilsagnet.
 • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater. De kan også udbetales efter projektet er fuldført som refusion.
 • Puljen dækker ikke midler der er afholdt før ansøgere har modtaget et tilsagn om støtte.
 • Pengene udbetales til det CVR-/CPR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år. De skal dertil være afsluttet indenfor to år efter, at beløb er bevilliget.
 • Når projektet er afsluttet, skal der skal sendes et underskrevet regnskab til kommunen. Regnskabet skal dokumentere, at pengene er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet vedlægges.
 • Ansøgere, der har modtaget penge fra puljen, har en forpligtelse til at formidle projektets erfaringer og resultater. Det skal ske til kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller ved et arrangement for lokalområderne.
 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen. Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet. Det kan for eksempel være forsinkelser.
 • Hvis de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgningen og bevillingsbrevet, har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget penge fra puljen, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.
 • Nogle projekter har behov for tilladelser fra myndigheder, for at de kan gennemføres. Det kan for eksempel være en landzonetilladelse fra kommunen. I de tilfælde vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.


Feedback

Sidst opdateret

22.01.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Det er Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, der har etableret "rum til fællesskab".

Læs mere om udvalget her.