Holbæk Kommune har fået midler til undersøgelse af lavbundsjorde

15-01-2024

PRESSEMEDDELELSE | Genopretningen af mosearealer kan give en klimagevinst, fordi det mindsker udslip af CO2 til atmosfæren.

15.01.2024

Holbæk Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen til to nye klima-lavbundsprojekter. Det drejer sig om Kalvemose Skov (ca. 23 hektar) i Holbæk by samt ved Kølle Å og Svinninge Å (ca. 205 hektar) øst for Jyderup.

”Ved at genoprette og udtage lavbundsjorde bidrager vi til CO2-reduktion, og vi får skabt ny, vild natur. Så jeg er meget glad for, at vi får mulighed for både at realisere vores klimamål og leve op til vores mål om at forbedre biodiversiteten. Med tilsagnet får vi finansiering til at lave forundersøgelse i begge områder. Forundersøgelsen for hvert projektområde skal dels give afklaring af, om projektet teknisk kan lade sig gøre uden påvirkning af omkringliggende arealer, og dels om der er opbakning til realisering af projekterne hos lodsejerne,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Det samlede tilsagn for de to projekter svarer til i alt 29 mio. kroner. Forundersøgelser for begge områder skal være afsluttet senest ultimo 2025.

Allerede i gang i Store Åmose

Holbæk Kommune er desuden i gang med forundersøgelser i Store Åmose, Østdanmarks største moseområde. Tilbage i januar 2023 gav Miljøstyrelsen tilsagn om en reservation på i alt 96 mio. kroner til forundersøgelse, projekttiltag samt lodsejerkompensationer. I første omgang vil 3 mio. kroner blive brugt til forundersøgelse af 755 hektar, men forventes efter aftale med lodsejere udvidet til hele 913 hektar.

At omlægge dyrkede og drænede lavbundsjorde til natur med naturlig vandstand er et centralt værktøj for at nå i mål med Holbæk Kommune Kommunalbestyrelses beslutning om en 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030 og nul emission i 2050.

Derfor arbejder vi med lavbundsjorde

Lavbundsjorde er oprindeligt dannet i vådområder som moser og våde enge og indeholder ikke-nedbrudte planterester, der indeholder kulstof. Når jorden drænes, tilføres der ilt til jorden, hvorved planteresterne bliver nedbrudt og frigiver CO2 til atmosfæren.

Når en lavbundsjord tages ud af drift og får sin naturlige vandstand tilbage, vil det bremse nedbrydningen af planteresterne, og dermed i sidste ende udledningen af CO2.

Samtidig skaber de naturlige vådområder flere levesteder for mange forskellige dyre- og plantearter, hvilket på sigt kan øge biodiversiteten herhjemme.

Senest opdateret 15-01-2024