Stram styring af økonomien

03-05-2023

Holbæk Kommunes besparelser har langt hen ad vejen virket, men Budgetrevision 2 viser også, at der fortsat er behov for en stram styring af udgifterne.

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts måned besparelser for i alt 42,8 millioner kroner, og Budgetrevision 2 viser, at det har fået budgettet i balance på 13 ud af 16 politikområder. Besparelser og handleplaner har dermed haft den ønskede effekt.

På tre områder ser Holbæk Kommune dog fortsat ind i økonomiske udfordringer. Det gælder for det specialiserede børne- og voksenområde samt specialundervisningen i folkeskolen. En fremskrivning af tallene viser, at der vil være et samlet merforbrug på 16 millioner kroner for hele 2023, hvis der ikke bremses op. Tallet forudsætter, at Holbæk Kommune får den forventede pris- og lønfremskrivning fra staten. På den baggrund lægger Budgetrevision 2 også op til at iværksætte en række tiltag, der kan dæmme op for merforbruget.

Forklaringen på, at der tegner sig et merforbrug så kort efter gennemførelsen af en række besparelser i marts måned skyldes flere forhold. En meget stor del af merforbruget skyldes, at politikerne i april så sig nødsaget til at lukke Undløse Skole og Behandlingshjem. Her anslås udgiften til omkring 13 millioner kroner i 2023. Samtidig er der flere borgere, der har brug for hjælp, og prisstigninger på det specialiserede voksenområde udfordrer ligeledes Holbæk Kommunes økonomi. Derudover er tre folkeskoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning.

Begrænsning på genansættelser og vikarer

Administrationen indstiller derfor i sagen om Budgetrevision 2, at der bliver gennemført en politisk handleplan på Socialudvalgets område, der skal give 1,5 millioner kroner. Det skal være med til at bremse merforbruget. Herudover indstilles det, at der på tværs af hele organisationen blive indført en periode med:

  • Begrænsning af genansættelser, hvor det vurderes muligt
  • Begrænsning af vikardækning, hvor det vurderes muligt
  • Reduktion af sygedagpengerefusionen, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær.

Sagen bliver behandlet i de stående udvalg i denne måned med beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. maj.

Du kan læse dagsordenspunktet om Budgetrevision 2 her

Senest opdateret 03-05-2023