Spring til indhold

Brug af personoplysninger

Information om behandling af personoplysninger på kultur- og fritidsområdet.

Efter databeskyttelsesforordningens (1) artikel 13 og 14 skal vi give en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om borgere.

Vi er dataansvarlige - sådan kontakter du os

Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger herunder:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk

CVR-nr: 29 18 94 47
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: post@holb.dk

Spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores informationssikkerhedskoordinator på isikkerhedskoordinator@holb.dk eller 72 36 44 67.

Hvis du sender følsomme eller private oplysninger, skal du bruge din digitale postkasse på www.borger.dk.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi har indsamlet dine personoplysninger til:

  • At kunne yde tilskud og støtte efter Folkeoplysningsloven
  • At kunne indgå samarbejder med frivillige på kultur- og fritidsområdet
  • At kunne yde talentstøtte

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger på følgende retsgrundlag:

  • Folkeoplysningsloven
  • Persondataforordningens art. 6, stk.1, litra e

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger
  • CPR-nummer
  • Følsomme personoplysning, hvis det har betydning for din sag

Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til disse modtagere:

  • Anden offentlig myndighed i form af din hjemkommune, hvis du har deltaget i aftenskolehold i Holbæk Kommune, men bor i en anden kommune

Her stammer dine personoplysninger fra

Du har selv sendt oplysningerne til os eller vi har modtaget dem fra den/de foreninger, hvor du har et tillidshverv (bestyrelsesmedlem med videre).

I visse tilfælde indsamler vi også personoplysninger fra det centrale personregister (CPR-registeret).

Opbevaring af personoplysningerne

Vi opbevarer alene dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtet i forhold til dansk lov.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Det kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til, du har trukket dit samtykke tilbage. Vores behandling stopper først fra det øjeblik, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet

I bilag 1 kan du læse om din ret til at få rettet, slettet i dine personoplysninger samt begrænsninger og indsigelser i forhold til behandling af personoplysninger.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail - dpo.holbaek@bechbruun.com

 

 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

 

 

Bilag 1

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig og en række yderligere informationer.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere korrekte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før vores almindelige tidsfrister for sletning.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt, struktureret, maskinlæsbart format og at få overført dem fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen