Spring til indhold

Info for sundheds- og ældreområdet vedr. corona

En masse tiltag er iværksat for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i Danmark. Det påvirker sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet.
20.05.2020

Pas på de ældre og svage

Først og fremmest: Vores syge og ældre er i øget risiko i forhold til at udvikle COVID-19 – og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de bliver smittet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere, som er i øget risiko i forhold til at udvikle COVID-19, tager særlige forholdsregler i forhold til socialt samvær og kontakter for at begrænse mulig udsættelse for smitte. Hjemmeplejen opfordrer derfor til at være påpasselig ved besøg hos ældre plejekrævende borgere i eget hjem og følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

 • Lad være med at omgås personer, der har symptomer på COVID-19.
 • Vælg en lille kreds af personer, man ses med privat, en eller få af gangen. Kend deres kontaktmønster og vurder, om det udgør en risiko.
 • Sørg for håndhygiejne og afstand, når I ses.
 • Afhold helst aktiviteter og sociale arrangementer udendørs.
 • Undgå steder med mange mennesker.
 • Ved indendørs arrangementer, sørg for at overholde anbefaling om afstand og reducer antallet af fælles kontaktpunkter.

Tiltag på sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet

Regeringens tiltag berører naturligvis en række områder, medarbejdere og borgere i Holbæk Kommune. Og herunder også sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet. Behandling og pleje af vores syge, vores ældre og andre udsatte borgere er naturligvis en kerneopgave, som vi fortsat skal varetage. Ikke mindst i en situation som denne.

Borgere vil forsat modtage den hjælp og støtte, som de har behov for. Men vi vurderer løbende, hvornår et besøg kan håndteres via telefon, og hvad der med rimelighed og forsvarlighed kan aflyses. I det omfang, at personalet fagligt vurderer, at hjælpen kan udskydes eller neddrosles i denne særlige situation, vil det ske i dialog med borger og pårørende.

For borgere, der modtager genoptræning eller skal opstarte genoptræning efter en genoptræningsplan, vil der løbende være dialog mellem genoptræningscenter og den enkelte borger. Her aftales de nærmere rammer og muligheder for genoptræning.

På ældre- og det specialiserede voksenområde er der samtidig iværksat en række tiltag i Holbæk Kommune, der skal hindre spredningen af coronavirus.

Det betyder følgende:

 • Der er igen mulighed for fremmøde i Sundhedscentret, dog under hensyntagen til de nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer. Man kontaktes løbende af Sundhedscentrets personale for konkrete anvisninger.
 • Frivillige aktiviteter i de Aktive Centre er lukket fra torsdag den 12. marts og indtil videre.
 • Dagcentre, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt væresteder genåbner for aktiviteter i en tilpasset form, der tager hensyn til de nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer med særligt fokus på afstand, hygiejne og aktiviteter i mindre grupper. Der åbnes for Jobbasen den 18. maj 2020. Solgården, aktivitetscenter Søbæk Have, Kik ind, Multihuset og Banestokken åbnes pr. 25. maj 2020. Dagcentre åbnes ligeledes den 25. maj 2020. De enkelte borgere vil i denne forbindelse kontaktes for dialog og nærmere aftaler.
 • Caféer i tilknytning til et Aktivt Center lukker fra mandag den 16. marts og indtil videre.
 • Sygeplejeklinikkerne indstiller deres aktiviteter. Den enkelte borger bliver kontaktet.

Besøg på plejecentre

Der er udarbejdet retningslinjer (opdateret d. 2. juli 2020) for, hvordan besøgene kan finde sted.

Her er nogle hovedpunkter:

 • Du skal ikke melde din ankomst.
 • Inden du går ind i afdelingen, skal du spritte dine hænder. Der er håndsprit ved indgangen.
 • Hvis du ønsker at anvende visir, så findes de lagt frem ved indgangen.
 • Visir er til engangsbrug og skal kasseres efterfølgende.
 • Hold 2 meters afstand til den person du besøger ud fra et forsigtighedsprincip.
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger f.eks. kram, håndtryk og kindkys. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortvarig, og at du og den du besøger vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter.
 • For pårørende til borgere bosiddende på Fjordstjernen (Holbæk), Tysingehave (Tølløse) og Kastaniely (Svinninge) bedes I kontakte disse for at høre, hvordan besøg er muligt.

Besøg på botilbud mm.

Social- og Indenrigsministeriet har nu fjernet på besøgsrestriktionerne på botilbuddene. Der er dog stadig en række krav til besøg hos borgerne, som skal efterleves. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand og generel hygiejne, herunder i særlig grad håndhygiejne, skal fortsat iagttages omhyggeligt. Det er vigtigt, at man stadig har stort fokus på at undgå smittespredning.

Kontakt til andre ældre

Ældre Sagen i Holbæk Kommune har oprettet en telefonlinje, hvor man kan ringe til dem. Her er der mulighed for at få en snak om løst og fast med en af vores frivillige.

Du kan ringe til en fra Ældre Sagen på telefonnumrene nedenfor. For at fordele opkaldene foreslår de, at du helst vælger en person i nærheden af det område, hvor du bor. De frivillige, som svarer på opkaldet, er for det meste også pensionister. Telefonerne er åbne alle ugens dage kl. 10-16, indtil coronakrisen er overstået. 

Holbæk/Jernløse
Lene Jensen, telefon 81 92 29 37
Bjørn Andersen, telefon 50 19 91 47
Jan Capell, telefon 40 31 01 58

Tølløse
Bente Lykke, telefon 23 46 74 25

Tornved/Svinninge
Solveig Nielsen, telefon 27 21 08 10
Anete Larsen, telefon 21 27 76 57
Ruth Hansen, telefon 41 41 96 20
Lise Jensen, telefon 20 12 41 42

Til private leverandører på det sociale område

Regeringen har besluttet, at ansatte, der varetager kritiske funktioner, fortsætter deres arbejde. Det gælder det sociale område og betyder bl.a., at døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne opretholdes. For regeringen er det afgørende, at vi passer ligeså godt på anbragte børn, som vi passer på alle andre danske børn. Det er et vitalt hensyn at skærme anbringelserne i størst muligt omfang, så børn og unge kan forblive på deres anbringelsessted i trygge rammer og under Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at borgere med særlige behov fortsat sikres den mest nødvendige hjælp, og derfor må anbragte børn og unge ikke hjemsendes fra et anbringelsessted. Du kan læse nyhedsbrevet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Det er derfor helt naturligt Holbæk Kommunes forventning, at børn og unge i den kommende periode fortsat opholder sig på anbringelsesstederne, medmindre der er lavet en klar aftale om andet med den kommunale sagsbehandler. Få mere info som privat leverandør.

Ovenstående er også gældende for tilbud under friplejeboliglovgivningen.

Socialstyrelsen opretter hotline

Ny hotline i regi af Socialstyrelsen, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Den nye socialfaglige hotline-funktion kan kontaktes på telefon 72 42 40 00.

Værnemidler på det sociale område under COVID-19

Forsyningspligt af særlige værnemidler

Som et led i COVID-19 beredskabet skal det sikres, at Lægemiddelstyrelsen har tilgang til præcise og opdaterede data om tilgængelighed af værnemidler i kommunerne – både på sundheds- og socialområderne under forsyningsproblemer.

I et brev fra Lægemiddelstyrelsen af 18. marts har KL derfor anbefalet landets kommuner under COVID-19, at kommunerne lader de private leverandører af henholdsvis servicelovs- og sundhedsydelser indgå på lige fod med de kommunale således, at bopælskommunen er ansvarlig for fordeling af værnemidler til alle institutioner - såvel private som offentlige institutioner af hensyn til patientsikkerheden.

Dette gælder kun de særlige værnemidler, der skal anvendes ved mistænkt eller påvist COVID-19. Statens Serum Institut har udarbejdet en anbefaling henvendt til personale ved botilbud og omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med pleje og behandling af borgere ved påvist eller mistænkt COVID-19.

Her kan du se mere om anbefalingerne til personale i botilbud ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger.

De private tilbud forventes selv i forvejen at være forsynet med almindelige værnemidler fx almindelige engangshandsker.

Ved mangel på værnemidler på private tilbud

Såfremt der opstår mangel på værnemidler på et privat tilbud, skal tilbuddet kontakte den lageransvarlige hos Holbæk Kommune tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 9-12 på e-mail mamon@holb.dk. Mandag og torsdag vil det kun være muligt at få svar i begrænset omfang, da dette skyldes, at vi disse dage indberetter til Lægemiddelstyrelsen. Den lageransvarlige kan hjælpe med kontakten ind til Lægemiddelstyrelsen.

Ved akut behov, dvs. tilfælde, hvor der er påvist eller mistanke om smitte, kan Camilla Hove Lund kontaktes på telefon 72 36 66 24 uden for den normale kontaktperiode.

Prioritering af ressourcer

Social- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, som sikrer, at kommunerne kan foretage nødvendige prioriteringer, så de mest kritiske funktioner og ydelser kan opretholdes for fx anbragte børn, hjemløse, udsatte og mennesker med handicap trods indsats mod coronavirus.

Den ny bekendtgørelse, gør det muligt for kommuner, regioner, socialtilsyn og andre myndigheder på socialområdet at prioritere ressourcerne til dem, der har størst behov.

Bekendtgørelsen opstiller rammer for, hvilke kritiske funktioner på socialområdet der skal opretholdes, og hvilke aktiviteter der kan neddrosles eller sættes i bero i en situation, hvor der kan være behov for at prioritere indsatserne. Fx hvis store dele af personalet smittes med coronavirus.

Ifølge bekendtgørelsen skal kommuner og andre myndigheder i tilfælde, hvor de er pressede, vurdere konkret, hvilke ydelser der er kritisk nødvendige for den enkelte borger. Det betyder, at Holbæk Kommune får mulighed for ud fra en konkret individuel vurdering at fravige krav i sagsbehandlingen og midlertidigt indstille aktiviteter, som ikke vurderes at være kritisk nødvendige.
Holbæk Kommune vil fortsat foretage en konkret og individuel vurdering af hjælpen til den enkelte borger, inden den eventuelt begrænses eller indstilles, hvor det er nødvendigt at prioritere personalet og hjælpen til dem, der har størst behov for den.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft onsdag den 18. marts 2020 og vil løbende blive justeret, i takt med at den generelle situation udvikler sig. Bekendtgørelsen ophæves som udgangspunkt den 1. juli 2020. Når bekendtgørelsen ikke længere er gældende, vil de borgere, der er blevet berørt, igen modtage den hjælp og støtte, som de fik, før bekendtgørelsen trådte i kraft. Bekendtgørelsen er justeret pr. 30. april og heraf fremgår det nu at sociale tilbud og indsatser der i en periode har været helt eller delvist lukket ned, nu igen gradvist kan vende tilbage til normale forhold under hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. Generelt betyder det at Danmark gradvist gennemfører en kontrolleret genåbning, hvor flere af samfundets funktioner igen åbner og arbejder hen imod en normalisering. Holbæk Kommune er således også i gang med en kontrolleret genåbning. Der er fortsat medarbejdere i Holbæk Kommune som er hjemsendt som følge af coronavirus, men der pågår løbende en normalisering af alle områder, som fører til at tilbuddene i Holbæk Kommune gradvist normaliseres med hensyntagen til den nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger.Feedback

Sidst opdateret

03.07.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin