Spring til indhold

Info til forældre og børn om dagtilbud, skole og andre tilbud

Regeringen har iværksat en masse tiltag for at forhindre spredning af coronavirus. Det betyder bl.a. lukning af skoler og dagtilbud. Find mere information her.
24.03.2020

 

Opdateret onsdag den 8. april
Skolerne og børnehusene ser meget frem til snart at tage imod børn igen. Målet er at skabe en god og tryg hverdag for alle, selvom den ikke kommer til at ligne den fra før Corona lige med det samme.

I forbindelse med genåbningen er det selvfølgelig afgørende, at der er ro i maven for både børn, forældre og medarbejdere. Derfor arbejder vi lige nu også målrettet med de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udsendte i går aftes. Genåbningen skal være sundhedsmæssig forsvarlig alle steder.

Retningslinjerne stiller skrappe krav til plads, mindre grupper og et højt rengøringsniveau. Alt sammen noget, der skal findes løsninger på i hvert enkelt dagtilbud og på hver enkelt skole. Det arbejder vi hårdt på i disse dage.

Derfor arbejder vi lige nu med en plan, som betyder:

  • At vi forventer at kunne genåbne dagplejen fra onsdag den 15. april
  • At vi forventer at kunne påbegynde øvrige dagtilbud tidligst fra torsdag den 16. april. Det vil sige, at nogle dagtilbud vil åbne om torsdagen, mens andre først er klar til genåbning helt eller delvist i de følgende dage i samme uge eller ugen efter. På dagtilbudsområdet vil vi således have en genåbning, som kommer til at strække sig over lidt længere tid, bl.a. i lyset af de krav der stilles til arealet pr. barn og opdelingen af børnegrupperne.
  • At vi forventer at kunne påbegynde genåbning af skoler og SFO fra næste torsdag den 16. april. På skolerne vil de første dage efter genåbningen hovedsageligt have fokus på trivslen, og på at få indført og lært alle at agerer i den nye, forandrede hverdag på skolerne.
  • At 10+ og ungdomsklasser på 10.klassecentret genåbner den 15. april.

Det er for alle dagtilbud og skoler vigtigt at understrege, at man som forælder vil opleve, at alt ikke åbner på samme tid. Der kan være lokale forhold, som gør, at man har brug for mere tid netop her for at sikre en forsvarlig genåbning. Det håber vi på forståelse for. I sidste ende handler det om sikkerhed for børnene.

Indtil I som forældre hører andet, tilbydes der som hidtil nødpasning, som I jo har meldt jer til her inden påsken.

I vil høre nærmere om genåbningen på de enkelte skoler og dagtilbud fra de lokale ledelser. Så hold øje med AULA og Børn i Holbæk Kommune. De konkrete planer vil blive udsendt hurtigst muligt og senest den 14. april.

Alle dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune ønsker alle børn og forældre en rigtig god påske.

 

Opdateret tirsdag den 7. april

Statsministeren holdt den 6. april pressemøde om en kontrolleret genåbning af Danmark.

Genåbningen omfatter blandt andet vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og skoleklasser fra 0. til 5. klasse samt alle klassetrin på specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning.

Under forudsætning af, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt kan åbningen ske fra den 15. april og frem. Holbæk Kommunes chefer, ledere og medarbejdere er i gang med at lave en plan for genåbningen, men afventer endnu retningslinjer fra ministeriet og Sundhedsstyrelsen i forhold til, hvordan det konkret skal foregå.

Udover ovenstående skal de ældste elever fra 6. til 10. klasse fortsat blive hjemme og vil modtage fjernundervisning. Der bliver desværre ingen afsluttende eksaminer i Folkeskolen i år – i stedet vil årskaraktererne gælde som prøvekarakter.

Vi vil opdatere denne side, når der er noget konkret. I mellemtiden beder vi forældre og andre om at have tålmodighed, selvom spørgsmålene med sikkerhed trænger sig på.

 

 

Regeringen har iværksat en masse tiltag for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i Danmark. Et af tiltagene betyder, at alle skoler og børnehuse lukkes fra mandag den 16. marts og foreløbigt frem til og med mandag d. 13. april 2020. Der er etableret nødpasning i kommunale og private dagtilbud og skoler, samt i private pasningsordninger.

Hvem kan få nødpasning?

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning. Nødpasning er en undtagelse og kan derfor kun komme på tale i helt særlige tilfælde.

Nødpasning er kun muligt for:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal forgæves have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal forgæves have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem efter individuel vurdering begrunder et nødpasningstilbud.

Ved vurderingen af, hvilke børn der konkret tilbydes nødpasning, gælder de almindelige forvaltningsmæssige regler. Det betyder blandt andet, at det beror på en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller unges behov, om de er omfattet af nødpasning. Afgørelsen træffes hos lederen af det dagtilbud eller den skole, som barnet er indskrevet i.

Opstår der personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer, der gør, at der ikke kan stilles det nødvendige antal pladser til rådighed, kan kommunalbestyrelsen beslutte at give børn i udsatte positioner og børn, hvis forældre arbejder med samfundskritiske funktioner, fortrinsret til de pladser, der er.

Hvor tilbydes der nødpasning?

Der tilbydes derfor som udgangspunkt nødpasning i det dagtilbud, ved den skole eller i den private pasningsordning, som barnet er indskrevet i. Hvis dette ændrer sig, vil familien bliver kontaktet direkte. Nødpasningen er åben indenfor dagtilbuddets/skolens normale åbningstid.

Holbæk Kommune har vurderet, at det er nødvendigt, at de private tilbud (dagtilbud, skoler og pasningsordninger) etablerer nødpasning på lige fod med de kommunale tilbud. Vurdering er baseret på et hensyn til at minimere antallet af smittekæder og for at understøtte børnenes trivsel og tryghed under nødpasningen.

Hvad gør man ved akut opstået behov for nødpasning?

Ved pludseligt opstået behov for nødpasning skal man (hvis man lever op til kriterierne for nødpasning) henvende sig til lederen af sit barns dagtilbud, skole eller til den private pasningsordning.

For dagtilbud

For at minimere smittespredning har kommunen valgt ikke at samle børn i fælles pasningsordninger, men i stedet at tilbyde nødpasning i barnets normale dagtilbud. Altså på den sædvanlige matrikel, som man kender. Tilbuddet om nødpasning gælder udelukkende de forældre, der er omfattet af kriterierne for nødpasning.

Tilmelding til nødpasning er sendt til forældre via e-mail og er tilgængeligt i Børn i Holbæk. 

Hvis I har tilmeldt jeres barn, og i løbet af de nødpasningsugerne oplever alligevel ikke at have brug for nødpasning, beder vi jer om at kontakte dagtilbuddet og melde afbud, så vi kan bemande derefter. Hvis I har flere børn i dagtilbud, skal I lave en tilmelding pr. barn. Hvis I ikke kan få den elektroniske tilmelding til at virke, så kontakt i stedet jeres barns dagtilbud pr. mail eller telefon. Undgå at møde unødigt op. 

Nødpasning gælder indenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid.

For skoler/SFO

For at minimere smittespredning har kommunen valgt ikke at samle børn på tværs af matrikler, men i stedet at tilbyde nødpasning i barnets normale skole/SFO. Tilbuddet om nødpasning gælder udelukkende de forældre, der er omfattet af kriterierne for nødpasning.

Tilmelding til nødpasning er sendt til forældre i Aula. 

På trods af, at skolerne er lukkede, forventes det, at der fortsat vil foregå undervisning, fx gennem online undervisning, brug af digitale læringsplatforme, læse bøger og hjemmeopgaver. Derfor er det vigtigt, at forældre holder sig orienterede på Aula, og eleven gør det samme på MinUddannelse.

Nødpasning d. 6. - 8. april (dagene inden påske)

Der vil være nødpasning den 6., 7. og 8. april, og ikke som normalt fællespasning på lukkedagene. Nødpasning gælder for børn i dagtilbud og skoler hvis forældre varetager kritiske samfundsmæssige funktioner i den offentlige eller private sektor, og for børn der er i en særligt udsat position. Ved sidstnævnte foretages der en individuel vurdering fra det dagtilbud, der kender barnet og dets familie. Pt. gælder nødpasning også for børn, hvis forældre arbejder i den private sektor, hvor arbejdspladsen ikke har sendt sine medarbejdere hjem.

Bemærk, at det betyder:

  • At alle tilmeldinger til fællespasning i dagene d. 6, 7 og 8. april annulleres.
  • At forældre, der opfylder kriterierne, og som har behov for nødpasning på disse dage, skal tilmelde deres barn til nødpasning senest mandag d. 30. marts kl. 12.00 (særskilt info herom følger på Børn i Holbæk og AULA).

Læs mere om rammerne for nødpasning op til påske.

Forhåndstilmelding til nødpasning i kommunale dagtilbud i ugen efter påske

Indtil vi hører andet fra regeringen, er vi nødt til at planlægge med, at kommunens dagtilbud fortsat er lukket ned i ugen efter påske, og at der vil blive tilbudt nødpasning for de få, der måtte have behov for dette. Der er derfor nu gennem Børn i Holbæk etableret forhåndstilmelding til nødpasning i ugen efter påske, dvs. d. 14. – 17. april.

Frist for tilmelding er mandag d. 6. april kl. 12.00.

Tilmelding til nødpasning gælder med mindre regeringen i mellemtiden udmelder nye retningslinjer for dagtilbud. I så fald vil vi orientere om ændringerne på hjemmesiden og gennem Børn i Holbæk.

