Høringssvar fra Den Sociale Indgangs MED-Udvalg

MED-Udvalget i Den Sociale Indgang er meget bekymrede for de indlagte besparelser på det forebyggende område og vælger hermed at komme med høringssvar i forhold til 4 konkrete forslag.

19.09.2023

Af Christel Lorenz, Den Sociale Indgang

MED-udvalg i Den Sociale Indgang - Høringssvar vedrørende Budget 2024-2027

40-08
Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt
Den Sociale Indgang udtrykker tvivl om, hvorvidt nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt vil betyde at opgaven fremover bliver løftet i samme omfang af Region Sjælland? Hvis ikke, vil nedlæggelse af tilbuddet forringe behandlingsmulighederne væsentligt, ligesom det må forventes at Social Indsats og Udvikling/Den Sociale Indgang vil skulle løfte en større opgave for målgruppen af børn og unge.


40-17
Nedlæggelse af fællesstøtte i Slotshaven
Beboerne i Slotshaven er primært unge mennesker i eller på vej i uddannelse. Der ses periodevise grupperinger af unge i området som kan skabe utryghed og gøre det mindre attraktivt for de mere ressourcestærke unge at vælge Slotshaven, med risiko for at det afholder dem fra at ønske at bo der og dermed mindsker muligheden for at den varierende beboersammensætning der ønskes. På samme vis kan nogle blive udfordrede i at fastholde sig i uddannelse, hvis de oplever uro og utryghed hvor de bor.
Den Sociale Indgang ser et stort behov for fællesstøtten, der er medvirkende til at skabe tryghed i området. Det vil skabe store udfordringer i området, når der ikke mere er ”opsyn”. Det vil samtidig betyde øgede udgifter for Holbæk Kommunes andre indsatser for områdets og dets målgruppe.


40-28 – råd 24
Reduktion af §18 midler
Mulighed for forebyggelse og inddragelse af civilsamfundet reduceres væsentligt med en besparelse. Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram har fokus på forebyggelse på det specialiserede område for børn, unge og ældre, herunder styrkelse af samarbejde med etablerede frivillige tilbud.
Den Sociale Indgang er bekymret for en yderligere besparelse af §18 midler – også set i lyset af sidste besparelse i 2022. Det vil forringe muligheden for et styrket samarbejde og udbud af frivillige tilbud, herunder Netværkscafe, ADHD-foreningen, Børns Vilkår, Børns voksenvenner, Familienetværket, Cyberhus, Fødevarebanken m.fl. Besparelsen vil desuden medføre at den opgave som de frivillige organisationer i civilsamfundet varetager flyttes til Den Sociale Indgang. §18 midlerne giver frivillige foreninger mulighed for at hjælpe udsatte før oprettelsen af en socialsag.

40-29
Nedlæggelse af voksenstilling i DSI
Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ peger på fire temaer, hvor der er brug for at gøre noget ekstra. Et af de temaer er ”Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet”: ”Kommunalbestyrelsen vil styrke de forebyggende initiativer for børn, unge og voksne, som kommer i mistrivsel på grund af sociale eller psykiske udfordringer. Ved at styrke forebyggelsesindsatsen skal vi sikre, at problemer opdages og i bedst muligt omfang løses, inden de vokser sig for store og uoverskuelige. Det er en investering i vores borgere og i deres mulighed for at skabe de liv, de ønsker sig.”
Derudover forstår vi, at også borgernes trivsel og mentale sundhed er overvejelser i det kommende arbejdsprogram.
Den Sociale Indgang har på kort tid styrket fokus på forebyggelse, afklaring samt arbejde for borgernes mentale sundhed på hele det specialiserede socialområde med afsæt i servicelovens forebyggende bestemmelser, herunder på voksenområdet med kun tre medarbejdere. Det er sket gennem en hurtigere, styrket og positiv borgermodtagelse med udgangspunkt i fokusområdet ”Pilot i eget liv” (Politik for børn, unge og voksne med særlige behov):
Via tidlig, forebyggende indsats kan Den Sociale Indgangs voksensagsbehandlere foretage hurtig afklaring og tilbud om effektiv rådgivning og vejledning, der bygger ovenpå det, borgeren selv kan. I samarbejde med borgeren og pårørende/netværk, undersøger voksensagsbehandlerne, og følger vi op på, hvilken støtte eller kompensation der er brug for. I praksis udfører voksensagsbehandlerne de facto sammenhængende borgerforløb, samt håndterer et stort sagsflow, hvor hurtig afklaring med en rådgivende eller forebyggende indsats foregriber en tungere, dyrere indsats.
Der løftes en langt større forebyggende opgave, end hvad der fremgår af forebyggelsesparagraffer i Serviceloven, herunder opgaver fra det tidligere Akuttilbud og Akuttelefonen, Handicap og Psykiatri, Borgercenteret, Visitationen, Ydelsesservice mv. Eksempelvis har Akuttilbuddets nedlæggelse været tydeligt mærkbar for voksenområdet i Den Sociale Indgang, hvor de tre sagsbehandlere formår at afhjælpe mentale sundhedsudfordringer hos borgere, der tidligere har henvendt sig i Akuttilbuddet, ligesom der er fast deltagelse i Åben Rådgivning, samt samarbejde og hjælp af borgere på Stenhusbakken.

Disse opgaver løses pt. af kun tre medarbejdere, som allerede er udsatte ift. at skulle løfte et stort antal sager, herunder henvendelser der løses vha. rådgivning og derfor undgår at blive en socialsag. Konsekvensen af nedlæggelse af en voksenstilling vil være længere sagsbehandlingstid, flere og tungere sager, samt mere vidtgående foranstaltninger. Ved reduktion til kun to medarbejdere er det ikke muligt at sikre inddækning ved sygdom, ferie eller kompetenceudvikling og dermed bliver det næsten umuligt at opretholde voksensagsbehandlingsenheden i Den Sociale Indgang.

Den Sociale Indgangs MED-udvalg vil afslutningsvis udtrykke stærk bekymring for at Den Sociale Indgang, en velfungerende lille afdeling belastes af de gentagne besparelsesforslag. Det har haft personalemæssige omkostninger og vil kunne få det fremover.

Senest opdateret 19-04-2024