Spring til indhold

Info fra Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 betyder, at beskæftigelsesindsatsen er suspenderet på landets jobcentre. Jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for borgernes ydelser. Både Jobcenter Holbæk og Ydelsesservice kan fortsat kontaktes pr. telefon.
20.03.2020

Ydelser: Ydelsesservice sikrer, at borgere kan ansøge om økonomisk hjælp i form af forsørgelse eller enkeltydelser og få ydelser rettidigt udbetalt. Ydelsesservice behandler desuden alle akutte henvendelser.

Ledighed og sygdom: Jobcentrene kan ikke afholde de sædvanlige kontaktforløbssamtaler og opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere. Det samme gælder for at igangsætte tilbud. Jobcentret kan i stedet for afholde telefoniske samtaler. Det betyder, at vi måske ringer dig op i forbindelse med din sag. Det er frivilligt om du ønske at deltage i samtalen. Det har ikke konsekvenser for din ydelse, hvis du ikke ønsker at deltage i samtalen.

Post og mails: Jobcenter og Ydelsesservice håndterer og fordeler indgående post på alle hverdage. Det gælder også fysiske breve, der sendes til kommunen eller breve, der lægges i en af kommunens postkasser.

Kontakt 

Borgere: Selvom beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, så kan du stadig komme i kontakt med os. Job- og ydelseskonsulenter kan træffes alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-11.00. Ring til på Holbæk Kommunes hovednummer 72 36 36 36 og bliv stillet videre til din konsulent. Du kan også vælge gå ind på jobnet.dk og booke en tid til telefonisk samtale med din konsulent.

Virksomheder: Virksomheder er velkomne til at kontakte jobcenter eller Ydelsesservice på telefon 72 36 36 36. Desuden er jobcentrets virksomhedshotline telefon 72 36 31 31 åben hver dag i tidsrummet 8-15 for spørgsmål om rekruttering og sygemelding.

Vejledning til borgere og virksomheder om, hvordan du skal forholde dig i nogle konkrete situationer

Til borgere

Jobbank: Holbæk Kommune har oprettet en COVID-19 jobbank og søger personer med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Læs mere under ledige stillinger.

Hvis du bliver ledig: Hvis du mister dit arbejde, kan du fortsat tilmelde dig som nyledig via jobnet.dk, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så du er sikret et forsørgelsesgrundlag.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers-kravet: Hvis du er omfattet af 225-timers-reglen, gælder denne stadig, selvom pligten til at stå til rådighed og deltage i en beskæftigelsesindsats er suspenderet. Der er fortsat krav om, at du skal have 225 timers ordinært eller ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder, hvis du vil undgå, at din kontanthjælp bliver begrænset eller bortfalder. Reglerne om, i hvilke tilfælde hjælpen bortfalder eller bliver nedsat, gælder også fortsat og er uændrede.

Borgere hos anden aktør: Hvis du er tilknyttet en anden aktør, og du har spørgsmål om din situation, skal du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.

Borger i et beskæftigelsesrettet forløb: Hvis du er i et beskæftigelsesrettet forløb hos en anden aktør, har du i mange tilfælde mulighed for at fortsætte dit forløb i suspensionsperioden. Det er frivilligt for dig om du ønsker at deltage, hvis borger er enig, og forløbet kan afholdes digitalt. Hvis du er interesseret i at fortsætte i dit beskæftigelsestilbud, bedes du kontakte din jobkonsulent.

Virksomhedspraktikker: Hvis du er i en virksomhedspraktik, må du gerne fortsætte, hvis du og din arbejdsgiver er enige om dette. Det er dog helt frivilligt for dig, og uanset om du vælger at gå på arbejde eller blive hjemme, så påvirker det ikke din ydelse. Hvis du ønsker at fortsætte i din praktik, skal du orientere din jobkonsulent.

Hvis du er tilknyttet hjerneskadeindsatsen – Neurofaglig Afdeling (NFA), er du velkommen til fortsat at kontakte din kontaktperson på NFA, hvis du foretrækker dette frem for at ringe til jobcentret.

Dagpengemodtagere:
• Forbruget af dagpengeperioden samt en eventuelt forlænget dagpengeperiode vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at du kan modtage dagpenge i op til tre måneder længere.
• Forbruget af tidsbegrænsningen for ret til supplerende dagpenge, herunder en eventuelt forlænget periode med supplerende dagpenge, vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at du kan modtage supplerende dagpenge i tre måneder længere.
• I perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 vil dagpengemodtagere ikke automatisk få en karens, da opgørelsen af 4-månedersperioden sættes i bero.
• Personer, hvis dagpengeret blev opbrugt den 1. marts 2020 og frem til og med lovens ikrafttræden, og som har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig. Herved vil de kunne opnå ret til dagpenge fra udmeldelsestidspunktet og frem til og med den 31. maj 2020.
Modtagere af sygedagpenge
Retten til sygedagpenge er midlertidigt forlænget 3 måneder for i 4 særlige situationer. Loven omfatter personer, som er uarbejdsdygtige og sygedagpengeberettiget perioden 9.3.2020 – 9.6.2020.
De fire situationer er:
• Hvis du har modtaget sygedagpenge i mere 22 uger og når revurderingspunktet ved udgangen af en måned i perioden.
• Hvis du tidligere har fået forlænget dine sygedagpenge og perioden for forlængelsen udløber i perioden.
• Hvis du er på jobafklaring, men pga livstruende sygdom fik genoptaget din sygedagpengeret, og lægen nu vurderer, at du ikke længere har en livstruende sygdom.
• Hvis du nåede revurderingspunktet før 9.3.2020, men kommunen endnu ikke har truffet afgørelse, om hvorvidt sygedagpengeretten kan forlænges eller ophøre.

Råd og vejledning i forbindelse med nyt job: Hvis du skal starte i job og har brug for råd og vejledning, kan du ringe til jobcentret.

Hvis du ønsker at klage: Du har fortsat mulighed for at klage fx over en afgørelse fra jobcenter eller Ydelsesservice. Du skal dog være opmærksom på, at de normale klagefrister er suspenderet.

Mere information til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, kan du også finde hjælp og vejledning på din a-kasses hjemmeside.

Du kan finde mere information hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som informerer borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser.

Til virksomheder

Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel: Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, fx i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

Regeringen har besluttet at gøre ordningen mere fleksibel i periode med særlige tiltag i forlængelse af COVID-19, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation.
Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan sættes i gang, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Hvis du er interesseret i at benytte arbejdsfordeling, kan du kontakte jobcentrets dagpengeindsats på ovenstående nummer.

Læs mere om arbejdsfordeling på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Lønkompensation: Den midlertidige lønkompensationsordning er et alternativ til at afskedige medarbejdere. Ordningen gælder for virksomheder, som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. De hjemsendte fortsætter med at få løn uden at blive afskediget, men må heller ikke arbejde. De ansatte, der er omfatter af lønkompensationsordningen skal afholde fem dages ferie, afspadsering, tjenestefri uden løn.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).

Mere information til virksomheder

Holbæk Erhvervsforum (HEF). Se seneste nyhedsbrev fra HEF. I nyhedsbrevet har Covid19-krisen som tema, og du kan blandt andet læse om online-opkvalificering af dine medarbejdere.

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR)s hotline: Jobservice hotline 72 200 350. Åbningstid kl. 8.00-16.00. for virksomheder vedr. arbejdsdeling, varsling, sygedagpenge og øvrige afbødende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering (STAR) informerer virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19. Læs blandt andet om arbejdsfordeling, g-dage, ferieloven og lønkompensation.

Læs mere om bl.a. lønkompensation, forretningsaftaler m.m. på Virksomhedsguiden.dk (der kan forekomme ventetid på adgang til siden).Feedback

Sidst opdateret

03.04.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Seneste nyheder