Spring til indhold

Hvad sker der på Holbæk Fælled?

Vi er i fuld gang med at genoprette og udvikle naturen på Holbæk Fælled for at skabe mere biodiversitet. Men hvorfor?
12.03.2021

Vi er i fuld gang med at genoprette og udvikle naturen på Holbæk Fælled for at skabe mere biodiversitet. Men hvorfor?

Et stort naturpleje- og genopretningsprojekt er i februar måned gået i gang på Fælleden i Holbæk.

Det sker som led i genopretning og udvikling af hele det naturskønne område, der i de kommende år skal styrke naturen og biodiversiteten, og samtidig åbne op for nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt.

Gamle træer skal give plads til nye

Det kan måske virke voldsomt, at der ryddes gamle fyrretræer og buske. Men det sker for, at vi kan skabe ny natur og styrke biodiversiteten. Og der vil derfor blive plantet nye træer og buske. Samtidig er tidspunktet velvalgt og vil skabe nye muligheder for dyrelivet.

Blandt andet kan det fremhæves, at

 • der vil blive plantet nye træer og buske.
 • fuglene ikke ligger på deres reder i februar/marts.
 • der vil være masser af krat tilbage på Fælleden, og med rydning omkring de små vandhuller genskaber vi ynglesteder for en række dyrearter.
 • det kan se voldsomt ud, når man laver naturpleje med store maskiner, men til sommer vil de fleste spor af arbejdet være helt væk.
 • de mange fyrretræer, der stod i et langt, snorlige hegn, fældes. Træerne var aldrig blevet tyndet ud, så de var høje og meget tynde. Der efterlades dog en hel del kvas og ”spættetræer”, dvs. træer uden krone, der kan stå og forfalde = levesteder for insekter, fugle mm.

Så indenfor de kommende 6-8 måneder vil du på ”naturfronten” blandt andet kunne opleve disse tiltag for, at vi kan udvikle naturområdet og skabe mere biodiversitet:

 • Nyplantning af træer og buske (efter rydning) i udvalgte områder.
 • Rydning af vegetation i og omkring udvalgte søer/vandhuller.
 • Kreaturer i en indhegnet del af Fælleden. For netop afgræsning med kreaturer vil være med til at skabe større variation af planter samt levesteder for dyr. Derudover er det en frivillig gruppe af borgere, et kogræssserlaug, der vil stå for at tilse kreaturerne.

Læs mere om Holbæk Fælled og naturplejen.

Baggrund for arbejdet

Holbæk Fælled blev fredet i 2014. Når et område er blevet fredet, skal der ifølge loven udarbejdes en naturplejeplan, som skal godkendes af Fredningsnævnet. Kommunen har valgt at udarbejde en plan, som også – udover drift og pleje – omhandler Fælledens indretning og anvendelse.

Det overordnede formål med fredningen er at bevare og forbedre Fælledens landskabelige og naturmæssige kvaliteter, at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter samt at naturværdierne opretholdes og forbedres ved naturpleje.

Mange af fælledens brugere har længe ønsket helhedsplanlægning og styring af de mange aktiviteter i området, som i visse tilfælde konflikter med hinanden, og som afstedkommer et stort slid på enkelte delområder. Området betragtes derfor som en helhed og til at skabe et spændende område, som vil appellere bredt. Udarbejdelsen af planen blev skudt i gang tilbage i 2014 med en åben workshop for alle interesserede borgere. På baggrund af fremkomne ideer har kommunen arbejdet videre i dialog med idemagere og interessegrupper om udformningen af planen.

Stier, naturpleje og indretning skal danne rammen om de aktiviteter, der vil udfolde sig på Fælleden, og som vil ændre sig over tid, efterhånden som der kommer nye brugere til. Det er derfor ikke en statisk plan, men en plan, der – indenfor fredningens rammer – lægger op til en løbende udvikling. Ifølge fredningskendelsen skal naturplejeplanen revideres første gang efter 5 år, herefter hvert 10. år.

Overordnede principper i naturplejen

Planen er udarbejdet ud fra følgende principper:

 • Biodiversitet skal tilgodeses på hele Fælleden. Af samme grund må der fx ikke benyttes pesticider noget sted på Fælleden, og gødning må kun anvendes på sportsplæner.
 • Fælledens faciliteter skal så vidt muligt være multifunktionelle, så de kan bruges af flere forskellige slags brugere på forskellige måder.
 • Oplevelsen af Fælleden skal gøres mere varieret og uforudsigelig bl.a. ved, at stier slynges, og lange, lige bevoksningsgrænser blødes op med nye, rumskabende beplantninger.
 • Der skal på Fælleden være flere områder og faciliteter, der er tilgængelige for mennesker med handicap, end det er tilfældet i dag.
 • Der skal med eventuel ny indretning lægges op til, at denne også giver værdi for dem, der ikke kan eller ønsker at deltage i aktiviteter. Det kan fx være ved, at der anbringes bænke med udsigt over aktivitetsområder.

Rydning og naturgenopretning

Før der etableres folde, stier og nye beplantninger, skal der gennemføres beskæringer, udtyndinger og rydninger af uønskede træer og buske i områder, der er under tilgroning, eller hvor en anden tilstand eller udsigt er ønsket. For at der kan opsættes hegn, skal der desuden ryddes hegnslinjer.

I de områder, hvor der skal etableres afgræsning, bevares en naturlig opvækst af tjørn, hunderose, slåen mm. i begrænset omfang. Det skaber variation, giver beskyttelse til dyrelivet og vil med tiden udvikle områdets karakter i retning af overdrev eller eng med overdrevskarakter.

Fyrrehegnet, som gennemskærer Fælleden på tværs, er et meget markant landskabselement, men det er gammelt og hindrer udsynet over eng- og overdrevslandskabet på en måde, som ikke harmonerer med den aktuelle plan om et sammenhængende græsningsoverdrev. 

En stor del af Fælledens vandhuller og søer er helt eller delvist groet til i hovedsageligt pilekrat, som hindrer, at lyset kommer ned til vandet, og som tilfører blade, der påvirker vandkvaliteten i negativ retning. Konsekvensen er et fattigt plante- og dyreliv. Der gennemføres som minimum rydning af træer og buske syd- og øst for vandhullerne/søerne.

Find mere information om Holbæk Fælled og naturplejeplanen.Feedback

Sidst opdateret

07.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin