Faste selvstyrende teams skal udrulles i hele hjemmeplejen

07-09-2023

PRESSEMEDDELELSE | Et ansigt du kender, når hjemmeplejen kommer på besøg, og større trivsel hos medarbejderne, der i højere grad kan bruge deres faglighed. Det er tankerne bag faste selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Hjemmeplejedistrikterne Mårsø og Regstrup har som pilotprojekt afprøvet faste selvstyrende teams i et halvt år. Det er på baggrund af erfaringerne herfra, at Udvalget for Ældre og Sundhed har besluttet at udrulle faste selvstyrende teams til den resterende del af hjemmeplejen fra 1. kvartal 2024. John Harpøth, formand for Udvalget for Ældre og Sundhed, har en forventning om, at det vil blive en gevinst i hjemmeplejen på længere sigt.

”Vurderingen af pilotprojektet i Mårsø og Regstrup er, at samarbejdet i hjemmeplejen er styrket, og der er en øget tilfredshed og ansvarsfølelse i personalegrupperne ved at arbejde i mindre teams. Der er også indikationer på, at hjælpen hos borgerne og mulighederne for at arbejde rehabiliterende er blevet bedre. Samlet set peger forsøget dermed på, at vores medarbejdere går endnu gladere på arbejde og oplever mere tilfredse borgere. Jeg tror på, at det er den rigtige vej at gå, for at hjemmeplejen kan give vores borgere en bedre pleje og øget livsglæde samtidig med, at vi bliver en mere attraktiv arbejdsplads og skaber mere arbejdsglæde,” fortæller John Harpøth.

Højner kvalitet, trivsel og borgertilfredshed

Ifølge formanden er der ikke på nuværende tidspunkt nok valide data til at måle den samlede effekt, men erfaringerne fra pilotprojektet tegner et tydeligt billede af højere kvalitet i plejen, bedre samarbejde og arbejdsglæde samt positive fremskridt for flere borgere på grund af øget kontinuitet. En spørgeskemaundersøgelse til medarbejderne i juni 2023 til brug for tilpasning af kompetenceudviklingsforløbet viser blandt andet, at personalet oplever, at det er blevet nemmere at sikre en høj grad af medarbejderkontinuitet hos borgeren, fordi de selv har indflydelse på planlægningen.

”Hidtil har de ældre til tider oplevet, at de skal lære en ny medarbejder at kende, når det banker på døren. Det stjæler noget af den tid, som medarbejderne ellers skulle bruge på at pleje de ældre. Gevinsten ved faste selvstyrende teams er, at vores medarbejdere i højere grad kan fokusere og følge op på den pleje, som den enkelte ældre har behov for. Medarbejderne kan bringe deres faglighed og kendskab til den enkelte ældre mere i spil. Det giver øget trivsel, og erfaringerne fra andre kommuner peger også på et lavere sygefravær blandt medarbejderne,” fortæller John Harpøth. Han tilføjer, at faste selvstyrende teams også kan være med til løse op for den udfordring, som der er med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på ældreområdet.

Holbæk Kommune påbegynder udrulningen af faste selvstyrende teams i de øvrige hjemmeplejedistrikter fra 1. kvartal af 2024 med et mindre antal distrikter ad gangen.

Alle miniteams vil gennemgå en udviklingsproces, som er inspireret af pilotprojektet med et tværfagligt medarbejderforløb, der også indbefatter visitatorer og rehabiliteringsterapeuter samt et selvstændigt lederforløb, og der vil ligesom i pilotprojektet være en høj grad af medarbejderinddragelse i forløbet. Der vil blive taget højde for forankring af tilgange og metoder, som hjemmeplejen kan gøre brug af ved oplæring af nye ledere og medarbejdere.

En række danske kommuner arbejder i disse år på at udvikle ældreområdet blandt andet med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model. Modellen lægger op til en integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje med fokus på organisering af plejen i faste selvstyrende teams. Erfaringerne peger på, at organisationsformen har medført en bedre sammenhæng, en bedre tværfaglig indsats med afsæt i borgerens behov, en bedre borgeroplevet kvalitet og et reduceret sygefravær blandt personalet.

Læs mere om faste selvstyrende teams og Holbæk-modellen

Senest opdateret 16-04-2024