FOA Vestsjællands høringssvar til Budget 2024

Høringssvaret adresserer hhv. udvidelsen af servicerammen med 10 mio. kr., bufferpuljen på 20 mio. kr., budget forslaget relateret Socialudvalgets område samt delelementer i budgetforslagene for Udvalgene for hhv. Ældre og Sundhed og Børn og Skole.

13.09.2023

Af René Strunch, FOA Vestsjælland

FOA Vestsjællands høringssvar til budgetforslaget for 2024 og overslagsårene

Indledningsvis vil vi gerne kvittere for, at der i budgetforslaget for Budget 2024 er lagt op til at udvide servicerammen med 10 mio. kr. Det hilser vi velkomment og krydser fingre for, at Holbæk Kommune får lov til at gøre dette.
Ligeledes er det positivt at kunne konstatere, at der med budgetforslaget for 2024 opereres med en bufferpulje på 20 mio. kr. Det er vores håb, at man derved kan undgå at skulle ud i opbremsninger og besparelser som følge af budgetoverskridelser, sådan som vi så det primo 2023.
Desuden glæder det os, at det er tydeliggjort i budgetmaterialet, hvor mange midler, der konkret tilføres daginstitutionsområdet til minimumsnormeringer. Vi ser frem til at se, hvilke initiativer, der i relation til minimumsnormeringer tages i forhold til at sikre 85 % uddannelsesdækning af det pædagogiske personale i daginstitutionerne og vil i den forbindelse henvise til pædagogisk assistentuddannelse, som er den ene af de to uddannelser, der er nævnt i forbindelse med ovennævnte 85 % uddannelsesdækning.
I forlængelse heraf kan vi have en bekymring for, om de forventede effekter af vedtagne handleplaner, for så vidt angår det specialiserede børneområde og voksenspecialområdet, er realistiske eller blot ”fugle på taget”. Vi har før set, at man indarbejder forventede gevinster i budgetforslag og efterfølgende må konstatere, at disse gevinster glimrer ved deres fravær med budgetoverskridelser til følge. Og lige præcis disse to områder har historisk set vist sig at være vanskelige at styre økonomisk, bl.a. fordi disse områder i en årrække har været underbudgetteret.
Vi kan ligeledes have en bekymring for, at det forventede øgede optag af elever på sundheds- og ældreområdet, som lægges til grund for et reduceret budgetbehov, ikke realiseres, hvorved den budgetterede besparelse på 1,5 mio. kr. vil afføde et øget pres på arbejdsmiljøet for medarbejderne i hjemmeplejen, hvilket vil øge rekrutteringsudfordringerne på dette område.

Venlig hilsen
FOA Vestsjælland

Senest opdateret 18-04-2024