Spring til indhold

Info for sundheds- og ældreområdet vedr. corona

En masse tiltag er iværksat for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i Danmark. Det påvirker i speciel grad sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet.
23.03.2020

Pas på de ældre og svage

Først og fremmest: Vores syge og ældre er særligt sårbare – og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de bliver smittet.

Hjemmeplejen opfordrer til i videst muligt omfang at undgå besøg hos ældre plejekrævende borgere i eget hjem. Hjemmeplejen oplever fortsat en del hjem, hvor der er mange besøg. Vi kan godt forstå pårørendes behov for at hjælpe og tilbyde hjælp til tøjvask og indkøb. Vi anbefaler, at man gør det på en forsvarlig måde, hvor man modtager vasketøj ude og stiller rent vasketøj uden for hoveddøren. Det samme princip gælder ved indkøb: At man køber varer og placerer dem uden for hoveddøren. Så skal hjemmeplejen nok være behjælpelig med at få tingene ind og på plads. Det er dog væsentligt, at hjemmeplejen informeres om, hvornår der stilles varer etc, så de kan få det koordineret med dagens øvrige besøg. Dette er selvfølgelig ”kun” en anbefaling til de borgere, hvor hjemmeplejen kommer og varetager andre funktioner og indsatser hos borgeren.

Tiltag på sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet

Regeringens tiltag berører naturligvis en masse områder, medarbejdere og borgere i Holbæk Kommune. Og herunder også sundheds-, voksenspecial- og ældreområdet. Behandling og pleje af vores syge, vores ældre og andre udsatte borgere er naturligvis en kerneopgave, som vi fortsat skal varetage. Ikke mindst i en situation som denne.

Borgere vil forsat modtage den hjælp og støtte, som de har behov for. Men vi vurderer løbende, hvornår et besøg kan håndteres via telefon, og hvad der med rimelighed og forsvarlighed kan aflyses. I det omfang, at personalet fagligt vurderer, at hjælpen kan udskydes eller neddrosles i denne særlige situation, vil det ske i dialog med borger og pårørende.

Der stoppes for leverandørskift i forhold til valg af fritvalgsleverandør på hjemmepleje. Dette er foreløbig gældende frem til og med søndag den 10. maj. Bevæggrunden er, at vi har brug for at kunne koncentrere vores kræfter om at løse de nødvendige opgaver samt håndtere de ekstra opgaver, der opstår i forbindelse med coronavirus og sikre bemandingen på området.

Sundhedsstyrelsen forventer, at omkring 10 % af befolkningen vil blive smittet i løbet af en første bølge over foråret 2020. Det vil naturligvis lægge et meget stort pres på det danske sundhedsvæsen, også her i Holbæk Kommune.

Det er derfor besluttet, at de ældre, hvor hjemmeplejen alene yder rengøring og tøjvask i hjemmet, vil få indstillet denne hjælp fra tirsdag d. 17. marts. Dette skyldes to formål:

  1. Vi har et behov for at frigøre personale til andre dele af ældre- og sundhedsområdet.
  2. Vi ønsker at forebygge smitterisiko mest muligt blandt både borgere og medarbejdere.

Hvis en borger oplever at have brug for ekstra hjælp, eller der opstår en forværring i ens situation, nu hvor man ikke er i dagcenter eller får hjælp til tøjvask, så er det vigtigt, at man kontakter Visitationen. Så kan vi hurtigt tage stilling til, hvordan og om vi kan hjælpe den enkelte. Dette gælder også for borgere på socialområdet. Her skal man blot tage kontakt til sin sagsbehandler.

Update 8. april: For de borgere, der ikke længere får praktisk bistand til rengøring og tøjvask i hjemmet, og de borgere, som ikke kan komme i deres dagcenter, aktivitets- og samværstilbud, vil I løbende blive kontaktet for en dialog omkring, hvordan det går i hjemmet. 

På ældre- og det specialiserede voksenområde er der samtidig iværksat en række tiltag i Holbæk Kommune, der skal hindre spredningen af coronavirus.