Placering af nødpasning ved institutionsskift i kommunale institutioner

Placering afgøres i dialog med forældrene, men for at minimere antallet af smittekæder og af hensyn til børnenes trivsel og tryghed har vi i de kommunale tilbud valgt, at nødpasning som udgangspunkt foregår, der hvor børnene p.t. er indskrevet. Placering af nødpasning bygger på en vurdering af, at det ikke giver mening for børnene at starte op et nyt sted i nødpasning, og at børnene har brug for at kunne sige farvel til det sted, de kommer fra, inden de flytter.

Forældrebetaling og tilskud følger taksterne for, hvis barnet var flyttet videre til børnehave eller SFO.

Placering af nødpasning ved institutionsskift i private institutioner

Vi anbefaler private dagtilbud og skoler, at nødpasning som udgangspunkt foregår, der hvor børnene p.t. er indskrevet. Dette af hensyn til børnenes trivsel og tryghed, og for at minimere antallet af smittekæder. Private pasningsordninger, dagtilbud og SFO’er afgør individuelt, hvordan de forholder sig til de indskrevne børn. Forældrene kan få tilskud til barnet et sted ad gangen.

 

 

Hvad med forældrebetaling?

Regeringen har udmeldt, at der under den nuværende situation ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

Hvad med betaling af frokostordning?

Frokostordninger, der enten er en del af pladsen, eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen. Forældrearrangerede frokostordninger er et anliggende for de involverede forældre, og her opkræver kommunen heller ikke i dag betaling. En væsentlig del af udgiften til frokostordningerne er lønudgifter, som Holbæk Kommune fortsat har til de medarbejdere, der står for frokostordningerne. Desuden kan nævnes, at den aktuelle besparelse fra på indkøb af råvare mm. forbliver i børnehusene og kommer børnene til gavn på et senere tidspunkt. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

Find evt. flere svar på spørgsmål på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Spørgsmål?

Ved yderligere spørgsmål om nødpasning kan du tage kontakt til lederen af dagtilbuddet eller skolen.

Læs mere: Holbæk Kommunes rammer for nødpasning og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Privat institution og skole

Har du barn i privat daginstitution eller på privatskole, skal du tage kontakt hertil for yderligere oplysninger deres nødpasning.

Aula

Skolernes it-system Aula kan være udsat for et stort pres og derfor være svær at tilgå.

Snak med dit barn

Med afsæt i en film målrettet børn, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Børns Vilkår, kan man som forældre få et godt afsæt til en snak hjemme.

Der er i samme link også en film til voksne, om hvordan man kan tale med sit barn om corona. Sidst, men ikke mindst, har UNICEF også samlet syv gode råd til, hvordan man som forældre kan tackle barnets bekymringer og spørgsmål om coronavirus.

Tandpleje

Tandplejen er lukket for almindelig tandbehandling. Ved akut behov for tandlægehjælp kan tandplejen kontaktes i tidsrummet kl. 7.45-12.00 på telefon 72 36 80 12.

Sundhedspleje

Alle hjemmebesøg frem til tirsdag d. 14. april bliver aflyst, og alle vil blive telefonisk kontaktet af jeres sundhedsplejerske.

Åbent hus, Sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper, alle skolebaserede aktiviteter, aftaler i BOBU, En God Starts grupper og Efterfødselsreaktionsgruppen aflyses derfor også midlertidigt.

Du har mulighed for at træffe din sundhedsplejerske telefonisk i normal arbejdstid. Du kan også ringe til Børneindsatsens sekretariat på telefon 72 36 63 30

Nybagte familier vil fortsat blive kontaktet og tilbudt barsels- og etableringsbesøg.

10. Klassecenter

10. klassecentret er lukket ned til og med mandag d. 13. april. Kontaktlærerne vil holde kontakten til de eleverne via sms og telefon i lærernes arbejdstid mellem kl. 7.30 og 15.30.

Lærerne har forberedt virtuel dansk-, matematik- og engelskundervisning, som lærerne vil sende til de eleverne via læringsportalen på start.skolen.nu.

SSP

Rådgivningstelefonen er stadig åben, så du kan ringe på 72 36 37 38.

Klubber og ungdomsskole

Alle kommunens ungdomsklubber, ungdomsskolehold samt øvrige aktiviteter under UngHolbæk er lukkede/aflyste.

Ved spørgsmål om corona

Står man med tvivlsspørgsmål om fx en mulig smittespredning, skal man ringe til den hotline, som Sundhedsstyrelsen har oprettet. De vil kunne svare på spørgsmål vedrørende håndtering og forholdsregler af coronavirus. Telefonnummeret er 70 20 02 33. Det er også muligt at holde sig orienteret på myndighedernes hjemmeside www.coronasmitte.dk.Feedback

Sidst opdateret

08.04.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her

 

 

Seneste nyheder