Ældre Sagen er bekymret for besparelserne i budget 24

Ældresagen kan ikke se sammenhængen mellem budget og målsætninger for demente og ensomme i Holbæk kommune

15.09.2023

Af Frank Tonsberg, Ældre Sagen Holbæk kommune

Ældre Sagens høringssvar til budget 2024-2027


Ældre Sagen noterer med bekymring, at de fleste af de foreslåede besparelser fra Udvalget for Ældre og Sundhed oplistet i Balance- og råderumsforslag 2024-2027 vil betyde forringelser for de svageste ældre i kommunen.

Når man ønsker øget fokus på områder som demens og ensomhed, giver det ingen mening at fjerne de få aktiviteter, som allerede findes.

Demens er en sygdom i vækst i disse år, og her er Huskeugen med til afmystificere sygdommen og sprede viden om, hvad en demenssygdom indebærer for den enkelte og dennes pårørende. Der er aktiviteter tilpasset den demente, men samtidig kan andre få en større forståelse af, hvilke konsekvenser sygdommen har både for den syge og for de pårørende. Også Sundhedsdagen er med til at sætte fokus på demens.

Bekæmpelse af ensomhed er et væsentligt indsatsområde, som også er en del af kommunens ældrepolitik. Derfor finder vi, at det er vigtigt fortsat at støtte de aktiviteter, som er med til at skabe og vedligeholde relationer mellem de ældre. Her må man ikke spare, hverken på trivselsmedarbejdere, eller på mulighederne for økonomisk støtte til aktiviteter.

Vi foreslår derfor, at man bibeholder 60+puljen, samt at man ikke beskærer paragraf 18-midlerne. Begge dele er med til, at de mange frivillige kan afholde mangfoldige aktiviteter, som samler de ældre og skaber glæde og fællesskab.

Ældre Sagen har i øvrigt følgende kommentarer til de enkelte forslag:

AHLI-01, Dosisdispensering. Kan der indgås en aftale med de praktiserende læger, anser vi det som en god løsning for de borgere, som er ”stabile”. Det betyder dog en ekstra udgift for den enkelte borger, som så passende kunne kompenseres via den nævnte besparelse.

AHLI-02, Indkøbsoptimering. Ingen kommentarer.

AHLI-05, Øget brug af kendte hjælpemidler på plejecentre. Vi kan støtte forslaget, som efter en prøveperiode vil være en fordel både for borger og budget.

AHLI-06, Nedlæggelse af Huskeugen. Dette forslag kan vi ikke støtte, og det harmonerer ikke med kommunens demensstrategi og kommunens deltagelse i demensalliancen. I løbet af Huskeugen får man også mulighed for at stille spørgsmål til kommunens demensspecialister f.eks. om mulighederne for udredning og eventuel behandling, som kan forsinke den videre udvikling af demens.
Det kan være svært at rekruttere frivillige til aktiviteter med demente, men her kan Huskeugen medvirke til at ”afmystificere” demens.
Man kunne også overveje at opkræve et mindre beløb som brugerbetaling for at deltage i de foredrag, som afholdes med ekstern foredragsholder.

AHLI-08, Nedlæggelse af sårspecialist. Dette forslag kan vi ikke støtte, og vi tvivler stærkt på, at effekten ved at flytte arbejdet til lægehusene bliver en besparelse. Da denne stilling i sin tid blev oprettet, var det i erkendelse af, at sårbehandling er en meget specialiseret opgave. Sårspecialisten sikrer, at de rigtige sårmaterialer bliver indkøbt, og giver desuden hjælp og sparring til hjemmeplejen.

AHLI-12, Effektivisering af træning i borgers eget hjem. Forslaget kan være godt for de svageste borgere under forudsætning af, at hjemmeplejen og en terapeut i samarbejde hjælper borgeren i gang med træningen, samt at der bliver fulgt op på effekten af træningen. Se også bemærkningerne til AHLI-19.

AHLI-14, Øget egenbetaling ved kørsel. Vi kan ikke støtte et forslag om forhøjet betaling for kørsel til dagcenter og §86 træning. Tilsyneladende er antallet af kørsler blevet reduceret, efter at prisen blev sat op fra 2023, og en forhøjelse fra 50 kroner til 80 kroner vil blot forstærke denne tendens. Borgeren kan tænkes af fravælge dagcenter og blive mere ensom. Desuden vil en pårørende mangle den aflastning, det er, når en dement ægtefælle er på dagcenter.

AHLI-15, Reduktion af rehabiliteringsterapeuter. Vi kan ikke støtte dette forslag. Den styrkede rehabilitering indtil nu har givet gode resultater, og med et stigende antal ældre og en tidligere udskrivning fra sygehuset vil behovet for terapeuternes indsats sandsynligvis vokse i de kommende år.

AHLI-16, Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre. Vi kan ikke støtte dette forslag. Op mod 90% af alle borgerne på plejecentrene er demente i en eller anden grad og har derfor i høj grad brug for den nære og kendte kontakt. De frivillige, som hjælper til, har i dag kontakten til aktivitetsmedarbejderen, som vi ikke kan undvære.

AHLI-17, Stop for tilskud til omlægning til økologi i produktionen i AHLI. Mon ikke det er muligt med den rette indkøbspolitik og menuplanlægning at opnå en økologi-procent på 30 % uden en forhøjet udgift? Kommunen skal vel leve op til klimaambitionen?

AHLI-18, Stop for engagement i Sundhedsdag. Vi kan ikke støtte forslaget om at afskaffe Sundhedsdagen. Det er vigtigt med fokus på sundhed og forebyggelse og en tværgående aktivitet som denne kan samle mange emner ”under samme tag”. Vi deltog på dagen med forslag til aktiviteter, som kan modvirke ensomhed, forslag om tilbud til demente og deres pårørende samt med vores vågetjeneste. Det er væsentligt, at dagen er forankret i kommunalt regi, gerne målrettet både børn, unge og ældre.

AHLI-19, Ændring i visitation til befordring til genoptræning. Vi kan ikke støtte dette forslag. Allerede nu ser det ud til, at borgerne fravælger genoptræning på grund af udgiften til kørsel, og det kan på sigt betyde forøgede udgifter til hjælp og pleje. Som vi ser det, er der fire muligheder for genoptræning for den enkelte: I Sportsbyen, i eget hjem i et dagcenter eller i et aktivitetscenter. De tre sidste muligheder vil begrænse transporten og dermed udgiften for den enkelte borger. På denne måde vil flere borgere formentlig deltage i genoptræning, og der kan etableres fællestræning i centrene med deltagelse af en terapeut.

AHLI-21,Reduktion i AHLI Fagsekretariatet. Som nævnt under AHLI-06 og AHLI-18 ønsker Ældre Sagen, at både Huskeugen og Sundhedsdagen bibeholdes.

Ældre Sagen opfordrer kraftigt til, at man fjerner de foreslåede besparelser, som modarbejder demensstrategien, ensomhedsstrategien samt ønskerne om at flere frivillige skal få lyst til at yde en indsats i de forskellige aktiviteter målrettet ældre og sårbare borgere.

Venlig hilsen
Ældre Sagen i Holbæk Kommune
Frank Tonsberg og Brit Jensen

Senest opdateret 18-04-2024