Høringssvar fra Holbæk Lærerkreds til budget 2024-27

18.09.2023

Af Hans Junker, kredsformand Holbæk Lærerkreds, Holbæk Lærerkreds

Indledningsvis vil vi anerkende, at budget 2024 er præget af en meget stram økonomiaftale som i kombination med serviceloftet gør det til en svær opgave at skabe et tiltrængt løft til den kommunale service – herunder skoleområdet.
I vores høringssvar vil vi først kvittere for et par positive initiativer (1 og 2) men også tydeligt gøre opmærksom på de negative konsekvenser som budgetforslaget vil medføre på skoleområdet (3, 4, 5 og 6). Vi vil også beskrive en vigtig faktor som, selv om den ikke direkte fremgår af budgetforslaget, i høj grad har negative konsekvenser for en lang række skoler (7).

• 1) Forebyggede indsatser – lad dette være starten på en målrettet indsats
Det er positivt, at der i budgetforslaget lægges op til at styrke den forebyggende indsats på det specialiserede børneområde i form af at afsætte 3 millioner kroner til flere sagsbehandlere. Sådanne forebyggende tiltag er af afgørende betydning for både borgerne i forhold til at opleve en forbedret service og medarbejderne i forhold til at have bedre vilkår for at kunne udføre deres opgaver til gavn for borgerne. Vi vil gerne appellere til, at der laves en liste, hvor det fremgår, hvilke forebyggende indsatser – og gerne med større beløb – der vil blive prioriteret i de kommende år. Og fra skoleområdet kan vi allerede nu byde ind med et forslag om at styrke almenområdet via co-teaching for derigennem at øge mulighederne for kvalitativt at rumme flere elever i almenskolen og dermed mindske behovet for, at et stigende antal elever må henvises til dyre specialiserede tilbud.
2) Positivt at der afsættes midler til øgede udgifter på specialundervisningsområdet
Specifikt på skoleområdet er det positivt, at der lægges op til, at der afsættes midler i størrelsesordenen 9,5 millioner kroner som kompensation for de gennem en årrække stigende udgifter på specialundervisningsområdet.
3) Problematisk at almenområdet/den almindelige folkeskole ikke tilgodeses
På grund af de stigende udgifter til specialundervisning har den almindelige folkeskole/almenområdet været økonomisk udfordret i en årrække. Det betyder bl.a., at man på skolerne har meget svært ved at leve op til kvalitativt at kunne inkludere elever med særlige behov i de almene klasser. Det har store menneskelige omkostninger for disse elever og deres familier. Og det fører til store økonomiske omkostninger for kommunen både aktuelt og på længere sigt i form af stigende udgifter til specialundervisning og generelt til børn og unge som mistrives. Desuden er det meget vanskeligt at give eleverne en varieret undervisning med færre timer foran en skærm og flere indslag af praktisk karakter, da der ikke er de nødvendige midler at købe materialer for. I budgetforslaget er der ikke lagt op til at forbedre de almindelige folkeskolers økonomi, hvilket vil betyde, at de beskrevne problemer vil vokse sig større.
4) Lærernes akkumulerede manglende muligheder for kompetenceudvikling er et stort problem
Vi har gentagne gange i forbindelse med høringssvar til budgetter gjort opmærksom på de meget uheldige konsekvenser det har, når der ikke er mulighed for at lærerstaben har mulighed for at efter- og videreuddanne sig. Med dette budget lægges der endnu en gang op til, at der i budget 2024 og overslagsårene ikke afsættes penge til dette meget vigtige område. Systematiseret efter- og videreuddannelse er en vigtig forudsætning for, at lærerne kan give eleverne kvalificeret og tidssvarende undervisning, og derfor er det et meget stort problem, at det nu i så mange år ikke har været prioriteret i Holbæk Kommune.
Ovenstående er en kopi af vores høringssvar til budget 2023, hvor det kun er årstallet, der er skiftet ud.
Vi er oprigtigt både bekymrede og uforstående overfor, at man politisk vælger at videreføre en praksis, som har så negative konsekvenser.
5) Balance- og råderumsforslag LAER-06 tager ikke højde for vigtig pointe
I balance- og råderumsforslag LAER-06 lægges der op til, at man i 2024 og overslagsårene kan spare 2 millioner kroner årligt på Børnespecialcentret i forhold til at der ikke skal være fuld takstbetaling, hvis elever ikke følger skolegangen 100%. Det lyder logisk ud fra en økonomisk betragtning, men det dækker over, at man på Børnespecialcentret bl.a. modtager en del elever med skolevægring. Disse elever kan ikke have et fremmøde på 100% fra dag et, men heldigvis viser det sig meget ofte, at eleverne hurtigt kommer op på fuld deltagelse i undervisningen. Med dette forslag er der ikke taget højde for det forhold, hvilket vil forringe Børnespecialcentrets muligheder for at give alle deres elever et kvalificeret tilbud.
6) Balance- og råderumsforsalg SIOU-03-råd 24 bør trækkes tilbage
I balance- og råderumsforslag SIOU-03-råd24 lægges der op til at lukke tilbuddet ”De små hold” på CSU. Dette vil kunne give en besparelse i 2024 på 0,31 millioner kroner og en besparelse i overslagsårene på 0,83 millioner kroner årligt. Skoletilbuddet på ”De små hold” giver et tilbud til de unge, som ikke visiteres til STU og ikke kan klare det tilbud om ungdomsuddannelse på FGU, som de typisk har modtaget. ”De små hold” varetager udover undervisning også specialpædagogiske opgaver sammen med de unge, og disse opgaver vil typisk skulle varetages af andre, hvis undervisningstilbuddet nedlægges. Som det fremhæves i bemærkningerne til forslaget, vil ”en besparelse resultere i en manglende overholdelse af Loven om Voksenspecialundervisning, når det gælder kompenserende specialundervisningstilbud til psykisk sårbare borgere samt medføre øgede udgifter til kontanthjælp pga. manglende fastholdelse i ungdomsuddannelse”.
Der er således både menneskelige, lovmæssige og økonomiske forhold, som tydeliggør, at en gennemførelse af forslaget i bedste fald vil balancere økonomisk og i alle andre tilfælde vil medføre både menneskelige, lovmæssige og økonomiske udfordringer.
7) Skjult spareøvelse rammer kvaliteten af undervisningen hårdt
En af forudsætningerne i Frihedsforøget som løber over en tre-årig periode og som Holbæk Kommune er en del af på folkeskoleområdet, er en omfattende frisættelse fra statslig regulering og bestemmelser i folkeskoleloven for at kunne sikre mest mulig frihed til medarbejdere og ledere. Dette er der opnået meget fine resultater med i de forløbne to år, men de økonomiske udfordringer på almenområdet, som vi omtaler i punkt 3, har ført til, at en række skoler nu har nedsat skoledagens længde uden samtidig at konvertere nedsættelsen til tolærer-timer, som alle landets kommuner der ikke er omfattet af Frihedsforsøget er forpligtet til. Denne spareøvelse fremgår ikke af budgettet, men udover at den er problematisk for elever og lærere på de berørte skoler, så vil det blive en stor økonomisk udfordring, hvis Holbæk Kommune ikke fremadrettet vil få de samme frihedsgrader, så der ikke længere vil være mulighed for at udnytte det utilsigtede hul i frihedsbestemmelserne.


Mange hilsner fra
Holbæk Lærerkreds v/Hans Junker, kredsformand

Senest opdateret 18-04-2024