Spring til indhold

Socialudvalget sætter retning

PRESSEMEDDELELSE I Socialudvalget er vi optaget af at sætte en ny retning for den måde, vi som kommune møder, hjælper og støtter de borgere, som af den ene eller anden grund har behov for det. Uanset hvad behovet er opstået af, f.eks. sociale problemer eller et handicap.
30.07.2019

Af Socialudvalget i Holbæk Kommune: Bente Juul Röttig, Rasmus Brandstrup Larsen, Derya Tamer, Christina Hvass Hansen og Steffen Kisselhegn.

Mange borgere oplever desværre, at deres henvendelser og sagsforløb ikke kører tilfredsstillende, og at borgere ofte befinder sig i en situation, hvor de ikke ved, hvad der sker i sagen efter deres henvendelse, eller hvad og hvornår der sker noget i deres sag. De har også udtrykt, at der er brug for mere generel rådgivning og vejledning samt overblik over, hvilke muligheder der er for at afhjælpe deres behov for hjælp.

Socialudvalgsformanden har mødt borgere, der oplever det meget frustrerende, og vi har alle i udvalget hørt og læst de indspil, som blandt andet Borgerrådgiveren og Handicaprådet er kommet med om problemerne i den forbindelse.

Det sociale område er økonomisk presset og af den grund er det ikke alt, der kan lade sig gøre.

Brug for styrket fokus på borgerens perspektiv

Men i mødet med borgeren kan vi godt anstrenge os for at lytte, forstå og anerkende borgerens problemstilling, fortælle om den forventede sagsgang, formidle hvordan borgeren kan forvente at blive inddraget i processen og det forventede tidsperspektiv, før afgørelser kan træffes.

Vi har brug for et styrket fokus på borgeren med borgerens perspektiv. Vi skal i endnu højere grad end i dag tilpasse vores indsats til den enkeltes situation– indenfor de rammer, vi har til rådighed – i stedet for omvendt.

Pilotprojekt om mere sammenhængende indsats

Arbejdet er allerede gået i gang på flere af udvalgets ansvarsområder. For eksempel via et pilotprojekt, som skal afprøve en mere sammenhængende, inddragende og helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens afdelinger for familier med børn, der er i kontakt med kommunen. Håbet er, om at de vil føle sig bedre hjulpet i deres møde med kommunen.

Generelt ønsker udvalget, at der overalt på vores sociale ansvarsområder med både børn og voksne, sker en øget brug af en tværfaglig helhedsorienteret sagsbehandling, hvor borgeren bliver reelt inddraget og hvor én sagsbehandler er den primære kontakt for borgeren, og hvor han eller hun samtidig sikrer, at andre fagligheder bliver koblet på efter behov.

Praksiseftersyn og "feedforward"

Mere generelt på børneområdet er der også sat gang i en øget fokus på borgeren. I 2018 blev der således igangsat et praksiseftersyn på børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud. Her undersøger man og ændrer eller udvikler løbende arbejdsgange, så de passer til behovet på området. Det har været og er fortsat en højtprioriteret indsats.

Praksiseftersynet har ført til nye måder at gøre tingene på. En af de indsatser, der har glædet os særligt i udvalget, er et øget fokus på ”feedforward” på børneområdet i relation til borgerne. Det vil sige, at rådgiverne på socialområdet i højere grad skal guide borgeren gennem sagsprocessen og skal sikre at borgeren altid ved, hvad de næste skridt i sagen vil være.

Det er helt afgørende for borgere i en svær situation, at der er tiltro til, at der sker noget i deres sag, og at de har mulighed for at blive inddraget, så de selv kan være med på forsædet.  Også selvom det praktiske arbejde med for eksempel at afdække dynamikken i en familie eller indhente speciallægeerklæringer tager tid. Megen utilfredshed og usikkerhed kan afhjælpes ved at give feedforward, så borgeren kender køreplanen.

Samarbejde for at mindske fravær i skolen

På samme vis er der også igangsat et arbejde, hvor skole og myndighed arbejder tæt sammen om at minimere omfanget af børn og unge, der på grund af problemer får for meget fravær fra skolen. Det er et arbejde, som vi bakker meget op om som udvalg. For når fraværet fra skolen begynder at udvikle sig, er det helt afgørende, at både familien, skolen og vi som kommune sikrer den rette hjælp og støtte til barnet og/eller de voksne, så barnet hurtigt muligt igen kan komme i skolen.

Også organiseringen af børneindsatsen er ændret. Det er administrativt besluttet, at der er én samlet leder for børn med handicap og den almene børneindsats. Man kan populært sige, at vi tilpasser vores organisering til familiernes udfordringer i stedet for omvendt.

Vi glæder os over de tiltag der yderligere sættes i gang i den kommende tid. Det er en stor opgave og medarbejderne skal vide, at de har vores fulde opbakning. Vi håber at borgerne kan mærke forandringerne, efterhånden som de oplever dem og at det vil blive til gavn og glæde for alle parter.

I Socialudvalget vil vi følge dette arbejde tæt, og følge videreudviklingen af de tiltag, som allerede er sat i gang. Der er behov for en synlig ny retning på det sociale område.

 Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin