Spring til indhold

Etablering af vandråd - Kalundborg Hovedvandopland

Ønsker du at der oprettes et vandråd for Kalundborg Hovedvandopland 2.1?
10.03.2017

Opfordring til oprettelse af vandråd

Ifølge loven om vandplanlægning skal kommuner nedsætte vandråd, hvis organisationer eller foreninger, som kan være medlem af et vandråd, ønsker det.

Derfor opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at komme med ønske om at der nedsættes et vandråd for Kalundborg Hovedvandopland 2.1.

Ønsket skal sendes til kommunen inden den 17. marts 2017. Sammen med ønsket skal der sendes en indstilling af medlemmer til vandrådet.

Ønsket skal sendes til vandloeb@holb.dk.

Ønsker du at vide mere om vandråd kan du kontakte vandloeb@holb.dk eller tlf: 72 36 32 43.

Lovgivning

Ifølge aftale om en Fødevare- og landbrugspakke indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Med ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016, fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal varetage. Den tilhørende ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”, udmønter denne bemyndigelse. Her er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende obligatoriske opgaver:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Med bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandsoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. Vandrådets nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen