HANDICAPRÅDETS HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2024

Handicaprådet afgiver generelle bemærkninger til budgetforslaget samt konkrete bemærkninger til forslagene LAER – 06, SIOU – 40-27-RÅD 24, SIOU – 40 – 28A – RÅD 24, SIOU – 40 – 29

18.09.2023

Af Sytter Kristensen, Handicaprådet

Endnu engang må vi som råd til tasterne for at komme med vores synspunkter til de foreslåede besparelser.

En til 2 gange om året skal borgere kunne læse om at deres støtte/hjælp/undervisningstilbud og meget andet gennem årerne sættes på listen over emner til besparelse, så politikere kan drøfte, hvilke forslag de vil prioritere. Det samme gælder for medarbejdere, som gang på gang må se, at en administration, deres chefer foreslår i yderste konsekvens, at deres job nedlægges. For borgerne kan denne proces være ret angstprovokerende. Ikke lige situationer en kommune bør skabe for deres borgere.

For medarbejderne selvfølgelig også ret uholdbart. En proces, som er med til at gode medarbejdere søger andre græsgange.

Det specialiserede område, som dækker et ret broget tæppe af forskellige behov hos sårbare borgere har gang på gang været under pres. De penge som området skal bruge for at få de rette faglige ressourcer, har Folketinget ikke ville bevilge kommunerne, som så har måtte skære i tilbuddenes kvalitet. I 2010 kaldte KL`s formand området for gøgeungen. I dag siger finansministeren at det specialiserede område er skyld i skolelukninger. At en hel gruppe af borgere med særlige behov skal udsættes for en så grov beskyldning, er ikke værdigt. Det bliver dem og os, men sagen er, at der er mennesker bag som på lige fod med alle andre bør have samme muligheder for et almindelig liv anno 2023.

På den ene side vil Folketinget ikke give flere midler og på den anden side har kommunerne indtil nu ikke kæmpet godt nok for at få sat skik på området. Taberen af denne dårlige håndtering af et samfundsproblem bliver så borgernes. Også de skolebørn, som må opleve forringelser i deres skoletilbud. Det kan hverken Folketing eller KL være bekendt. Og det ser heldigvis også ud til, at man er ved at rette fokus på andet end besparelser. Om ikke andet end i erkendelse af at det ikke er muligt at spare sig ud af problemerne.

Vi er ikke i tvivl om, at politikkerne i Holbæk kommune gør alt hvad der står i deres magt for at skåne borgerne mest muligt, men når en løsning som kan stoppe de evindelige besparelser, ikke ligger lige for vil det ramme borgerne. Vi ser det også når Region og kommune ikke kan få lavet nogle tydelige aftaler, går det ud over borgerne. Denne præmis er ikke i orden, og vi ser frem til at Holbæk kommunes politikere vil arbejde for ændrede præmisser.

Med hensyn til budget 2024 og foreslåede besparelser er vi på AHLI - området sikre på, at Seniorrådets opmærksomhedspunkter også dækker Handicapområdet.

Vi har følgende bemærkninger til LAER – udvalgets emner for besparelser:

LAER – 06 – Tilpasning af udgift pr. elev på BSC i forhold til fremmøde. Vi læser forslaget sådan, at der forventes en besparelse på 2 mio. Vi er ikke i stand til vide hvor mange elever det handler om, og hvordan man vil administrere ændringerne, så det ikke går ud over undervisningen til de børn der betales fuld takst til. De elever, som har mindre undervisningstid pga. fravær, er næppe elever i samme klasse. Så forslaget gør blot at lærerne skal arbejde under et større pres. Vi formoder også at tallet kan gå op og ned i løbet af et år, og vi må derfor spørge om der tilføres området flere midler, hvis eleverne i løbet af et skoleår bedres og kan deltage på fuld tid. – Alt dette står hen i det uvisse for os. Men vores erfaringer siger, at det bliver vanskeligt at få tilført flere ressourcer. Altså et stort pres på lærer og pædagoger, dårligere arbejdsbetingelser, som kan medføre lærerflugt.

SIOU – 40-27-RÅD 24. Reduktion ift. Abonnement aftale ved lov om specialundervisning til voksne
Ikke første gang vi bliver præsenteret for nedskæringer på dette tilbud. Et ret unikt tilbud i tider, hvor al specialviden kan være svær at finde. DNU – det Neue pædagogiske undervisningstilbud er et af de få tilbud, som fortsat findes på Sjælland. Tilbuddet henvender sig til voksne borgere, som har været udsat for en blodprop i hjernen, har fået en hjerneblødning eller har været udsat for en ulykke, som har forårsaget en hjerneskade. Formålet med tilbuddet et at få de skadede tilbage til en tilværelse så nær det tidligere liv også indbefattet et aktivt arbejdsliv.

Med nedsættelse af 1 medarbejder kommer tilbuddet til at bestå af 3. Snart så lille, at det bliver svært at opretholde et team, som kan sparre og støtte hinanden fagligt i de daglige udfordringer.

Der vil opstå venteliste, en præmis, som skader forløbet for den enkelte borger. Kommer man ikke hurtig nok i behandling er chancerne for at komme sig meget mindre. – Det har rigtig mange konsekvenser på det menneskelige niveau. Familier som splittes, manglende erhvervsevne. – Ser man bort fra de menneskelige konsekvenser, kan man spørge sig selv om man i administrationen har regnet på, hvad det i øvrigt koster Holbæk kommune at svigte med hensyn til en hurtig behandling.

SIOU – 40 – 28A – RÅD 24 - § 18 midler
Vi kan kun sige dårligt signal overfor den frivillige verden. Og alt andet lige bliver der større udgifter fordelt på flere poster på det sociale område.

SIOU – 40 – 29 – RÅD 24. Nedlæggelse af administrativ stilling ved voksenspecialområdet.
At nedlægge en stilling og blot flytte udgifterne til andre poster virker ikke som en særlig god ide`- borgere bliver udsat for større usikkerhed og bekymringer samtidig med at risikoen for at borgernes situation forværres (med usikkerhed og bekymring til følge) og med de dertil forbundne udgifter. Svært at gøre op i kroner og øre, men at det er forbunden med udgifter er helt sikkert.

På vegne af Handicaprådet
Sytter Kristensen
formand

Senest opdateret 18-04-2024