Cykelsti fra Tuse til Ny-Hagested

Tuse-Butterup Lokalforum og Hagested Lokalforum ønsker at få afsat penge til en cykelsti, mellem Tuse og Ny-Hagested, ind i budgettet for overslagsårene

19.09.2023

Af Mads Vestergaard, Tuse-Butterup Lokalforum

Tuse-Butterup Lokalforum og Hagested Lokalforum indsender hermed høringssvar vedr. budget 2024. Høringssvaret omhandler hvordan en cykelsti mellem Tuse og Ny-Hagested vil øge både trafiksikkerheden, sammenhængskraft i skoledistriktet samt fjerne en del biler fra vejen - og derfor nødvendigheden for, at denne cykelsti bliver budgetteret ind i overslagsårene.

Cykelstien ville udgøre lidt over 1.400 meter og vil forbinde Tuse i øst med Ny-Hagested i vest.

Cykelstiplan
En etablering af cykelsti på denne strækning, vil være i tråd med Cykelstiplanen fra 2021, som beskriver kommunes tre hovedmålsætninger for cykelstier:
- Skabe sikre skoleveje
- Øge trafiksikkerheden for bløde trafikanter
- Skabe et sammenhængende stinet

En cykelsti mellem Tuse og Ny-Hagested vil skabe en betydelig positiv ændring på alle tre parametre.

Sikre skoleveje
Tuse skoledistrikt strækker sig hele vejen forbi Tuse Huse mod vest. Her har Ny-Hagested den største koncentration af skolebørn, som hver dag skal transporteres til og fra skole og fritidsaktiviteter i Tuse - dette foregår i dag primært i bil.

Øget trafiksikkerhed
Ved at etablere cykelsti og adskille bløde og tung trafik, opnås de bedst tænkelige forhold og en kraftig øgning i trafiksikkerheden for alle parter.

Landevejen er udpeget som farlig skolevej og har i perioden 2018 til 2023 haft 19 registrerede færdselsuheld - svarende til et uheld pr. 73 meter. Dette er med til at skabe en stor utryghed ved at bevæge sig som blød trafikant på strækningen.

Sammenhængende stinet
Cykelstien vil skabe en sikker forbindelse hele vejen fra Holbæk centrum til Ny-Hagested hvor man, indtil strækningen forlænges, kan fortsætte til sikkert til Gislinge via mindre veje.

Det er også vores vurdering, at denne cykelsti vil være linje med kommunalbestyrelsens nye arbejdsprograms princip om, at skabe sammenhængskraft mellem land og by.

Lokal opbakning
Borgerforslaget om en cykelsti på denne strækning, er en af de få borgereforslag som har nået nok opbakning til at blive fremlagt for kommunalbestyrelsen. Dette er et tegn på en stærk lokal opbakning i både Tuse og Hagested lokalområder og et stort ønske for at få anlagt en cykelsti som kan binde vores områder sammen her.

På baggrund af borgerforslaget behandlede både Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en ændring af hvordan strækningen bør politisk behandles. Her var det administrationens helt tydelige anbefaling, at denne cykelsti bliver prioriteret i den nærmeste fremtid.

Samlet set er det både Tuse Lokalforums og Hagested Lokalforums overbevisning, at der vil være en stor værdi ved realiseringen af denne cykelsti - og det er vores store håb, at kommunalbestyrelsen vil prioritere den hvis ikke i dette budget, så i overslagsårene.

Tuse Lokalforum
Hagested Lokalforum

Senest opdateret 19-04-2024