Organisering på vandløbsområdet

Holbæk Kommune har en ambition om at forny vandløbsadministrationen og har derfor indledt et samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij a/s, som har mangeårige erfaringer med vandløbsrådgivning i danske kommuner.
03.07.2015

Samarbejdet med Grontmij er trådt i kraft og betyder konkret for vandløbsvedligeholdelsen:

  1. Grontmij varetager den løbende kontrol og gennemføre tilsyn med den igangværende vandløbsvedligeholdelse.

  2. Der vil blive gennemført en række vandløbsopmålinger i vandløb, som formodes ikke at overholde de regulativmæssige krav. Disse opmålinger forventes at blive foretaget i juli måned 2015. Når opmålingsdata er tilvejebragt vil der blive gennemført en regulativkontrol og om nødvendigt påbegyndt oprensninger mv. i de pågældende vandløb.

  3. Grontmij og Holbæk Kommune har aftalt, at Grontmij primært skal fokusere på den igangværende grødeskæring m.m. i vandløbene.

  4. Ovenstående kan betyde, at det kan blive nødvendigt at udskyde andre projekter/opgaver vedr. vandløbsområdet – på trods af tidligere aftaler – til senere på året. Implicerede parter vil blive direkte orienteret herom, men Holbæk Kommune håber på forståelse, hvis der skulle være enkelte udskudte projekter/opgaver, hvor denne orientering glipper.

  5. Lodsejere, vandsynsgrupper, borgere m.fl. kan bruge selvbetjeningsløsningen "Giv et praj", til henvendelser om vandløb.
    Henvendelser kan også ske til telefon 72 36 36 36 eller på en mail til vaekstogbaeredygtighed@holb.dk.
    Alle henvendelserne formidles videre til Grontmij.

Efter sommerferien vil Holbæk Kommune beslutte, hvordan kommunen gennemfører andre større projekter inden for vandløbsområdet, som f.eks. opfølgning på vandhandleplanen, vandløbsreguleringer m.m.


Desuden vil Holbæk kommune og Grontmij i fællesskab udarbejde en plan for, hvordan kommunes vandløbsadministration kan udvikles til gavn for borgere, kommune og natur.Feedback

Sidst opdateret

20.04.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen