Spring til indhold

Whistleblowerordning

Fra den 17. december kan nuværende, tidligere og kommende ansatte i Holbæk Kommune samt kommunens samarbejdspartnere benytte en ny whistleblowerordning.
17.12.2021

Hvis medarbejdere i Holbæk Kommune – både nuværende, tidligere og kommende – oplever ulovligheder, alvorlige fejl og forsømmelser i Holbæk Kommune, kan de nu benytte en ny whistleblowerordning. Ordningen henvender sig også til samarbejdspartnere såsom andre myndigheder, konsulenter eller virksomheder.

Forudsætningen for at benytte ordningen er, at man enten ikke føler sig tryg ved de almindelige kanaler, eller allerede har henvendt sig til eksempelvis ledelsen, uden at der er taget hånd om problemet.

”En whistleblowerordning er ikke en erstatning for den daglige tillidsbaserede dialog og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Generelt opfordrer jeg også altid til at benytte de eksisterende kanaler. Men whistleblowerordningen giver en større sikkerhed for dem, der oplever alvorlige ting, som de ikke kan komme videre med i de gængse kanaler, eller som af den ene eller anden grund frygter for repressalier ved at dele deres viden,” siger Lene Munck Vilstrup, der er borgerrådgiver i Holbæk Kommune.

Det bliver netop borgerrådgiveren, der sammen med ganske få andre medarbejdere med kompetencer indenfor HR og ansættelsesret, skal vurdere de enkelte henvendelser.

Man kan både henvende sig anonymt eller offentligt til whistleblowerordningen. Ønsker man anonymitet, kommer ens navn ikke frem og heller ikke oplysninger, der kan identificere personen.

Henvendelserne vil samtidig blive modtaget i en særskilt webportal, som også fungerer som sagsbehandlingssystem. Dermed er der vandtætte skotter mellem Holbæk Kommunes systemer og den nye ordning.

Whistleblowerordningen er indført som følge af et EU-direktiv, der blandt andet kræver, at alle offentlige myndigheder i unionen som udgangspunkt skal have en whistleblowerordning.

Borgerrådgiveren vil årligt sammenfatte henvendelserne i en rapport. Tavshedspligten vil naturligvis i den forbindelse også blive overholdt.


Fakta

Whistleblowerordningen findes her: https://holbaek.integrityline.com/frontpage Her kan man også læse mere om ordningen.

Der kan ske indberetninger om følgende:

  • Indberetninger som efter loven vedrører overtrædelser af EU-retten, fx offentligt udbud, finansielle ydelser, miljøbeskyttelse, informationssystemers sikkerhed, konkurrence og statsstøtteregler.
  • Indberetning som vedrører alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, som fx oplysninger om strafbare forhold, overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse. Det vil som udgangspunkt være tale om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse.
  • Indberetninger om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, som fx lov om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt visse dele af sektorlovgivningen.
  • Indberetninger om grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, kravet om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet samt ved bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
  • Indberetninger om grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer om fx tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse o.l.
  • Indberetninger om grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter.


Feedback

Sidst opdateret

17.12.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin