Holbæk Kommune tager skridt til at øge og styrke biodiversiteten

25-03-2024

Kommunalbestyrelsen vil styrke biodiversiteten i Holbæk Kommune. Det skal ske med udarbejdelsen af en biodiversitetsstrategi, der skal skærpe og øge indsatsen på området.

Den nye retning markerer et vigtigt skridt for Holbæk Kommune i bestræbelserne på at beskytte og forbedre naturens mangfoldighed. Kommunens indsats vil ikke blot gavne de lokale økosystemer, men også styrke borgernes forbindelse med naturen og understøtte et sundere miljø.

”Rundt omkring os forsvinder arter hurtigere end nogensinde. Den seneste rapport fra FN siger, at omkring en million arter står til at forsvinde i den nærmeste fremtid. Livet på jorden for os mennesker kan formodentlig godt fortsætte uden spidsmus, majgøgeurt og kirkeugler. Men livet vil blive fattigere. I Danmark har vi stort set udnyttet hver eneste kvadratkilometer. Vi har dyrket og drænet marker og skove for at udnytte de ressourcer, som de indeholder. Her i Holbæk har vi mere landbrug end gennemsnittet, hvilket kan være en udfordring for biodiversiteten. Løsningen på biodiversitetskrisen er faktisk ret enkel: Giv naturen tilbage til sig selv, så klarer den det. Men for at gøre dét har vi brug for en strategi. Det er derfor naturligt, at vi nu sammen med revisionen af vores klimastrategi ’Holbæk 2050’ udarbejder en egentlig strategi,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Biodiversitet skal tænkes bredt ind

Den kommende strategi for biodiversiteten vil fokusere på at skabe større, sammenhængende naturområder, beskytte vitale habitater, øge biodiversiteten på kommunale arealer og integrere biodiversitet i byplanlægning og borgerprojekter. Dette inkluderer konkrete tiltag såsom omlægning til urørt skov, vandløbsrestaurering, beskyttelse af gamle bytræer og oprettelse af nye grønne områder.

”Dette er endnu et skridt i vores bestræbelse på at speede indsatsen op og skabe mere biodiversitet i Holbæk Kommune. Som en del af budgetaftalen for perioden 2024-2027 har vi i Holbæk Kommune besluttet at implementere en række initiativer med henblik på at forbedre og styrke biodiversiteten inden for kommunens grænser. Denne beslutning er truffet i lyset af de aktuelle udfordringer vedrørende biodiversitet på både et nationalt og globalt plan, hvor det er nødvendigt at gøre noget,” fortæller Karen Thestrup Clausen. Hun tilføjer, at det er en indsats, der kræver bred inddragelse og opbakning.

”Som kommune kan vi gøre meget, men det er ikke en opgave, som vi kan komme i mål med alene. Derfor ser jeg også gerne, at blandt andet lokalfora og private lodsejere går sammen med kommunen, så vi kan inddrage mere end blot de kommunale arealer. Derudover håber jeg også, at få vores unge borgere vil gå ind i samtalen om, hvad vi skal gøre for at skabe en bedre balance i fremtiden.”

Handleplanen for den overordnede klimastrategi i Holbæk Kommune ’Holbæk 2050’ står over for en revidering. Den nye strategi for biodiversitet har samtidig en klar tematisk sammenhæng til klimaindsatsen som en del af den grønne omstilling og bæredygtighedsdagsordenen. Det giver derfor god mening at lave en sammenkobling, da klimakrisen, klimatilpasning og biodiversitetskrisen har mange overlap i både udfordringer og mulige indsatser, som kræver at kommunens strategier på områderne sammentænkes.

Den reviderede klimastrategi inkl. overordnede mål for biodiversitet kommer til politisk behandling ultimo 2024, og selve biodiversitetsstrategien vil være klar til politisk behandling i løbet af 2025.

Potentielle indsatsområder i biodiversitetsstrategien

Biodiversitet omfatter variation indenfor både arter og naturtyper. Biodiversitetsstrategien skal skabe rammerne for det videre arbejde med biodiversitet og muligheder for variation mellem arter og grønne ressourcer for kommunens borgere. Strategien skal både sætte mål for det åbne land og for byerne og vil bl.a. være retningsgivende ift. kommunens drift og planlægning. Nedenfor er opridset nogle af de elementer, som biodiversitetsstrategien kan indeholde:

  • At arbejde for at skabe større, sammenhængende naturområder, fordi forskningen viser, at det største problem for den danske natur er, at den mangler plads og er for opdelt eller fraktioneret i mindre, isolerede områder.
  • At prioritere at sikre naturen de steder, hvor den er sværest at erstatte, som fx kommunens Natura 2000-områder og Forklædet på Orø, hvor der er særlige følsomme og sjældne naturtyper og dertilhørende arter.
  • At arbejde for at øge biodiversiteten på kommunens arealer, herunder arbejdet med omlægning til urørt skov.
  • At genskabe naturlig hydrologi, herunder vandløbsrestaurering, nye søer, åbning af rørlagte vandløb, vådområder.
  • Retningslinjer for bytræer, hvor der arbejdes med at sikre gamle træer i byerne, som har svære vækstvilkår og samtidig sætter ambitionen for nye træer i byerne.
  • At samskabe Vild med Vilje-projekter med borgerne og arbejde for at øge fokus på biodiversitet, der hvor de bor.
  • At biodiversitet tænkes ind i projekter og drift, hvor det er muligt og ønskeligt. Det kunne fx være vådområder, kvælstofområder, klimatilpasning, skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, lokalplaner, vandløbsregulativer, omlægning til økologi og projekter i fjorden.
  • At forankre arbejdet med biodiversitet bredt i kommunen, og kommunikere aktivt om biodiversitet til kommunens borgere og virksomheder, eksterne aktører m.fl.
Senest opdateret 25-03-2024