Det betyder følgende:

  • Holbæk Sundhedscenter lukker ned for fremmøde af borgere og dermed alle arrangementer frem til den 10. maj. Borgere, der modtager genoptræning, vil eventuelt modtage det i eget hjem eller som skærmtræning. Den enkelte borger bliver kontaktet i forhold til planlægning af det videre genoptræningsforløb.
  • Frivillige aktiviteter i de Aktive Centre er lukket fra torsdag den 12. marts til 10. maj.
  • Dagcentre, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt væresteder lukker fra mandag den 16. marts til den 10. maj. Borgere, der benytter dagcentre, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt væresteder, bliver kontaktet af personalet det pågældende sted.
  • Caféer i tilknytning til et Aktivt Center lukker fra mandag den 16. marts til 10. maj. Borgere, der er visiteret til mad i en af caféerne, bliver kontaktet med henblik på et alternativt tilbud.
  • Der indføres besøgsrestriktioner på plejecentre og botilbud fra mandag den 16. marts til 10. maj. Besøg vil kun være muligt i helt særlige tilfælde og skal aftales på forhånd med den stedlige leder.
  • Sygeplejeklinikkerne indstiller deres aktiviteter. Den enkelte borger bliver kontaktet.

Besøg på plejecentre, botilbud m.m.

Regeringen har tirsdag d. 18. marts udstedt stop for besøg på plejecentre, botilbud mv. Stoppet gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig. Tiltaget sker for at mindske smittespredning med coronavirus og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom.

De nære pårørende skal stadig kunne besøge en døende beboer eller en kritisk syg borger - men det skal ske på en forsvarlig måde, så smittespredning undgås. Besøg kan derfor kun foregå efter forudgående aftale med ledelsen på det enkelte tilbud.

Som et led i regeringens skærpelse på området for at mindste smittespredning med coronavirus kan der ikke længere foretages indflytninger for nye beboere i vores plejecentre og botilbud. Indflytninger må således udsættes. Der kan i helt særligt kritiske tilfælde dispenseres for dette, så indflytning alligevel kan finde sted. De enkelte berørte borgere vil blive kontaktet omkring dette.

Kontakt til andre ældre

Ældre Sagen i Holbæk Kommune har oprettet n telefonlinje, hvor man kan ringe til dem. Her er der mulighed for at få en snak om løst og fast med en af vores frivillige.

Du kan ringe til en fra Ældre Sagen på telefonnumrene nedenfor. For at fordele opkaldene foreslår de, at du helst vælger en person i nærheden af det område, hvor du bor. De frivillige, som svarer på opkaldet, er for det meste også pensionister. Telefonerne er åbne alle ugens dage kl. 10-16, indtil coronakrisen er overstået. 

Holbæk/Jernløse
Lene Jensen, telefon 81 92 29 37
Bjørn Andersen, telefon 50 19 91 47
Jan Capell, telefon 40 31 01 58

Tølløse
Bente Lykke, telefon 23 46 74 25

Tornved/Svinninge
Solveig Nielsen, telefon 27 21 08 10
Anete Larsen, telefon 21 27 76 57
Ruth Hansen, telefon 41 41 96 20
Lise Jensen, telefon 20 12 41 42

Til private leverandører på det sociale område

Regeringen har besluttet, at ansatte, der varetager kritiske funktioner, fortsætter deres arbejde. Det gælder det sociale område og betyder bl.a., at døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne opretholdes. For regeringen er det afgørende, at vi passer ligeså godt på anbragte børn, som vi passer på alle andre danske børn. Det er et vitalt hensyn at skærme anbringelserne i størst muligt omfang, så børn og unge kan forblive på deres anbringelsessted i trygge rammer og under Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at borgere med særlige behov fortsat sikres den mest nødvendige hjælp, og derfor må anbragte børn og unge ikke hjemsendes fra et anbringelsessted. Du kan læse nyhedsbrevet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Det er derfor helt naturligt Holbæk Kommunes forventning, at børn og unge i den kommende periode fortsat opholder sig på anbringelsesstederne, medmindre der er lavet en klar aftale om andet med den kommunale sagsbehandler. Få mere info som privat leverandør.

Ovenstående er også gældende for tilbud under friplejeboliglovgivningen.

Socialstyrelsen opretter hotline

Ny hotline i regi af Socialstyrelsen, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Den nye socialfaglige hotline-funktion kan kontaktes på telefon 72 42 40 00.

Værnemidler på det sociale område under COVID-19

Forsyningspligt af særlige værnemidler

Som et led i COVID-19 beredskabet skal det sikres, at Lægemiddelstyrelsen har tilgang til præcise og opdaterede data om tilgængelighed af værnemidler i kommunerne – både på sundheds- og socialområderne under forsyningsproblemer.

I et brev fra Lægemiddelstyrelsen af 18. marts har KL derfor anbefalet landets kommuner under COVID-19, at kommunerne lader de private leverandører af henholdsvis servicelovs- og sundhedsydelser indgå på lige fod med de kommunale således, at bopælskommunen er ansvarlig for fordeling af værnemidler til alle institutioner - såvel private som offentlige institutioner af hensyn til patientsikkerheden.

Dette gælder kun de særlige værnemidler, der skal anvendes ved mistænkt eller påvist COVID-19. Statens Serum Institut har udarbejdet en anbefaling henvendt til personale ved botilbud og omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med pleje og behandling af borgere ved påvist eller mistænkt COVID-19.

Her kan du se mere om anbefalingerne til personale i botilbud ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger.

De private tilbud forventes selv i forvejen at være forsynet med almindelige værnemidler fx almindelige engangshandsker.

Ved mangel på værnemidler på private tilbud

Såfremt der opstår mangel på værnemidler på et privat tilbud, skal tilbuddet kontakte den lageransvarlige hos Holbæk Kommune tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 9-12 på e-mail mamon@holb.dk. Mandag og torsdag vil det kun være muligt at få svar i begrænset omfang, da dette skyldes, at vi disse dage indberetter til Lægemiddelstyrelsen. Den lageransvarlige kan hjælpe med kontakten ind til Lægemiddelstyrelsen.

Ved akut behov, dvs. tilfælde, hvor der er påvist eller mistanke om smitte, kan Camilla Hove Lund kontaktes på telefon 72 36 66 24 uden for den normale kontaktperiode.

Prioritering af ressourcer

Social- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, som sikrer, at kommunerne kan foretage nødvendige prioriteringer, så de mest kritiske funktioner og ydelser kan opretholdes for fx anbragte børn, hjemløse, udsatte og mennesker med handicap trods indsats mod coronavirus.

Mange ansatte i Holbæk Kommune er sendt hjem som følge af coronavirus, og store dele af den offentlige, private og frivillige sektor i Danmark er lukket ned. Men kritiske funktioner skal stadig opretholdes, så de mest sårbare grupper får den helt nødvendige hjælp.

Den ny bekendtgørelse, gør det muligt for kommuner, regioner, socialtilsyn og andre myndigheder på socialområdet at prioritere ressourcerne til dem, der har størst behov.
Bekendtgørelsen opstiller rammer for, hvilke kritiske funktioner på socialområdet der skal opretholdes, og hvilke aktiviteter der kan neddrosles eller sættes i bero i en situation, hvor der kan være behov for at prioritere indsatserne. Fx hvis store dele af personalet smittes med coronavirus.

Ifølge bekendtgørelsen skal kommuner og andre myndigheder i tilfælde, hvor de er pressede, vurdere konkret, hvilke ydelser der er kritisk nødvendige for den enkelte borger. Det betyder, at Holbæk Kommune får mulighed for ud fra en konkret individuel vurdering at fravige krav i sagsbehandlingen og midlertidigt indstille aktiviteter, som ikke vurderes at være kritisk nødvendige.

Holbæk Kommune vil fortsat foretage en konkret og individuel vurdering af hjælpen til den enkelte borger, inden den eventuelt begrænses eller indstilles, hvor det er nødvendigt at prioritere personalet og hjælpen til dem, der har størst behov for den.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft onsdag den 18. marts 2020 og vil løbende blive justeret, i takt med at den generelle situation udvikler sig. Bekendtgørelsen ophæves som udgangspunkt den 1. juli 2020. Når bekendtgørelsen ikke længere er gældende, vil de borgere, der er blevet berørt, igen modtage den hjælp og støtte, som de fik, før bekendtgørelsen trådte i kraft.Feedback

Sidst opdateret

08.04.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Vi er ikke i normal drift

Du kan ringe til os på vores hovednummer 72 36 36 36

Hvis du har spørgsmål om corona, kan du ringe til Sundhedsstyrelsens hotline på 70 20 02 33

Find mere information om myndighedernes anbefalinger her