Høringskrivelse vedr. budget 2024 fra Folkeoplysningsudvalget den 7.9.23.

1. KUFU-06 Sekretariat - Reduktion af rammen til folkeoplysende foreninger medlemstilskud med 140.000,-
2. KUFU-10 Sekretariat - Nedlæggelse af 60+ pulje
3. SIOU40-28A-råd24 Voksenspecialområdet Reduktion af § 18 midler på 520.000,-

13.09.2023

Af Anders Bo Hansen, Folkeoplysningsudvalget

FOU´s udtalelse:
Ad 1 Udvalget kan konstatere at medlemstilskuddet til aftenskole og medlemstilskud til foreninger fastholdes på 220 kr. Da beløbet ikke er fremskrevet med pristallet de seneste 10 år betyder det reelt et fald på ca. 20 % i nutidskroner.
Medlemstilskuddet er et vigtigt bidrag for den enkelte forening og omfatter 125 foreninger og 12.325 medlemmer. Det er vigtigt at foreningerne støttes i deres grundvilkår. De mange foreningers frivillige knokler for at lave gode og udviklende aktiviteter for foreningers medlemmer. Så en nedskæring af medlemstilskuddet kan betyde at de frivillige mister gejst, lyst og initiativ.
Beskæring af aftenskoletilskuddet vil betyde forøgede priser for deltagelse/færre deltagere. Aftenskolerne løser en vigtig rolle i forhold til fysisk og mental sundhed, og de foreslåede ændringer kan ikke anbefales.
Det foreslås derfor at en evt. beskæring ikke tages af aftenskole og medlemsskuddet, men findes andre steder i den samlede ramme.
I Folkeoplysningsudvalgets strategiplan for 2023 og frem er et af hovedfokusområderne børn og unges trivsel og det vil derfor være meget bekymrende at reducere medlemstilskuddet til foreningslivet såfremt at medlemstallet stiger.

Ad 2) Senioridrætten er i vækst og en bortskaffelse af puljen vil betyde mere brugerbetaling og dermed nedprioritering af den mentale og fysiske sundhed for gruppen 60+.
Ad 3) Da frivilligrådet er nedlagt og de sociale foreninger fremadrettet er under Folkeoplysningsudvalget ønsker vi hermed at udtrykke en stor bekymring for arbejdsvilkårene denne gruppe, der siden 2018 efter nedskæringen i 2024 vil være beskåret med ca. 54 %. Det betyder, at det forebyggende frivillige arbejde under § 18 midlerne er kommet under et stort pres med deraf mindre aktivitet.

Med venlig hilsen
Anders Bo Hansen
formand

Senest opdateret 18-04-2024