Oplysning om behandling af personoplysninger

Holbæk Kommune behandler sager på miljøområdet, og der indgår personoplysninger i behandlingen i form af cpr. nr., navn, adresse og ofte også telefonnummer og mailadresse. Disse oplysninger er indhentet fra vores journaliseringssystem, som indhenter oplysningerne fra Det Centrale Personregister (cpr) eller er oplyst af borger selv. Dit cpr. nr. bliver brugt i forbindelse med afsendelse af post til e-Boks.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på Databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra c og e (note 1). Behandling af fortrolige oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelsesforordningens § 11, stk. 1 (note 2).

Retsgrundlaget

Grundlaget for at behandle oplysningerne findes i: Bekendtgørelse nr. 681 af 02/07/2019: Lov om miljøbeskyttelse.

Videregivelse

Vi kan generelt videregive personoplysninger til andre offentlige myndigheder, databehandlere, leverandører, der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Vi kan også dele almindelige personoplysninger ved fx anmodninger om aktindsigt eller offentliggørelse af høringsmateriale. 

Opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Vi opbevarer oplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til de konkrete sagers behandling, og indtil et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine rettigheder

Indsigt

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Berigtigelse

Du har ret til, at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret, hvis det vil gøre dem mere korrekte.

Begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores almindelige tidsfrister for sletning.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt format og at få overført dem fra én dataansvarlig til en anden.

Indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren giver uvildig rådgivning og er uafhængig af kommunens administration.

Dataansvarlig: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf. 72 36 36 36.
Kontakt os via hjemmesiden eller vores informationssikkerhedskoordinator: mail, tlf. 72 36 43 77. Fortrolige eller følsomme oplysninger skal sendes via e-Boks eller borger.dk.

Databeskyttelsesrådgiver: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, mail, tlf. 72 27 30 02. Fortrolige eller følsomme oplysninger skal sendes via den sikre beskedfunktion.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Note 1: Ovenstående ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, artikel 13 og 14 (databeskyttelsesforordningen).

Note 2: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven).

Senest opdateret 27-04-2021