Høringssvar forslag SIOU 40 – 27-råd24

Fremsat forslag om at reducere i indsatsen for voksne med erhvervet hjerneskade. Undervisningen foregår på CSU Holbæk i DNU, som leverer kompenserede specialundervisning til hjerneskaderamte voksne kursister, jf. Lov om Specialundervisning for voksne.

20.09.2023

Af Peer Sjørslev, CSU Holbæk

Høringssvar forslag SIOU 40 – 27-råd24

Der er fremsat forslag om at reducere indsatsen for voksne med erhvervet hjerneskade. Undervisningen foregår i ”Det neuropædagogiske undervisningstilbud” (DNU), som leverer kompenserede specialundervisning til hjerneskaderamte voksne kursister, jf. Lov om Specialundervisning for voksne. Det påtænkes at reducere tilbuddet med 1 årsværk, ud af samlet 4 årsværk, hvilket reducerer kursisternes varighed i kursusforløb med 33%. I praksis vil forslaget betyde, at den hjerneskadede borger går fra at få kursus fordelt over en periode på halvandet års varighed til at kursusperioden reduceres til et års varighed. I alt varetager DNU undervisning af ca. 105 kursister om året fordelt på 55 kursister i undervisningsforløbet, 30 hjerneskaderamte og pårørende i ”Livet med hjerneskade” og 20 fordelt på 2 pårørendekursusforløb.

DNU leverer kompenserende specialundervisning for voksne med erhvervet hjerneskade. Formålet er, at den hjerneskaderamte kursist efter skaden kan genfinde en livsform, der gør livet med hjerneskade tåleligt og meningsfuldt. En borger med alvorlige følger efter erhvervet hjerneskade har almindeligvis været igennem hospitalsindlæggelse og derefter fysisk genoptræning, taleundervisning, oplæring i brug af hjælpemidler, tilknytning af hjælp til personlig pleje mv. Undervisningen på DNU sikrer, at de indtil nu opnåede resultater i sundhedscentret, taleundervisning m.v. ikke mistes igen, men tværtimod udvikles og videreføres i livet med hjerneskade (fase 4), hvilket står i overensstemmelse med Den overordnede politik for SIOU´s tilgang om at være ”Pilot i eget Liv” og i høj grad bygger på ”Sammenhæng i indsatsen”.
Målet er således, at aktuelle borgere igen kan rummes i egen familie og undgå psykiske følger af hjerneskaden, der udmønter sig i genindlæggelser inden for de somatiske behandlingsmuligheder, selvmordsforsøg, misbrugsadfærd, og indlæggelser i psykiatriens tilbud med angst og depression. En hjerneskade medfører store kriser og forandringer i en families dagligdag og undervisnings-opgaven rummer derfor, udover tilbud til de hjerneskaderamte, også tilbud til disses nærmeste pårørende, det gælder såvel ægtefælle som børn.
DNU underviser efter Lov om Specialundervisning for Voksne, som anbefaler 2 års undervisningsforløb som rehabiliteringstilbud til hjerneskaderamte med svære senfølger af skaden. I øjeblikket rækker serviceniveauet for Holbæks Neuropædagogiske Undervisningstilbud (DNU) til at hver borger jf. lovgivning visiteres for et halvt år ad gangen og maksimalt 1,5 år. Holbæk har tidligere har haft et serviceniveau på 2 års kompenserende specialundervisning, men tilbuddet blev allerede reduceret til 1,5 år, som følge af større besparelser i 2016 i Holbæk Kommune.
En reduktion af DNU, hvor et årsværk skæres væk og undervisningsforløbet bliver reduceret med 33% vil få vidtrækkende og dybtgående negative konsekvenser. Det tager tid at effektuere nedsat periode for undervisningstilbuddet, fordi undervisningen og visitationen hertil skal reorganiseres. Dette vil give venteliste på optagelse til undervisning i DNU og erfaringerne fra nedskæringerne i 2016 viser, at der akut vil opstå en venteliste med omkring 25 hjerneskadede borgere, som må forventes først at være nået frem til undervisningen i DNU omkring august 2028. Presset på ramte og pårørende vil stige i en længere periode hos personer, der i forvejen lever i en problematisk krise, så besparelsen vil betyde følgende prognose:
• Øget behov for aflastningstilbud, aktivitetstilbud og §85 (støtte kontaktperson) til hjerneskaderamte.
• Andre kommunale træningstilbud forlænges, da der vil opstå ventetid i DNU – pga. af en besparelse.
• Dårligere prognose for ramte til at komme tilbage i job/flexjob, så flere kommer på pension.
• Flere suicidale risikerer at blive ramt af selvmordsforsøg.
• Yderligere genindlæggelser i psykiatrien med fornyede udgifter til følge (4.000kr. pr. døgn) .
• Yderligere genindlæggelser i somatikken med nye udgifter til følge (pris mellem 25.000kr. og 35.000kr) .
• Stressniveauerne hos pårørende stiger, grundet manglende forståelse for den nye situation med flere stress-sygemeldinger til følge.
Vedtages besparelsen må det yderligere forventes at hjerneskade indsatsen i Holbæk Kommune må ophøre som undervisere i tilbud for pårørende, hvor omdrejningspunktet er ”sammenhæng i indsatsen”. Det drejer sig om:
o Det tværkommunale samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommune om patientuddannelsesforløbet ”Livet med en hjerneskade”, der er for ramte og pårørende i forening.
o Pårørendetilbud i Holbæk, som er et stående tilbud for pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet varetages i et tværfagligt samarbejde mellem hjerneskaderådgiverne, genoptræningen på sundhedscenteret og Det Neuropædagogiske Undervisningstilbud.

Som yderligere er der ved nedlæggelse af pårørendetilbuddene risiko for konsekvenser i familier med børn/unge hjemmeboende:
• Forøget misbrugsadfærd
• Flere mister overblikket over egen livsførelse og med et øget lovmæssigt behov for § 85 støtte
Rent administrativt er tilbuddet DNU en del af en abonnementsaftale mellem Holbæk og Odsherred kommune, godkendt i Region Sjælland. Aftalen finansieres med 29 procent til Odsherred og 71 procent til Holbæk kommune, hvilket afspejler befolkningsgrundlaget. Derfor skal en besparelse på abonnementet forhandles med Odsherred kommune. Aftalen genforhandles hvert år, men skal besparelserne have gennemslag i 2024, skal forhandlingen med Odsherred gennemføres allerede nu – pga. opsigelsesvarsler.
Undervisningsmæssigt er DNU et samlet tilbud, hvor kvaliteten som kursisterne møder skabes igennem medarbejderens gensidige indsatser over for deltagerne. En reduktion af et årsværk ud af fire vil selvsagt både kvantitativt, men også kvalitativt være gennemgribende forringe tilbuddets kvalitet. Serviceniveauet vil blive forringet, hvilket igen vil stimulere de ovenfor opsummerede negative konsekvenser.
Ud fra ovennævnte beskrivelse kan man frygte, at en reduktion i abonnementsordningen vil medføre omkostninger for SIOU, der langt overstiger de 440.000 som besparelsen i DNU vil give. Derfor anbefales det at DNU bevares i sin hidtidige form.

Høringssvaret er udarbejdet i fællesskab og på vegne af

CSU Holbæks MED Udvalg og CSU Holbæks bestyrelse

Tillæg fra Bestyrelsen:
Både ”De små hold” og ”DNU” underviser under lov under specialundervisning for voksne og er en del at abonnementsordningen i Holbæk. Når der i Holbæk Kommune lægges op til at 1,5% i gennemsnit skal hensættes til råderum kan det undre, at CSU endnu engang skal lægge ryg til besparelser, der for abonnementsordningens vedkommende løber op i en 14 % besparelse. Erkendelsen af at besparelserne i 2016 var fejlslagne resulterede i, at DNU i 2018 igen kom op på 4 årsværk, og det til trods gik der helt frem til august 2022 før ventelisten og konsekvenserne heraf var arbejdet væk. Med disse erfaringerne er det svært at forstå argumenterne for at benytte samme besparelsesplan og endda i denne omgang i større omfang.

Senest opdateret 19-04-2024