Spring til indhold

Badevandskvalitet

Holbæk Kommune sørger for, at kvaliteten af badevandet på udpegede badesteder i kommunen løbende bliver tjekket i badevandssæsonen. Den løber fra sidst i maj til 31. august.

Badevandskvalitet

Ved badestederne udtages der prøver af badevandet. Prøvetagning og analyse fortages af et laboratorium. I badevandsanalyserne måles blandt andet vandtemperatur, surhed af vand og bakterie indhold.

Krags Brygge

Badestedet Krags Brygge er lukket for badesæson 2021.
Alle skal respektere at badestedet er lukket og derfor lade være med at bade.
Krags Brygge blev på baggrund af dårlige badevandsanalyser i 2019 klassificeret som ”Ringe”.
Ringe badevandsstation betyder, at forholdene er uacceptable i forhold til dansk lovgivning og at kommunen er forpligtet til at undersøge hvorfor badevandet er forurenet og komme med løsningsforslag til hvordan forureningen fjernes. Det betyder også at kommunen efter de gældende regler skal opsætte et permanent skilt ved Krags Brygge, med orientering om badning forbudt for badesæsonen 2021.

I gennem 2021 vil der ved Krags Brygge blive gennemført en række tiltag for at få forureningskilderne indkredset og om muligt fjernet, så der til kommende sæsoner forhåbentlig kan opnås en bedre badevandskvalitet.

Kommunen anbefaler, at I lader være med at bade i hele havnebassinet. Dog med undtagelse af stranden ved Blegstræde, hvor vandkvaliteten er rigtig god.

Badning forbudt gælder ikke for bystranden Blegstrædehagen.

Hvad undersøger vi badevandet for?

Holbæk Kommune får udtaget og analyseret badevandet for E. coli (fækale bakterier) og Enterokokker (tarmbakterier).

Der findes ikke grænseværdier for den enkelte badevandsanalyse, men viser det aktuelle analyseresultat, at antallet af E. coli er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden.

Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i enkelte situationer vurdere at badevandets kvalitet er så ringe, at vi skal fraråde badning. I de tilfælde sætter vi skilte op på den enkelte badestrand så badegæster bliver orienteret inden de hopper i vandet.

For E. coli er kvalitetskravene for saltvand overholdt, når 90% af samtlige prøver for hele badevandssæsonen overholder maksimum 500 bakterie pr. 100 ml, og for ferskvande 900 E. Coli pr. 100 ml. For enterokokker er kvalitetskravene for saltvand overholdt, når 90% af samtlige prøver overholder 185 bakterier pr. 100 ml, og for ferskvande 330 bakterier pr. 100 ml.

OBS

Ved kraftige regnskyl kan der ske overløb i vandløbene, og derved en forøgelse at antallet af E.coli og enterokokker. Det frarådes derfor at bade umiddelbart efter kraftige regnskyl i minimum 24 timer.

Se de enkelte badevandsanalyser

Alger

Analyser for alger er ikke en fast del af det pligtige badevandskontrol. Kommunen holder øje med en eventuel opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr og hvis det er nødvendigt udtages der prøver til analyse for alger.

Badevandsprofil

Badevandsprofilen indeholder en generel bedømmelse af badevandet og beskriver de fysiske og sundhedsmæssige forhold på badestedet. Badevandsprofilen indeholder desuden oplysninger om, hvor en eventuel forurening kan komme fra.

Her kan du læse badevandsprofilerne for de enkelte badesteder.

Forurening

 Hvis Holbæk Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle dette på et informationsskilt ved adgangen til stranden og på hjemmesiden.Feedback

Sidst opdateret

07.07.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen