Høringssvar fra Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen til ”Budget 2023-27” i Holbæk Kommune

Høringssvaret drejer sig om forslag AHLI-12+15, hvor kommunen forventer at kunne spare penge ved at reducere på rehabiliteringsterapeuterne og effektivisering af genoptræning i hjemmet.

08.09.2023

Af Stine Bøgh Pedersen, Regionsformand for Danske Fysioterapeuter Region Sjælland, og Rikke Uldum Abrahamsen,
Regionsformand for Ergoterapeutforeningen Region Øst.

Høringssvar fra Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen
til ”Budget 2023-27” i Holbæk Kommune

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi har stor respekt for den økonomiske situation kommunen befinder sig i, og anerkender at det er svære prioriteringer kommunen står overfor. Vores høringssvar retter sig derfor mod områder, der hverken er økonomisk eller menneskeligt rentable. Konkret vil vi anbefale, at følgende 2 besparelsesforslag på Ældre- og Sundhedsområdet ikke gennemføres:

AHLI-12: Effektivisering af træning i borgers eget hjem
AHLI-15: Reduktion af rehabiliteringsterapeuterne

Forventet konsekvens af besparelsen:
Ved at reducere mulighederne for træning/rehabilitering i hjemmet forpasses muligheden for at forebygge varige funktionstab hos den enkelte borger, som igen kan føre til genindlæggelse på hospitalet og øgede udgifter til hjemmehjælp- og -pleje.
Reduktion af terapeutressourcerne vil dermed på sigt få negativ konsekvens for de forventede økonomiske målsætninger, idet rehabilitering er det helt centrale fundament i Holbæk Kommunes rehabiliteringsstrategi, som beskrevet i ”AKTIV HELE LIVET”.

Uddybning med baggrund i Holbæk Kommunes strategi og i rehabiliteringsfaglighed
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen vil gerne anerkende Holbæk Kommune for den ambitiøse rehabiliteringsstrategi, ”AKTIV HELE LIVET” rehabilteringsstrategi2.pdf (holbaek.dk), som blev iværksat i 2019. Det er tydeligt, at Holbæk kommune ser, at der mere end nogensinde er brug for, at folk kan klare sig selv i længere tid, og med strategien har fokus på, hvordan hver enkelt borger bedst muligt kan mestre sit eget liv.
Rehabiliteringsstrategien understøtter borgerne i at være selvhjulpne og have størst muligt ejerskab i eget liv, længst muligt. Desuden bidrager strategien til den bedst mulige anvendelse af ressourcerne og holder generelt udgifterne nede på ældreområdet i Holbæk Kommune.
Med implementeringen af ”AKTIV HELE LIVET” er der opbygget et samarbejde mellem pleje og omsorg, og den rehabiliterende indsats.

Hjemmetræning og rehabiliteringsterapeuterne griber borgeren, på et sårbart tidspunkt f.eks. efter udskrivelse fra hospital og funktionstab, og sikre borgerens hurtige tilbagevenden til en aktiv hverdag.

Når træning og rehabilitering foregår i hjemmet, kommer borgerne hurtigere i gang med deres hverdag efter funktionstab, og borgeren opnår mest mulig egen deltagelse i hverdagens aktiviteter, og dermed øget selvbestemmelse.
Det er særligt denne tidlige indsats, der medvirker til at reducere det akutte behov for hjemmehjælp til personlig pleje og på sigt udskyder behov for flere indsatser. Ud over indsatserne hos borgerne, samarbejder terapeuterne med de øvrige medarbejdergrupper, og bidrager derved til at udvikle den rehabiliterende tværfaglige tilgang.
Samtidig har rehabiliteringsterapeuter fagligheden til at vurdere og implementere hjælpemidler og velfærdsteknologi og analysere omgivelsesfaktorer med det mål at sikre den ældres egen aktivitet og deltagelse mest muligt.

Normalt foregår genoptræningen på sundhedscentret, og det er kun de svageste borgere, der bliver tilbudt genoptræning i eget hjem efter udskrivelse. Ifølge forslaget skal de borgere, hvor genoptræningspotentialet er meget begrænset, overgå til de rehabiliterende terapeuter. Altså de terapeuter, som man samtidig ønsker at reducere antallet af. Det hænger ikke sammen.

Vi vil hermed opfordre Holbæk Kommune til at genoverveje de to besparelsesforslag.


Med venlig hilsen

Stine Bøgh Pedersen
Regionsformand for Danske Fysioterapeuter Region Sjælland,
5121 5032
sp@fysio.dk.

Rikke Uldum Abrahamsen
Regionsformand for
Ergoterapeutforeningen Region Øst.
5336 4971,
rua@etf.dk

Senest opdateret 18-04-2024